Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 640-02/16-01/00007URBROJ: 533-27-16-0001
Zagreb, 25. listopada 2016.

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 7. stavka 2. Uredbe o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži - CARNet (Narodne novine, broj 23/15) i članka 18. stavka 3. Statuta Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet, od 17. srpnja 2015. godine, ministar znanosti i obrazovanja objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ice Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet
na mandat od četiri (4) godine

Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat/kinja:

 • Razina 7 HKO: sveučilišni diplomski studij; specijalistički diplomski stručni studij; poslijediplomski specijalistički studij
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • 5 godina radnog iskustva na sličnim poslovima
 • visoko razvijene sposobnosti planiranja i upravljanja ljudima, financijama i vremenom, strateško planiranje, komunikacijske vještine, upravljanje resursima, donošenje odluka, te planiranje i koordiniranje

Uz prijavu na javni natječaj kandidat/kinja je dužan/a priložiti:

 • životopis
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
 • presliku diplome
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice)
 • dokaz o znanju engleskog jezika
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci)
 • plan aktivnosti (prijedlog programa rada u četverogodišnjem mandatu)

Sukladno članku 7. stavku 2. Uredbe o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži - CARnet i članku 18. stavku 3. Statuta Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet ravnatelja imenuje ministar znanosti i obrazovanja na vrijeme od četiri (4) godine.

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati/kinje oba spola.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan/na je pozvati se na to pravo u prijavi na javni natječaj te priložiti dokaze propisane tim posebnim zakonom.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 dana od objave neposredno ili poštom na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, naznakom: „Za javni natječaj za ravnatelja/icu CARNet-a“.

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na javni natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Kandidati/kinje će biti obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

MINISTAR

prof. dr. sc. Pavo Barišić