Javni poziv za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2018. godini

KLASA: 402-07/18-12/00003
URBROJ: 533-03-18-0001
Zagreb, 15. svibnja 2018. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 150/11 i 12/13 - Odluka USRH, 93/16, 104/16), a u vezi s člankom 108. stavkom 3.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH, 60/15 – Odluka USRH i 131/17) te Pravilima o financijskoj potpori znanstvenim i znanstveno-stručnim skupovima i školama, znanstvenim i znanstveno-stručnim udrugama te programima popularizacije znanosti (KLASA: 402-07/15-09/00004, URBROJ: 533-19-18-0002 od 15. veljače 2018. godine), objavljuje

JAVNI POZIV
za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2018. godini

I. Predmet javnog poziva

Sukladno ovome javnom pozivu, Ministarstvo će dodjeljivat financijsku potporu organizatorima programa popularizacije znanosti započetima u 2018. godini za aktivnosti provedene u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

Programom popularizacije znanosti smatraju se neprofitni programi i događaji kojima se promiču znanost, znanstveno obrazovanje, znanstvene metode i znanstvena izvrsnost u široj društvenoj zajednici te programi za popularizaciju znanosti i znanstvenog obrazovanja među učenicima osnovnih i srednjih škola.

II. Korisnici financijske potpore

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva - udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

III. Vrste programa popularizacije znanosti

Vrste programa popularizacije znanosti su:

 1. Programi namijenjeni širokoj zajednici su programi popularizacije znanosti kojima je glavni cilj zainteresirati široku javnost za znanost i pokazati čime se znanstvenici bave, imaju redovito veliki broj korisnika različitog uzrasta, a kontakt s korisnicima je kratak i informativan.
 2. Programi namijenjeni određenoj skupini su programi popularizacije znanosti kojima je cilj promicanje znanosti i/ili znanstvenog obrazovanja u određenoj skupini (npr. djeci školskog uzrasta), imaju manji broj korisnika istog uzrasta, a kontakt s korisnicima je duži i detaljniji.
 3. Specijalizirani programi su programi popularizacije znanosti kojima je cilj popularizacija specifičnog područja ili teme znanosti, a korisnici su ciljani pojedinci i/ili grupe, a rad s korisnicima je intenzivniji uz dublji ulazak u specifično područje ili temu znanosti.

IV. Iznos financijske potpore

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske za pojedini program popularizacije znanosti za pokriće sljedećih troškova:

a) oprema i tehnička podrška,
b) medijsko praćenje i oglašavanje programa,
c) kreativno oblikovanje i produkcija promotivnih materijala te
d) troškovi organizacije - hotelski smještaj i putni troškovi gostujućih edukatora i organizatora.

Prijavitelj u zahtjevu mora navesti koji od prihvatljivih troškova prijavljuje i u kojem iznosu, a za svaki prijavljeni trošak dužan je dostaviti preslike računa ili predračuna/ponuda/ugovora. Iznos financijske potpore predlaže Povjerenstvo za znanstvene skupove i znanstvene udruge sukladno Pravilima, a postupak utvrđivanja vrijednosti boda obavlja se zasebno za svaku vrstu programa popularizacije znanosti.

V.       Način prijave

 1. Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na adresi http://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci.
   
 2. Za prijavu na Javni poziv obvezno je ispuniti elektronički obrazac. U elektroničkom obrascu nužno je unijeti ukupne planirane troškove programa popularizacije znanosti te ukupne iznose svih izvora financiranja u 2018. godini. Iznos tražen od Ministarstva treba biti opravdan i ne smije biti veći od ukupnih troškova programa popularizacije znanosti za aktivnosti provedene u 2018. godini.
   
 3. Zahtjev za financijsku potporu programu popularizacije znanosti u 2018. godini podnosi se u elektroničkom ili tiskanom obliku.

  U slučaju kada se zahtjev podnosi u tiskanom obliku, potrebno je ispisani i potpisani završeni obrazac s obvezujućim prilozima dostaviti na adresu Ministarstva.

  U slučaju kada se zahtjev podnosi u elektroničkom obliku, obrazac i prilozi se ne šalju u tiskanom (papirnatom) obliku na adresu Ministarstva već isključivo elektroničkim putem.

 4. Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac i obvezujući prilozi:

a) definiran program događanja s navedenim aktivnostima i datumima održavanja,
b) preslike predračuna, ponuda ili ugovora s dobavljačima, odnosno preslike dokaza o izvršenim plaćanjima iz kojih se vide struktura i visina planiranih troškova provođenja programa,
c) mogući promotivni materijali,
d) potpisana Izjava o potvrdi prijave na Javni poziv odgovorne osobe organizatora programa popularizacije znanosti - samo u slučaju kada se zahtjev podnosi u elektroničkom obliku.

      5.  U propisanome roku iz točke VI. ovoga javnog poziva potrebno je cjelovitu natječajnu dokumentaciju dostaviti:

a) ili u tiskanom obliku na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2018. godini''
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

b) ili elektroničkim putem u sustavu webObrasci.

      6.  Ministarstvo neće razmatrati zahtjeve:

 • koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima uz potrebne priloge i
 • koji su dostavljeni izvan propisanoga roka.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte Np-popularizacija@mzo.hr.

VI. Rok za podnošenje zahtjeva

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a zahtjevi se podnose zaključno s danom 18. lipnja 2018. godine.

Zahtjevi podneseni u tiskanom obliku s poštanskim žigom nakon 18. lipnja 2018. godine i zahtjevi podneseni u elektroničkom obliku s datum završetka obrasca nakon 18. lipnja 2018. godine smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

VII. Postupak ocjenjivanja zahtjeva

U postupku ocjenjivanja zahtjeva za financijsku potporu uzet će se u obzir sljedeći elementi:

 • relevantnost i aktualnost programa iz perspektive ciljeva razvoja znanosti i tehnologije u Republici Hrvatskoj;
 • kvaliteta, inovativnost/kreativnost te društveni doprinos prijavljenog programa popularizacije znanosti;
 • strukturiranost i razrađenost programa;
 • odnos troškova i koristi od programa;
 • kompetentnost programskog tima;
 • nacionalni odnosno međunarodni značaj programa;
 • suradnja s drugim dionicima (neprofitne organizacije, regionalna zajednica i slično) te medijima;
 • održivost programa i nakon završetka financijske potpore.

VIII. Natječajni postupak

Sukladno Pravilima o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima i školama, znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama te programima popularizacije znanosti, prijedlogu Povjerenstva za znanstvene skupove i znanstvene udruge te raspoloživim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu, ministar donosi odluku o raspodjeli financijskih sredstava za 2018. godinu.

Obavijest o rezultatima Javnog poziva s popisom odobrenih programa popularizacije znanosti i dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva (http://www.mzo.hr/), a o čemu će svi prijavljeni organizatori biti obaviješteni elektroničkim putem. Prigovori na rezultate Javnog poziva podnose se pisanim putem u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Ministarstva.

Organizacije civilnog društva - udruge koje ostvare pravo na financijsku potporu u 2018. godini s Ministarstvom potpisuju ugovor o financijskoj potpori.

IX. Praćenje utroška sredstava financijske potpore i obveza podnošenja izvješća

Ministarstvo provodi administrativnu provjeru pristiglih zahtjeva i pripadajuće dokumentacije te prati namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava na temelju opisnog i financijskog izvješća, a sukladno odluci, odnosno ugovoru o financijskoj potpori.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak