Javni poziv za dodjelu sredstava udrugama nacionalnih manjina koje provode posebne oblike nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2017./2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 016-01/18-01/00119
URBROJ: 533-09-18-0002

Zagreb, 04. travnja 2018.

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnoga poziva za dodjelu sredstava udrugama nacionalnih manjina koje provode posebne oblike nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2017./2018. (KLASA: 016-01/18-01/00119 URBROJ: 533-09-18-0001, od 03. travnja 2018.), a sukladno Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu (Narodne novine, broj 124/17), članku 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14 i 70/17) i odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu sredstava udrugama nacionalnih manjina koje provode posebne oblike nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

(u školskoj godini 2017./2018.)

I. Predmet Javnoga poziva

Predmet ovoga javnog poziva (u nastavku teksta: Javni poziv) je prikupljanje pisanih prijedloga projekata udruga nacionalnih manjina koje organiziraju i provode posebne oblike nastave za potrebe učenika pripadnika nacionalnih manjina. Sredstva za provedbu Javnoga poziva osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu („Narodne novine“, broj: 124/17), Razdjel 080 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 05- Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Program 3701 – Razvoj odgojno - obrazovnog sustava, Aktivnost 577137 – Posebni programi obrazovanja za provođenje programa nacionalnih manjina u ukupnom iznosu do 650.000,00 kuna.

II. Postupak provedbe Javnoga poziva

Postupak provedbe Javnoga poziva i odabira programa posebnih oblika nastave za sufinanciranje vodi Povjerenstvo za raspodjelu sredstava namijenjenih sufinanciranju posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2018. godini i provedbu Javnoga poziva za posebne oblike nastave (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje imenuje ministrica znanosti i obrazovanja.

Korisnik financijskih sredstava dodijeljenih na Javnome pozivu za odabrani program zaključuje s Ministarstvom ugovor o sufinanciranju programa.

III. Uvjeti prijave

Na Javni poziv svoje programe mogu prijaviti udruge koje su registrirane prema Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/14 i 70/17) te čije je primarno djelovanje usmjereno na područje odgoja i obrazovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Svaki prijavitelj ima pravo na Javni poziv prijaviti jedan (1) program.

Udruga koja prijavljuje program mora udovoljavati sljedećim općim uvjetima:

 • udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske te aktivno i kontinuirano djeluje u Republici

Hrvatskoj najmanje jednu (1) godinu u području aktivnosti u kojem prijavljuju program, a program je u skladu s ciljevima i zadaćama osnivanja udruge i njezinim aktivnostima, što je utvrđeno statutom udruge;

 • udruga je upisana u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske te vodi transparentno financijsko poslovanje sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • udruga je pravodobno i u cjelini ispunila sve obveze prema svim davateljima bespovratnih sredstava iz Državnoga proračuna za prethodno odobrena sredstva, a na temelju ranije sklopljenih ugovora o dodjeli sredstava za provedbu programa;
 • protiv odgovorne osobe prijavitelja (udruge) ne vodi se kazneni postupak;
 • udruga je osigurala organizacijske, ljudske i prostorne resurse za provođenje programa;
 • udruga je podmirila sve doprinose te platila porez.

Na Javni poziv ne mogu se prijaviti:

 • ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koji nisu registrirani sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj: 74/2014 i 70/17) kao pravne osobe;
 • udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija;
 • udruge čiji rad/djelatnost nije vezana uz odgoj i obrazovanje djece i mladih pripadnika nacionalnih manjina;
 • udruge koje su nenamjenski trošile prethodno dodijeljena sredstva iz javnih izvora (nemaju pravo prijave dok ne izvrše uplatu nenamjenski utrošenih sredstava u Državni proračun);
 • udruge koje su u stečaju;
 • udruge koje nisu ispunile obveze vezane uz plaćanje doprinosa i/ili poreza.

IV. Procjena prijavljenih programa

Ministarstvo će osnovati Povjerenstvo koje će obavljati provjeru propisanih uvjeta prijave, kao i procjenu kvalitete programa pristiglih na Javni poziv.

Povjerenstvo čine zaposlenici Ministarstva koji su upoznati s ciljevima Javnoga poziva te formalnim uvjetima koji moraju biti zadovoljeni.

Zadaća Povjerenstva je otvoriti prijave i pregledati ispunjavaju li svi pristigli projekti formalne uvjete sukladno uvjetima navedenima u objavljenome Javnom pozivu.

Povjerenstvo ima pravo zatražiti od prijavitelja dodatna objašnjenja ili informacije uz dostavljene prijave, a prijavitelju će se osigurati razmjeran rok za dostavu traženoga i to 7 kalendarskih dana od dostave zahtjeva za pojašnjenje.

Ako prijavitelj ne dostavi u zadanome roku zatražena dodatna objašnjenja ili informacije na zahtjev Ministarstva, prijava neće biti razmatrana.

Nakon provjere svih pristiglih i zaprimljenih prijava, kao i eventualnih dodatnih objašnjenja ili informacija, Povjerenstvo izrađuje popis svih prijavitelja čije su prijave zadovoljile propisane formalne uvjete. Navedene prijave upućuju se na procjenu kvalitete programa. Istodobno se popisuju svi prijavitelji koji nisu zadovoljili propisane formalne uvjete Poziva. Ministarstvo će pisanim putem obavijestiti sve prijavitelje koji nisu zadovoljili propisane formalne uvjete o razlozima odbijanja njihove prijave.

Prilikom ocjenjivanja prijavljenih programa Povjerenstvo će razmatrati sljedeće kriterije:

 • prethodno iskustvo predlagatelja u organizaciji i provođenju posebnih oblika nastave;
 • kvalitetu programa posebnih oblika nastave;
 • broj učenika pripadnika nacionalnih manjina polaznika posebnih oblika nastave (ljetne škole).

V. Način prijave

Sve zainteresirane udruge koje se bave odgojem i obrazovanjem djece i mladih pripadnika nacionalnih manjina svoje projekte prijavljuju na propisanim obrascima. Prijavitelji su dužni popuniti sva polja u obrascima.

Popunjene obrasce, kao i traženu popratnu dokumentaciju, prijavitelji trebaju dostaviti Ministarstvu u tiskanome i elektroničkome obliku (na CD-u i u PDF formatu).

Popis obvezne dokumentacije:

 • popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac prijave programa (na propisanome obrascu);
 • popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac proračuna (na propisanome obrascu);
 • izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske (ili njegova preslika);
 • preslika važećega statuta udruge na kojoj se nalazi ovjerena potvrda nadležnoga registracijskog tijela o sukladnosti statuta sa Zakonom o udrugama;
 • uvjerenja o nekažnjavanju (koja nisu starija od 60 kalendarskih dana od dana objave Javnog poziva) odgovorne osobe udruge koja ima ovlast s Ministarstvom potpisati ugovor o financijskoj potpori i voditelja programa;
 • dokaz o osiguranome terminu i mjestu za izvođenje programa sedmodnevnog oblika nastave (ponudu o mjestu održavanja posebnog oblika nastave s naznačenim datumom početka i završetka programa);
 • program posebnog oblika nastave (prema dobi polaznika – za osnovnoškolsku i/ili srednjoškolsku dob učenika);
 • izvedbeni plan (dnevni raspored aktivnosti i satnica prema programu);
 • životopis voditelja/voditeljice programa (na propisanome obrascu Europassa);
 • za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o nesastavljanju financijskog izvješća za 2017. godinu koju je usvojilo upravljačko tijelo podnositelja prijave te presliku Knjige primitaka i izdataka za 2017. godinu;
 • dokaz o (eventualnom) sufinanciranju programa od jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili nekih drugih izvora sufinanciranja (npr. pismo namjere);
 • popis članova/članica upravljačkog tijela udruge, sukladno statutu;
 • potvrda Porezne uprave da su podmireni svi doprinosi te plaćen porez

Obvezni prilozi uz dokumentaciju za prijavu programa posebnog oblika nastave:

 • izjava/suglasnost roditelja o djetetovoj uključenosti u program;
 • potvrda o redovitom pohađanju osnovne odnosno srednje škole učenika sudionika programa.

Neobvezna dokumentacija za prijavu projekta:

 • pisma preporuke;
 • zapisi, publikacije, novinski članci te ostali materijali koji prikazuju rad udruge i u izravnoj su vezi s prijavom na Javni poziv.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom ili dostavom (predaja u urudžbenome uredu) na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Samostalni sektor za nacionalne manjine
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

Na vanjskome dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja s napomenom:

Javni poziv za dodjelu sredstava udrugama nacionalnih manjina koje provode
posebne oblike nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina
u školskoj godini 2017./2018. – JAVNI POZIV - NE OTVARATI

Dokumenti dostavljeni u elektroničkome obliku (na CD-u, u PDF formatu) sadržajno moraju biti istovjetni onima dostavljenima u tiskanome obliku.

Prijave programa koji ne udovoljavaju uvjetima Javnoga poziva (zakašnjele prijave, prijave koje ne sadrže svu propisanu, potpisanu i ovjerenu dokumentaciju), neće se razmatrati.

Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način podnesene prijave, koje nisu u skladu s uvjetima ovoga Javnog poziva i Uputama za prijavitelje, neće se razmatrati.

VI. Rokovi i način objave prihvaćenih programa

Javni poziv otvoren je danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva.

Prijave na ovaj Javni poziv podnose se u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva, zaključno s 11. svibnja 2018. godine. Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum poštanskoga pečata na poslanoj prijavi, a koji ne može biti kasniji od 11. svibnja 2018. godine. Ako se prijava dostavlja osobno u ministarstvo, ista mora biti dostavljena najkasnije do 11. svibnja  2018. godine do kraja radnog vremena pisarnice, a prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu prijma pošiljke.

Obrasci za prijavu, zajedno s detaljnim uputama za prijavljivanje, nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva: http://www.mzo.hr.

Nakon završetka Javnoga poziva Povjerenstvo će otvoriti sve zaprimljene zahtjeve.

Nakon provedene procjene kvalitete programa onih zahtjeva koji su zadovoljili propisane formalne uvjete Javnoga poziva, Povjerenstvo će dati prijedlog za sufinanciranje programa.

Ministrica znanosti i obrazovanja, sukladno prijedlogu Povjerenstva i osiguranim sredstvima, donijet će konačnu odluku o raspodjeli sredstava.

Obavijest o rezultatima Javnoga poziva bit će objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva (http://www.mzo.hr).

Za svaki odobreni program Ministarstvo znanosti i obrazovanja potpisat će ugovor o financijskoj potpori s nositeljem projekta i to u roku od 30 kalendarskih dana od objave rezultata Javnoga poziva na mrežnoj stranici Ministarstva.

VII. Ministarstvo neće razmatrati prijave

 • koje nisu dostavljene na obrascima za prijavu projekta s obveznim prilozima uz dokumentaciju;
 • koje su dostavljene izvan propisanoga roka;
 • onih udruga nacionalnih manjina koje nisu dostavile obvezno financijsko izvješće o namjenski utrošenim sredstvima novčane potpore za 2017. godinu;
 • onih udruga nacionalnih manjina koje nisu izvršile povrat nenamjenski utrošenih financijskih sredstava u Državni proračun Republike Hrvatske.

Udruge s kojima će biti potpisan ugovor obvezuju se da kao korisnici sredstava iz Državnoga proračuna za provedbu programa od interesa za opće dobro neće davati izravnu potporu političkim strankama, sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata za vrijeme trajanja ugovora.
                                                                                                      
MINISTRICA

prof. dr. sc. Blaženka Divjak