Javni poziv za plaćanje članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2017. godinu

KLASA: 910-04/15-02/00009
URBROJ: 533-19-17-0005

Zagreb, 6. lipnja 2017. godine

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 150/11, 12/13 - Odluka USRH, 93/16 i 104/16), a u vezi s člankom 108. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka USRH i 60/15 - Odluka USRH), ministar znanosti i obrazovanja raspisuje

JAVNI POZIV
za plaćanje članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT)
za 2017. godinu

I. Predmet javnog poziva

Sukladno ovome javnom pozivu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljivat će financijske potpore javnim znanstvenim institutima, javnim sveučilištima i organizacijama civilnoga društva - znanstvenim, odnosno znanstvenostručnim udrugama za plaćanje članarine u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2017. godinu. Financijska potpora dodjeljuje se na temelju Plana razvoja istraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj - razina 2. članstva u međunarodnim znanstveno-istraživačkim tijelima za koja se kandidiraju ustanove.

II. Korisnici potpore

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije na temelju članka 22. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj: 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 - Odluka USRH 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka USRH i 60/15 - Odluka USRH) te organizacije civilnoga društva – znanstvene, odnosno znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske prema Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 4/15).

Znanstvenom odnosno znanstvenostručnom udrugom smatra se dobrovoljno i registrirano udruženje znanstvenih i stručnih radnika osnovano radi djelovanja, promidžbe, unaprjeđenja i razvoja znanosti i struke, pružanja stručne pomoći u obrazovanju i stjecanju novog znanja iz područja znanosti za koje su osnovane te popularizacije znanosti i rezultata znanstvenih istraživanja.

III. Način prijave

  1. Zahtjevi za financiranje članarine podnose se na propisanome obrascu koji se može preuzeti na internetskim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.
  2. Za prijavu na Javni poziv treba obvezno ispuniti elektronički obrazac i proslijediti ga na e-mail adresu: mzit@mzo.hr.
  3. U propisanome roku iz točke IV. ovoga poziva potrebno je ispisanu, potpisanu i ovjerenu inačicu navedenoga obrasca dostaviti na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
„Javni poziv za plaćanje članarine u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2017. godinu“
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

       4. Ministarstvo neće razmatrati prijave:

  • koje nisu dostavljene na propisanim obrascima,
  • koje su dostavljene nakon propisanoga roka.

IV. Rok za podnošenje prijava

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na internetskoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, a prijave se podnose zaključno s danom 14. srpnja 2017. godine.
Prijave s poštanskim pečatom nakon 14. srpnja 2017. godine smatrat će se zakašnjelima i neće se razmatrati.

V. Postupak vrednovanja zahtjeva

Zahtjevi za plaćanje članarine u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) ocjenjivat će se prema Kriterijima za procjenu zahtjeva za su/financiranje članarina u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima objavljenim na internetskoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.

VI. Natječajni postupak

Sukladno raspoloživim sredstvima Državnoga proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, ovlašteni predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja donosi konačnu odluku o raspodjeli financijskih sredstava. Obavijest o rezultatima Javnoga poziva s popisom odobrenih članarina i dodijeljenim financijskim sredstvima bit će objavljena na internetskim stranicama Ministarstva.

MINISTAR

prof. dr. sc. Pavo Barišić