Javni poziv osnivačima za kandidiranje ustanova za strukovno obrazovanje za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA:  602-03/18-05/00048
URBROJ: 533-05-18-0001
Zagreb, 17. svibnja 2018.       

Na temelju članka 33. stavka 9. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/09, 24/10, 22/13 i 25/18) i Odluke o donošenju Mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 45/18), ministrica znanosti i obrazovanja objavljuje

JAVNI POZIV OSNIVAČIMA 

za kandidiranje ustanova za strukovno obrazovanje za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti

1. Predmet i cilj javnog poziva:

Provedba postupka predviđenog člankom 33. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/09, 24/10, 22/13 i 25/18) koja se odnosi na zaprimanje, provjeru usklađenosti s uvjetima propisanim navedenim člankom Zakona i vrednovanje razvojnih planova ustanova za strukovno obrazovanje koje će predložiti osnivači za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti.

Nakon dovršetka postupka i u skladu parametrima i smjernicama utvrđenim dokumentom Mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju ministar nadležan za obrazovanje donijet će odluku o imenovanju odabranih ustanova regionalnim centrima kompetentnosti.

U prvoj fazi, a sukladno dokumentu Mreže, regionalni centri kompetentnosti imenovat će se u  (pod)sektorima: turizam i ugostiteljstvo, strojarstvo, elektrotehnika, informacijske i komunikacijske tehnologije, poljoprivreda i zdravstvo.

2.  Uvjeti prijave:

Kandidaturu ustanove za strukovno obrazovanje za imenovanje regionalnim centrom kompetentnosti podnose osnivači ustanova za strukovno obrazovanje (jedinice područne  /regionalne/ samouprave).

Osnivači mogu kandidirati samo ustanove za strukovno obrazovanje koje su u prvom krugu bodovanja, a nakon provedenoga postupka procjene primjenom parametara ili skupina parametara navedenih u Mreži, pokazale potencijal za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti.

Ustanove za strukovno obrazovanje kandidiraju se dostavom popunjenih obrazaca Razvojnih planova i pripadajuće dokumentacije sukladno postupku i na način kako je navedeno u točki 3. Postupak prijave.

Osnivači pojedinu ustanovu za strukovno obrazovanje mogu kandidirati  za imenovanje u više od jednog (pod)sektora. U slučaju da osnivači pojedinu ustanovu kandidiraju za imenovanje u više od jednog (pod)sektora, obvezni su dostaviti zasebne razvojne planove i pripadajuću dokumentaciju za svaku kandidaturu.

Obrazac Razvojnog plana sastavni je dio ovoga poziva.

3. Postupak prijave:

Dokumentacija kojom se kandidira ustanova za strukovno obrazovanje za imenovanje regionalnim centrom kompetentnosti potpuna je i formalno usklađena s Pozivom ako sadrži:

1.    Razvojni plan ustanove za strukovno obrazovanje koja se kandidira za regionalni centar kompetentnosti

FORMAT U KOJEM SE DOSTAVLJA:

  • elektronička verzija popunjenog obrasca Razvojnog plana pohranjena na mediju za snimanje koji se može snimiti samo jednom (DVD ili CD s oznakom R:CD/R ili DVD/R)
  • u originalu, papirnata inačica popunjenog obrasca Razvojnog plana koju je potpisala ovlaštena osoba osnivača i ovjerena službenim pečatom.

2.   Ugovor o suradnji s drugim ustanovama za strukovno obrazovanje, visokim učilištima, gospodarskim subjektima i drugim institucijama s kojima će kandidirana ustanova za strukovno obrazovanje ostvariti suradnju kao regionalni centar kompetentnosti

FORMAT U KOJEM SE DOSTAVLJA:

  • u originalu, jedan primjerak ugovora o suradnji sklopljen između ustanove koja se kandidira za regionalni centar kompetentnosti i svih institucija s kojima će ustanova uspostaviti suradnju kao regionalni centar kompetentnosti, potpisan i ovjeren službenim pečatom svih institucija potpisnika. 

3.  Izjava spremnosti ustanove za strukovno obrazovanje za uključivanje u postupak kandidiranja ustanove za imenovanje regionalnim centrom kompetentnosti

FORMAT U KOJEM SE DOSTAVLJA:

  • u originalu, papirnata inačica obrasca Izjave koju je potpisala ovlaštena osoba ustanove i koji je ovjeren službenim pečatom.

VAŽNO:

Razvojni plan/planovi dostavljaju se u papirnatoj inačici, koju je potpisala i ovjerila ovlaštena osoba osnivača, kao i privitak dokumentacije u elektroničkoj inačici pohranjen na mediju za pohranu, kako je navedeno pod točkom 3. Postupak prijave.

Rok za dostavu:

Rok za dostavu razvojnih planova i pripadajuće dokumentacije na način i u formatu navedenom pod ovom točkom je 15. lipnja 2018.

Dokumentacija navedena pod točkom 3. Postupak prijave dostavlja se u zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom na sljedeću adresu:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Na vanjskoj stranici omotnice/paketa potrebno je navesti:

a) naziv i adresu osnivača

b) naznaku „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE USTANOVA ZA IMENOVANJE REGIONALNIM CENTRIMA KOMPETENTNOSTI“.

