Prijava nepravilnosti

Osoba zadužena za nepravilnosti

Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru osoba zadužena za nepravilnosti obvezana je:

  1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru
  2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
  3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz čl. 12., 14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
  4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:
Ivana Fain, dipl. oec.
Donje Svetice 38, Zagreb
Telefon: +385 1 4594 332
Fax: +385 1 4594 309
E-pošta: nepravilnosti-proracun@mzo.hr