Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljen u NN, broj 103, od 11. studenoga 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/16-01/00380
URBROJ: 533-27-16-0004
Zagreb, 7. studenoga 2016.

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13 i 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 74/10, 142/11 i 53/12) i Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2016. godinu (Narodne novine, broj 82/16), Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
u Ministarstvo znanosti i obrazovanja

za sljedeća radna mjesta:

Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za međunarodnu suradnju, programe i projekte Europske unije
Služba za programe i projekte Europske unije
Odjel za provedbu projekata Europske unije 1. radno mjesto I. vrste – viši/a stručni/a savjetnik/ca
- 2 izvršitelja/ice, na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist tehničkih znanosti iz polja arhitektura i urbanizam ili građevinarstvo
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku
 • dobro poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
 • dobro poznavanje Kohezijske politike Europske unije
 • znanja vezana uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti
 • napredno znanje rada na osobnom računalu
 • položen državni stručni ispit
 • završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a minimalno programe vezane uz sustav upravljanja i korištenja strukturnih instrumenata, izradu, praćenje i izvještavanje o napretku provedbe operativnih programa, financijski segment programiranja, financijsko planiranje i upravljanje operativnih programa, planiranje i odabir projekata te provedbu ugovora – verifikacije, plaćanja, izmjena ugovora, certifikacija troškova, upravljanje nepravilnostima i povrat sredstava

Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za međunarodnu suradnju, programe i projekte Europske unije
Služba za programe i projekte Europske unije
Odjel za provedbu projekata Europske unije2. radno mjesto I. vrste – stručni/a suradnik/ca- 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine ili zdravstva
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • dobro poznavanje engleskog jezika i sposobnost jasne komunikacije na engleskom jeziku
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
 • napredno znanje rada na osobnom računalu
 • položen državni stručni ispit
 • završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a minimalno programe vezane uz sustav upravljanja i korištenja strukturnih instrumenata, izradu, praćenje i izvještavanje o napretku provedbe operativnih programa, financijski segment programiranja, financijsko planiranje i upravljanje operativnih programa, planiranje i odabir projekata te provedbu ugovora – verifikacije, plaćanja, izmjena ugovora, certifikacija troškova, upravljanje nepravilnostima i povrat sredstava

Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za međunarodnu suradnju, programe i projekte Europske unije
Služba za programe i projekte Europske unije
Odjel za programiranje3. radno mjesto I. vrste – viši/a stručni/a savjetnik/ca- 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine ili zdravstva
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku
 • dobro poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
 • dobro poznavanje Kohezijske politike Europske unije
 • znanja vezana uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti
 • napredno znanje rada na osobnom računalu
 • položen državni stručni ispit
 • završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta, a minimalno programe vezane uz sustav upravljanja i korištenja strukturnih instrumenata, izradu, praćenje i izvještavanje o napretku provedbe operativnih programa, financijski segment programiranja, financijsko planiranje i upravljanje operativnih programa, upravljanje nepravilnostima

Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za međunarodnu suradnju, programe i projekte Europske unije
Služba za programe i projekte Europske unije
Odjel za programiranje4. radno mjesto I. vrste – stručni/a suradnik/ca
- 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist iz područja društvenih ili humanističkih ili tehničkih ili prirodnih ili biotehničkih znanosti ili biomedicine ili zdravstva
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • dobro poznavanje engleskog jezika i sposobnost jasne komunikacije na engleskom jeziku
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
 • napredno znanje rada na osobnom računalu
 • položen državni stručni ispit
 • završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta, a minimalno programe vezane uz sustav upravljanja i korištenja strukturnih instrumenata, izradu, praćenje i izvještavanje o napretku provedbe operativnih programa, financijski segment programiranja, financijsko planiranje i upravljanje operativnih programa, upravljanje nepravilnostima

Samostalni sektor za inspekcijski nadzor
Služba prosvjetne inspekcije - Zagreb5. radno mjesto I. vrste – viši/a prosvjetni/a inspektor/ica – samostalni/a izvršitelj/ica u Varaždinu- 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme
- mjesto rada: Varaždin

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ili diplomski specijalistički stručni studij ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij u skladu s ranijim propisima
 • stručno znanje i iskustvo stečeno radnim iskustvom na odgojno-obrazovnim ili pravnim ili upravnim poslovima od najmanje šest (6) godina
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni stručni ispit za prosvjetnog inspektora

Samostalni sektor za pravne poslove
Služba upravno-pravne poslove i upravni nadzor
Odjel za upravno-pravne poslove6. radno mjesto I. vrste – viši/a upravni/a savjetnik/ca- 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Stručni uvjeti:

 • završen diplomski sveučilišni studij društvenih znanosti iz polja prava
 • najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • znanje rada na računalu
 • znanje engleskog ili njemačkog jezika
 • položen državni stručni ispit

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od tri (3) mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od šest (6) mjeseci od isteka probnog rada.

Za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 2., 3. i 4., mogu se prijaviti i kandidati/kinje koji nisu završili programe izobrazbe vezane uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta, uz naknadnu obvezu završavanja istih.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje te naziv unutarnje ustrojstvene jedinice u kojoj se radno mjesto nalazi.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Kandidati koji se natječu za više radnih mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.

Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice)
 • presliku diplome
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima iz koje mora biti vidljivo da je kandidat/kinja radio/la na odgovarajućim poslovima odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje
 • presliku isprave o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit
 • presliku isprava o završenim programima izobrazbe vezanim uz fondove Europske unije, ako kandidat/kinja ima završene programe izobrazbe (za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 2., 3. i 4.)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od šest (6) mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata, kandidat/kinja predložen/a za izbor, predočit će izvornik.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave (vlastoručno potpisane) se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 10 000 Zagreb, Donje Svetice 38.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, odnosno potvrdu iz članka 2. cit. Zakona o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata, odnosno dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi ako se na javni natječaj prijavljuje dijete smrtno stradaloga/e, zatočenoga/e ili nestaloga/e hrvatskog/e branitelja/ice iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da su nezaposleni, izdanu u vrijeme trajanja javnog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidati/kinje pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar znanosti i obrazovanja. Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervju). Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Testirat će se i znanje rada na osobnom računalu te znanje stranog jezika.

Za kandidate/kinje koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima/kinjama.
Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja smatra odustankom od prijma u državnu službu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Ministarstva uprave i web-stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, najmanje pet dana prije testiranja.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog/e kandidata/kinje.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar znanosti i obrazovanja obustavit će postupak prijma po ovom javnom natječaju.

MINISTAR

prof. dr. sc. Pavo Barišić