Djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja

Djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja obavljaju osnovne škole i druge javne ustanove, pod uvjetima iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Druga javna ustanova, ustrojbena jedinica ministarstva nadležnog za pravosuđe te ustrojbena jedinica ministarstva nadležnog za unutarnje poslove može započeti obavljati djelatnost osnovnog obrazovanja nakon pribavljenog rješenja ministarstva nadležnog za obrazovanje o početku izvođenja programa obrazovanja, uz prethodnu suglasnost ministra u nadležnosti kojega je obavljanje djelatnosti te ustanove, odnosno ustrojbene jedinice.

Djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja obavlja se kao javna služba.

Na osnovi javnih ovlasti, osnovna škola obavlja sljedeće poslove:

  • upisi u školu i ispisi iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
  • organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije,
  • vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima,
  • izricanje i provođenje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima,
  • organizacija predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
  • izdavanje javnih isprava i drugih potvrda te
  • upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu - zajednički elektronički upisnik ustanova.

Ako školska ustanova u svezi s tim poslovima ili drugim poslovima koje na temelju zakona obavlja na osnovi javnih ovlasti odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu učenika, roditelja ili skrbnika učenika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužna je postupati prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku, postupovnim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i zakona kojima se uređuje djelatnost koju obavlja.