4. Postupak odabira:

Provedba postupka odabira provest će se sukladno članku 33. Zakona i na temelju postupka utvrđenog dokumentom Mreže, a sastoji se od sljedećih faza:

1. Provjera usklađenosti podnesenih prijedloga ustanova za strukovno obrazovanje za imenovanje regionalnim centrom kompetentnosti s potrebnim uvjetima propisanim stavkom 11. člankom 33. Zakona i dokumentom Mreže

Provjera usklađenosti podnesenih prijedloga ustanova za strukovno obrazovanje za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti s potrebnim uvjetima propisanim stavkom 11. člankom 33. Zakona i dokumentom Mreže.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja će, nakon isteka roka za dostavu prijedloga ustanova za strukovno obrazovanje za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti, zaprimljenu dokumentaciju prijedloga imenovanja ustanova za strukovno obrazovanje dostaviti Vijeću za strukovno obrazovanje na prethodno mišljenje. Vijeće za strukovno obrazovanje provest će postupak provjere ispunjavanja uvjeta propisanih navedenim stavkom članka Zakona i dokumentom Mreže uvidom u dostavljene razvojne planove, ugovore o suradnji i Izjavu spremnosti ustanove za strukovno obrazovanje za uključivanje u postupak kandidiranja ustanove za regionalni centar kompetentnosti te dostaviti svoje mišljenje Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za mišljenjem.

2. Postupak ocjenjivanja razvojnih planova

Razvojni planovi ustanova za strukovno obrazovanje, za koje je Vijeće utvrdilo da ispunjavaju zakonske uvjete, ocijenit će se prema parametrima koji se odnose na Razvojni plan (parametri od 67. do 74. u dokumentu Mreže). Postupak ocjenjivanja razvojnih planova provest će se sukladno dokumentu Kriteriji vrednovanja razvojnih planova (prilog Pozivu).

Dokument Kriteriji vrednovanja razvojnih planova sadrži razradu očekivanih kvantitativnih i kvalitativnih informacija koje je potrebno uključiti u dokument Razvojnoga plana i pripadajuće bodovne vrijednosti koje se primjenjuju na razini pojedinih parametara.

Nakon dovršetka postupka ocjenjivanja razvojnih planova Ministarstvo će izraditi završne ljestvice poretka na razini regionalnoga područja i (pod)sektora na način da će se zbrojiti ostvareni bodovi u sklopu postupka procjene potencijala predloženih ustanova za strukovno obrazovanje (bodovi ostvareni u prvome krugu bodovanja) i bodovi ostvareni vrednovanjem kvalitete dostavljenih razvojnih planova.

3. Donošenje Odluke o imenovanju ustanova za strukovno obrazovanje regionalnim centrima kompetentnosti

Sukladno rezultatima provedenoga postupka odabira i primjenom parametara i smjernica propisanih Mrežom, ministar nadležan za obrazovanje donijet će Odluku o imenovanju ustanova za strukovno obrazovanje regionalnim centrima kompetentnosti.

Odlukom o imenovanju regionalnim centrima kompetentnosti proglasit će se ustanove s najvećim potencijalom i najboljim razvojnim planovima uz uvjet da su ostvarile, u pravilu, najmanje 50% od najvećega mogućeg broja bodova u oba kruga bodovanja. Udio broja centara po pojedinome (pod)sektoru i na razini pojedinoga regionalnog područja odredit će se primjenom udjela koji pojedini (pod)sektor po broju upisanih učenika i broju škola ima u odnosu na ukupan broj učenika i škola na razini Republike Hrvatske, uzimajući u obzir projekciju budućih potreba tržišta rada.

Odluka o imenovanju ustanova za strukovno obrazovanje regionalnim centrima kompetentnosti za  navedene (pod)sektore će se, nakon donošenja, objaviti na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja zajedno s pripadajućim dokumentom Popisom centara.

U prvoj fazi, a sukladno dokumentu Mreže, regionalni centri kompetentnosti imenovat će se u  (pod)sektorima: turizam i ugostiteljstvo, strojarstvo, elektrotehnika, informacijske i komunikacijske tehnologije, poljoprivreda i zdravstvo.

5. Dodatne informacije uz javni poziv:

Pitanja i odgovori:

Pitanja vezana uz Poziv ili uz pojedinu dokumentaciju Poziva mogu se poslati elektroničkom poštom najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka Poziva na adresu: rck@mzo.hr.

Odgovori će biti objavljeni najkasnije sedam kalendarskih dana prije isteka roka Poziva za podnošenje projektnih prijedloga na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja: http://www.mzo.hr/.

6. Okvirni raspored provedbe postupka:

 

DATUM

Rok za dostavu pitanja

14 kalendarskih dana prije isteka roka

Rok za objavu odgovora na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja

sedam kalendarskih dana prije isteka roka

Rok za podnošenje prijedloga ustanove/a za strukovno obrazovanje za imenovanje regionalnim centrom kompetentnosti

 15. lipnja 2018.

 

Prilog: 

Kriteriji vrednovanja razvojnih planova
Tablica Podsektor - Ustanove za strukovno obrazovanje koje imaju potencijal za imenovanje RCK-om

Obrasci:

Obrazac Razvojnoga plana
Obrazac Izjave spremnosti ustanove za strukovno obrazovanje za uključivanje u postupak predlaganja ustanove za regionalni centar kompetentnosti

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak