Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkom obliku u 2017. godini

KLASA: 402-07/17-01/00004
URBROJ: 533-19-17-0001

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine broj: 150/11, 12/13 - Odluka USRH 93/16 i 104/16), a u vezi s člankom 108. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH i 60/15 – Odluka USRH) te Kriterija za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika, objavljuje

JAVNI POZIV
za financijsku potporu izdavanju
znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkom obliku
u 2017. godini

I. Predmet Javnoga poziva

Sukladno ovome javnome pozivu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljivat će financijske potpore nakladnicima (izdavačima) znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkom obliku.

Znanstvenom knjigom se, u smislu prvoga stavka, smatra autorska knjiga jednoga ili više autora koja donosi rezultate znanstvenih istraživanja u nekome području - znanstvena monografija, znanstvena  urednička knjiga (zbirka tekstova više autora, zbornik sa znanstvenoga skupa i sl.), znanstveno referentno djelo: enciklopedija, leksikon, rječnik, gramatika, pravopis, priručnik, povijesni pregled, kritičko izdanje djela prema izvorniku, djelo na starohrvatskome i obrada starohrvatskih (staroslavenskih) jezika te djelo za promicanje znanosti (znanstveno-popularno djelo).

Visokoškolskim udžbenikom smatra se sveučilišni ili veleučilišni udžbenik sukladno rješenju odgovarajućeg povjerenstva, odnosno propisanoj proceduri odgovarajućeg učilišta.

II. Korisnici potpore

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti (članak 22. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Narodne novine, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka  i Rješenje USRH i 60/15 – Odluka USRH) te organizacije civilnog društva - udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 4/15) te trgovačka društva pod uvjetom da su svi navedeni registrirani za nakladničku (izdavačku) djelatnost.

III. Način prijave

(1) Zahtjevi za financijsku potporu podnose se na propisanim obrascima na adresi u sustavu webObrasci.

(2) Za prijavu na Javni poziv obvezno je ispuniti elektronički obrazac.

(3) Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac i obvezujući prilozi:

 a) tekst rukopisa (u tiskanome obliku), 
 b) za visokoškolske udžbenike – rješenje odgovarajućega sveučilišnog ili veleučilišnog povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu,
 c) najmanje dvije recenzije sastavljene prema priloženim uputama (Elementi koje treba sadržavati recenzija znanstvene knjige ili visokoškolskog udžbenika),
 d) izjava nakladnika o usklađenosti rukopisa s primjedbama recenzenata.

(4) U propisanome roku iz točke IV. ovoga javnog poziva potrebno je ispisanu, potpisanu i ovjerenu inačicu navedenoga obrasca s obvezujućim prilozima dostaviti na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika
u tiskanome i elektroničkom obliku u 2017. godini“
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb

(5) Ministarstvo neće razmatrati prijave:

  • koje nisu dostavljene na propisanim obrascima uz potrebne priloge,
  • koje su dostavljene nakon propisanoga roka.

(6) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte Np-knjige@mzo.hr.

IV. Rok za podnošenje prijava

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, a prijave se podnose u roku od 60 dana od dana objave, zaključno dana 30. svibnja 2017. godine.

Prijave s poštanskim žigom nakon 30. svibnja 2017. godine smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

V. Natječajni postupak i postupak vrednovanja zahtjeva

Sukladno Kriterijima za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika, prijedlogu Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost te raspoloživim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu, ministar donosi odluku o raspodjeli financijskih sredstava za 2017. godinu.

Obavijest o rezultatima Javnoga poziva s popisom sufinanciranih znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika i dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva.

Prigovori na rezultate Javnog poziva podnose se pisanim putem u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama.

Organizacije civilnog društva – udruge koje ostvare pravo na financijsku potporu za znanstvene knjige i visokoškolske udžbenike u 2017. godini potpisuju s Ministarstvom znanosti i obrazovanja ugovor o financijskoj potpori.

VI. Praćenje utroška sredstava potpore i obveza izvještavanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi administrativnu provjeru zahtjeva i priloženih dokumenata za financijsku potporu te prati namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava. Nakladnik/izdavač sukladno odluci/ugovoru o financijskoj potpori dužan je u roku od dvanaest (12) mjeseci od doznačivanja odobrenih financijskih sredstava objaviti knjigu te o tome izvijestiti Ministarstvo znanosti i obrazovanja i to izvješćem na propisanom elektroničkom obrascu o financijskim sredstvima, preslikom računa tiskare te dokaznim primjerkom knjige.

MINISTAR

prof. dr. sc. Pavo Barišić