Javni poziv za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2017. godini

KLASA: 402-07/17-12/00003
URBROJ: 533-19-17-0001

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 150/11 i 12/13 - Odluka USRH, 93/16, 104/16), a u vezi s člankom 108. stavkom 3.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH i 60/15 – Odluka USRH) te Pravilima o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima i školama, znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama te programima popularizacije znanosti, raspisuje

JAVNI POZIV
za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2017. godini

I. Predmet javnog poziva

Sukladno ovome javnom pozivu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljivat će financijsku potporu pravnim osobama te organizacijama civilnoga društva  - udrugama za provođenje programa popularizacije znanosti.

II. Korisnici potpore

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti (članak 22. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH i 60/15 - Odluka USRH) te organizacije civilnog društva - udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 4/15).

III. Područja aktivnosti programa popularizacije znanosti

 • neprofitni programi i događaji kojima se promiče znanost, znanstveno obrazovanje, znanstvene metode i znanstvena izvrsnost u široj društvenoj zajednici,
 • popularizacija znanosti i znanstvenog obrazovanja među učenicima osnovnih i srednjih škola.

IV. Način prijave

(1) Zahtjevi za financijsku potporu podnose se na propisanim obrascima na adresi http://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci.

(2)  Za prijavu na Javni poziv obvezno je ispuniti elektronički obrazac.

(3) Zahtjev za financijsku potporu programu popularizacije znanosti u 2017. godini podnosi se u elektroničkom ili tiskanom obliku.

U slučaju kada se zahtjev podnosi u tiskanom obliku, potrebno je ispisani i potpisani završeni obrazac s obvezujućim prilozima dostaviti na adresu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U slučaju kada se zahtjev podnosi u elektroničkom obliku, obrazac i prilozi se ne šalju u tiskanom (papirnatom) obliku na adresu Ministarstva znanosti i obrazovanja već isključivo elektroničkim putem.

(4) Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac i obvezujući prilozi:

a) definiran program događanja s navedenim aktivnostima i datumima održavanja,
b) preslike predračuna, ponuda ili ugovora s dobavljačima, odnosno preslike dokaza o izvršenim 
plaćanjima iz kojih se vide struktura i visina planiranih troškova provođenja programa,
c) mogući promotivni materijali,
d) potpisana Izjava o potvrdi prijave na Javni poziv odgovorne osobe organizatora programa popularizacije znanosti - samo u slučaju kada se zahtjev podnosi u elektroničkom obliku.

(5) U propisanome roku iz točke V. ovoga javnog poziva potrebno je cjelovitu natječajnu dokumentaciju dostaviti:

a) ili u tiskanom obliku na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2017. godini''
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

b) ili elektroničkim putem u sustavu webObrasci.

(6) Ministarstvo znanosti i obrazovanja neće razmatrati zahtjeve:

 • koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima uz potrebne priloge,
 • koji su dostavljeni izvan propisanoga roka,
 • za programe popularizacije znanosti koji neće započeti u 2017. godini.

(7) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte Np-popularizacija@

mzo

.hr.

V. Rok za podnošenje zahtjeva

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, a zahtjevi se podnose zaključno s danom 5. lipnja 2017. godine.

Zahtjevi podneseni u tiskanom obliku s poštanskim žigom nakon 5. lipnja 2017. godine i zahtjevi podneseni u elektroničkom obliku s datum završetka obrasca nakon 5. lipnja 2017. godine smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

VI. Postupak ocjenjivanja zahtjeva

U postupku ocjenjivanja zahtjeva za financijsku potporu uzet će se u obzir sljedeći elementi:

 • kvaliteta, inovativnost i utjecaj  prijavljenog  programa popularizacije znanosti,
 • sastav provedbenog tima,
 • plan, dinamika i izvedivost programa,
 • odnos troškova i očekivanih rezultata programa,
 • relevantnost i aktualnost  programa u skladu s ciljevima razvoja znanosti i tehnologije u Republici Hrvatskoj,
 • nacionalni, regionalni, odnosno međunarodni značaj programa,
 • suradnja s drugim dionicima (neprofitne organizacije, regionalna zajednica i sl.) i s medijima te
 • održivost i nakon završetka financijske potpore.

VII. Prihvatljivi troškovi provedbe programa

Prihvatljivi troškovi provedbe programa popularizacije znanosti po ovome javnom pozivu su troškovi opreme i tehničke podrške, medijskog praćenja i oglašavanja, kreativnog oblikovanja i produkcije promotivnih materijala te troškovi organizacije - hotelski smještaj i putni troškovi gostujućih edukatora.

VIII. Natječajni postupak

Sukladno Pravilima o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima i školama, znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama te programima popularizacije znanosti, prijedlogu Povjerenstva za znanstvene skupove i znanstvene udruge te raspoloživim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu, ministar donosi odluku o raspodjeli financijskih sredstava za 2017. godinu.

Obavijest o rezultatima Javnog poziva s popisom odobrenih programa popularizacije znanosti i dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, a o čemu će svi prijavljeni organizatori biti obaviješteni elektroničkim putem.

Prigovori na rezultate Javnog poziva podnose se pisanim putem u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama.

Organizacije civilnog društva - udruge koje ostvare pravo na financijsku potporu u 2017. godini s Ministarstvom znanosti i obrazovanja potpisuju ugovor o financijskoj potpori.

IX. Praćenje utroška sredstava financijske potpore i obveza podnošenja izvješća

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi administrativnu provjeru pristiglih zahtjeva i pripadajuće dokumentacije te prati namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava na temelju opisnog i financijskog izvješća, a sukladno odluci, odnosno ugovoru o financijskoj potpori.

MINISTAR

prof. dr. sc. Pavo Barišić