Javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2017. godini

KLASA: 402-07/17-06/00002
URBROJ: 533-19-17-0001

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 150/11 i 12/13 - Odluka USRH, 93/16, 104/16), a u vezi s člankom 108. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka i Rješenje USRH i 60/15 - Odluka USRH) te Pravilima o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima i školama, znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama te programima popularizacije znanosti, raspisuje

JAVNI POZIV
za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2017. godini

I. Predmet javnog poziva

Sukladno ovome javnom pozivu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljivat će financijsku potporu organizacijama civilnoga društva - znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama za njihovu redovitu djelatnost u 2017. godini.

Znanstvenom i znanstvenostručnom udrugom, u smislu prvoga stavka, smatra se dobrovoljno i registrirano udruženje znanstvenih i stručnih radnika osnovano radi djelovanja, promidžbe, unaprjeđenja i razvoja znanosti i struke, pružanja stručne pomoći u obrazovanju i stjecanju novih znanja iz područja znanosti za koje su osnovane te popularizacije znanosti i rezultata znanstvenih istraživanja.

II. Korisnici financijske potpore

Pravo prijave na Javni poziv imaju organizacije civilnoga društva - udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 4/15).

III. Iznos financijske potpore i vrsta troška

Financijska potpora dodjeljuje se u najvećem iznosu od 25.000,00 kuna za pokriće troškova:

  • obavljanja osnovne djelatnosti,
  • opreme te
  • izobrazbe i usavršavanja članova udruge.

IV. Način prijave

(1) Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima na http://app.mzos.hr/webObrasci u sustavu webObrasci.
(2) Za prijavu na Javni poziv obavezno je ispuniti elektronički obrazac.
(3) Zahtjev za financijsku potporu radu znanstvene i znanstvenostručne udruge u 2017. godini podnosi se u tiskanom ili elektroničkom obliku.

U slučaju kada se zahtjev podnosi u tiskanom obliku, potrebno je ispisani i potpisani završeni obrazac s obvezujućim prilozima dostaviti na adresu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U slučaju kada se zahtjev podnosi u elektroničkom obliku, obrazac i prilozi se ne šalju u tiskanom (papirnatom) obliku na adresu Ministarstva znanosti i obrazovanja već isključivo elektroničkim putem.

(4) Cjelovitu natječajnu dokumentaciju čine obrazac i obvezujući prilozi:

a) preslika izvatka ili ispisa iz Registra udruga Republike Hrvatske, ne starija od 90 dana od dana prijave na Javni poziv,
b) preslika važećeg statuta udruge na kojem se nalazi ovjerena potvrda nadležnog registracijskog tijela o sukladnosti statuta sa Zakonom o udrugama,
c) potpisana izjava o ukupnom broju članova te broju članova u znanstvenom zvanju,
d) preslika financijskog izvješća neprofitnih organizacija primljenog u FINA-i u tekućoj godini za prethodnu,
e) sažeto izvješće o radu u prethodnoj godini te plan i program rada za tekuću godinu,
f) proračun rada udruge za godinu za koju se podnosi zahtjev,
g) potpisana Izjava o potvrdi prijave na Javni poziv odgovorne osobe udruge -  samo u slučaju kada se zahtjev podnosi u elektroničkom obliku.

(5) U propisanome roku iz točke V. ovoga javnog poziva potrebno je cjelovitu natječajnu dokumentaciju dostaviti:

a) ili u tiskanom obliku na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2017. godini"
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

b) ili elektroničkim putem u sustavu webObrasci.

(6) Ministarstvo znanosti i obrazovanja neće razmatrati zahtjeve:

  • koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima uz potrebne priloge,
  • koji su dostavljeni izvan propisanoga roka te
  • udruga koje transparentno ne vode financijsko poslovanje.

(7) Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu elektroničke pošte Np-udruge@mzo.hr.

V. Rok za podnošenje zahtjeva

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, a zahtjevi se podnose zaključno s danom 5. lipnja 2017. godine.

Zahtjevi podneseni u tiskanom obliku s poštanskim žigom nakon 5. lipnja 2017. godine i zahtjevi podneseni u elektroničkom obliku s datum završetka obrasca nakon 5. lipnja 2017. godine smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

VI. Postupak ocjenjivanja zahtjeva

U postupku ocjenjivanja zahtjeva za financijsku potporu uzet će se u obzir sljedeći elementi:

a) značenje i tradicija udruge
b) broj članova udruge
c) opseg ukupne djelatnosti udruge
d) udio znanstvene djelatnosti u ukupnoj djelatnosti udruge
e) koeficijent prioriteta djelatnosti udruge

VII. Natječajni postupak

Sukladno Pravilima o financijskoj potpori znanstvenim i znanstvenostručnim skupovima i školama, znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama te programima popularizacije znanosti, prijedlogu Povjerenstva za znanstvene skupove i znanstvene udruge te raspoloživim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017., ministar donosi odluku o raspodjeli financijskih sredstava za 2017. godinu.

Obavijest o rezultatima Javnog poziva s popisom znanstvenih i znanstvenostručnih udruga te  dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, a o čemu će sve prijavljene udruge biti obaviještene elektroničkim putem.

Prigovori na rezultate javnog poziva podnose se pisanim putem u roku od osam (8) radnih dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama.

Organizacije civilnog društva - udruge koje ostvare pravo na financijsku potporu u 2017. godini s Ministarstvom znanosti i obrazovanja potpisuju ugovor o financijskoj potpori.

VIII. Praćenje utroška sredstava financijske potpore i obveza podnošenja izvješća

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi administrativnu provjeru pristiglih zahtjeva i pripadajuće dokumentacije te prati namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava na temelju opisnog i financijskog izvješća, sukladno ugovoru o financijskoj potpori.