Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za 2017./2018. školsku godinu

KLASA: 602-01/17-01/00405
URBROJ: 533-26-17-0002

Sukladno članku 33. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14) te na temelju Odluke o načinu financiranja projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine (KLASA: 602-01/17-01/00165, URBROJ: 533-26-17-0001 od 16. ožujka 2017.), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu (Narodne novine, broj 17/17), Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje

JAVNI POZIV
za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi
učenicima s teškoćama u razvoju za 2017./2018. školsku godinu

1.  PREDMET JAVNOG POZIVA, VRSTA FINANCIJSKE POTPORE I TRAJANJE FINANCIJSKE POTPORE

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama za financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja onim učenicima s teškoćama u razvoju kojima u 2017./2018. školskoj godini nije osiguran pomoćnik u nastavi putem natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“.

Sukladno ovom Javnom pozivu, udruge se mogu prijaviti radi pružanja usluge pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj. Vremensko trajanje predloženih projekata ograničeno je od 1. rujna 2017. do 30. lipnja 2018. godine.

2.  OPĆI UVJETI JAVNOG POZIVA

Svaka udruga čija je djelatnost od općeg dobra u Republici Hrvatskoj ima pravo prijaviti se na ovaj Javni poziv i može prijaviti samo jedan projekt s jednim ili više partnera.
U svrhu provođenja projekta obvezno je partnerstvo prijavitelja sa školom/školama u kojima prijavitelj pruža usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju.
Poželjno je da udruga ima planirane i druge izvore financiranja koji će, barem djelomično, osigurati održivost projekta.
Udruga koja prijavljuje projekt je odgovorna za njegovu provedbu i izvještavanje, bez obzira s koliko partnera će ga provoditi.

Pravo prijave na javni poziv ima udruga:

 • čije je primarno djelovanje usmjereno na područje skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj;
 • koja je registrirana prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj 74/14) i djeluje na području jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, a u službi općeg/javnog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske;
 • koja je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske te aktivno i kontinuirano djeluje u Republici Hrvatskoj najmanje dvije (2) godine, zaključno s danom objave natječaja,
 • koja ima sposobnosti (stručne, prostorne, upravljačke/organizacijske, financijske i ostale resurse) za organizaciju pružanja usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju;
 • koja uredno i transparentno vodi financijsko poslovanje;
 • koja ima aktivno tijelo upravljanja (skupštinu/sabor/upravni odbor) koji vodi učinkovitu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu;
 • koja je projektima u prethodnom razdoblju ispunila sve ugovorne obveze prema Ministarstvu i svim drugim davateljima financijskih potpora iz Državnog proračuna/javnih izvora uključujući i sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću.

3.  UDRUGE KOJE NISU OBUHVAĆENE OVIM POZIVOM

Na ovaj Javni poziv ne mogu se prijaviti sljedeće udruge:

 • ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koji nisu posebno registrirani prema Zakonu o udrugama i upisani u Registar udruga Republike Hrvatske;
 • udruge koje su u stečaju ili su pod sudskom upravom;
 • udruge čiji je jedan od osnivača politička stranka;
 • udruge čija primarna djelatnost nije iz područja skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju;
 • udruge nad kojima je u tijeku istražni postupak ili se provodi ovrha;
 • udruga koja projektima u prethodnom razdoblju nije ispunila ugovorne obveze prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja i svim drugim davateljima financijskih potpora iz Državnog proračuna/javnih izvora uključujući i sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću.

4.  PRIORITETNA PODRUČJA AKTIVNOSTI ZA PRIJAVU PROJEKATA

Prioritet ovog Javnog poziva je osiguravanje naknada za rad pomoćnika u nastavi koji pružaju potporu učenicima s teškoćama u razvoju.
Vremensko razdoblje za provedbu projekta traje od 1. rujna 2017. do 30. lipnja 2018. godine.
Teritorij provedbe projekta mora obuhvatiti područje Republike Hrvatske. Lokacije izvan Republike Hrvatske nisu prihvatljive za provedbu projekta.
Prioritet ovog Javnog poziva je osiguravanje neposrednog rada pomoćnika u nastavi s:

 1. učenicima s teškoćama u razvoju koji su imali osiguranu potporu pomoćnika u nastavi putem projekata udruga u 2016./2017. školskoj godini, a nije im osiguran pomoćnik u nastavi putem natječaja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ za školsku godinu 2017./2018.;
 2. učenicima s teškoćama u razvoju koji se školuju u drugim javnim ustanovama koje provode djelatnost odgoja i obrazovanja, a u nadležnosti su ministarstva nadležnog za socijalnu skrb i ministarstva nadležnog za zdravstvo.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja će na temelju Javnog poziva dodijeliti sredstva udrugama u svrhu isplate naknade za rad osobama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju na način da: 

 1. cijena sata rada pomoćnika u nastavi iznosi 25,00 kuna po satu (neto) za 20 sati tjedno neposrednog rada s učenicima s teškoćama u razvoju tijekom školske godine u osnovnim školama;
 2. cijena sata rada pomoćnika u nastavi iznosi 25,00 kuna po satu (neto) za 30 sati tjedno neposrednog rada s učenicima s teškoćama u razvoju tijekom školske godine u srednjim školama.

Ostali prihvatljivi troškovi navedeni su u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

5.  VISINA FINANCIJSKE POTPORE

Ministarstvo znanosti i obrazovanja će na temelju Javnog poziva dodijeliti do 10.000.000,00 kuna udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj, ovisno o priljevu sredstava od igara na sreću, uz sljedeći raspon:

- najmanji iznos projekta koji udruga može zatražiti je:

a) 35.700,00 kuna (ukoliko prijavljuje projekt za jednog pomoćnika u nastavi koji se dodjeljuje učeniku s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi na tjedno zaduženje od 20 sati),
b) 51.400,00 kuna (ukoliko prijavljuje projekt za jednog pomoćnika u nastavi koji se dodjeljuje učeniku s teškoćama u razvoju u srednjoj školi na tjedno zaduženje od 30 sati)

najveći iznos projekta koji udruga može zatražiti je:

a) 357.000,00 kuna (ukoliko prijavljuje projekt za deset pomoćnika u nastavi koji se dodjeljuju učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoj školi na tjedno zaduženje od 20 sati),
b) 514.000,00 kuna (ukoliko prijavljuje projekt za deset pomoćnika u nastavi koji se dodjeljuju učenicima s teškoćama u razvoju u srednjoj školi na tjedno zaduženje od 30 sati).

Udruga može od Ministarstva zatražiti 100% iznosa za financiranje. Odobreni iznosi isplatit će se sukladno potpisanom ugovoru.
Prijava u kojoj udruga od Ministarstva zatraži iznos manji od 35.700,00 kuna, odnosno veći od 514.000,00 kuna neće biti uzeta u daljnje razmatranje zbog formalnih razloga.

Udruga može od Ministarstva zatražiti financiranje rada od minimalno jednog pomoćnika u nastavi angažiranog u osnovnoj školi ili jednog pomoćnika u nastavi angažiranog u srednjoj školi do maksimalno deset pomoćnika u nastavi angažiranih u osnovnoj školi ili maksimalno deset pomoćnika u nastavi angažiranih u srednjoj školi. Maksimalan broj pomoćnika u nastavi za koji udruga može tražiti financiranje rada je deset.

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva može se mijenjati ovisno o visini stvarno raspoloživih, odnosno uplaćenih sredstava, sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu (Narodne novine, broj 17/17), no ne može prijeći definiranu vrijednost sredstava iz čl. 3. točke 4. navedene Uredbe koja su utvrđena za ovu svrhu u razdjelu 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja u iznosu od 14,80 % ukupnih prihoda od igara na sreću za 2017. godinu.

6.  NAČIN PRIJAVE

Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom (jedan izvornik) i elektroničkom obliku (na CD-u). Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom organizacije. Prijava u elektroničkom obliku (na CD-u) sadržajno mora biti identična onoj u papirnatom obliku.

Izvornik prijave se šalje preporučeno  poštom, kurirom ili osobno (predaja u urudžbenom uredu). Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti naziv Javnog poziva, zajedno s punim nazivom i adresom prijavitelja te napomenom:

„Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi
učenicima s teškoćama u razvoju za 2017./2018. školsku godinu
NE OTVARAJ”

Prijave se šalju na sljedeću adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38
10000 Zagreb

Udruga u obrascu prijave projekta mora odgovoriti na sva pitanja i obvezno navesti RNO broj iz Registra neprofitnih organizacija. Sva obvezna dokumentacija mora biti ovjerena i potpisana.

Obvezna dokumentacija za prijavu projekta uključuje:

 1. OPISNI OBRAZAC PRIJAVE (word format) ovjeren i potpisan ispis obrasca
 2. OBRAZAC PRORAČUNA (excel format) ovjeren i potpisan ispis obrasca
 3. OBRAZAC IZJAVE O PARTNERSTVU (word format) ovjeren i potpisan ispis obrasca
 4. OBRAZAC ŽIVOTOPISA VODITELJA PROJEKTA - EUROPASS (word format) ovjeren i potpisan ispis obrasca od strane predsjednika udruge
 5. POPIS UČENIKA/KORISNIKA KOJIMA ĆE SE PO OVOM JAVNOM POZIVU PRUŽATI USLUGA POMOĆNIKA U NASTAVI (prema spolu, razredu, školi, vrsti teškoće/a) 
 6. PRESLIKA RJEŠENJA O PRIMJERENOM PROGRAMU OBRAZOVANJA ZA SVAKOG UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU KOJEM ĆE SE OSIGURATI POMOĆNIK U NASTAVI I PRESLIKA RELEVANTNE MEDICINSKE, PSIHOLOŠKE, EDUKACIJSKO - REHABILITACIJSKE I DRUGE DOKUMENTACIJE KOJU JE RODITELJ/SKRBNIK DOSTAVIO ŠKOLI, A KOJA JE BITNA ZA PROCJENU POTREBA UČENIKA ZA POTPOROM POMOĆNIKA U NASTAVI (ukoliko je dijete s teškoćama u razvoju tek upisalo 1. razred osnovne škole i ne posjeduje rješenje o primjerenom programu obrazovanja, tada se dostavljaju samo preslike ostale tražene relevante dokumentacije)
 7. OBRAZLOŽENJE ŠKOLSKE USTANOVE O OPRAVDANOSTI POTREBE ZA POTPOROM POMOĆNIKA U NASTAVI ZA SVAKOG UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
 8. POPIS OSOBE/A KOJA/E ĆE PRUŽATI USLUGE POMOĆNIKA U NASTAVI UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
 9. SUGLASNOST RODITELJA/STARATELJA S UKLJUČIVANJEM POMOĆNIKA U NASTAVI U RAD S NJIHOVIM DJETETOM
 10. PRESLIKU VAŽEĆEGA STATUTA UDRUGE (na kojem se nalazi ovjerena potvrda nadležnog registracijskog tijela o sukladnosti Statuta sa Zakonom o udrugama)
 11. IZVADAK IZ REGISTRA UDRUGA ILI RJEŠENJE O UPISU U REGISTAR UDRUGA
 12. POPIS ZAPOSLENIH U UDRUZI (UKOLIKO IH IMA), ODNOSNO POTVRDU ODGOVORNE OSOBE DA NEMA ZAPOSLENIH U UDRUZI
 13. POTVRDA POREZNE UPRAVE O STANJU DUGA PO OSNOVI JAVNIH DAVANJA O KOJIMA SLUŽBENU EVIDENCIJU VODI POREZNA UPRAVA (ne stariju od 30 dana od dana raspisivanja javnog poziva)
 14. KONTROLNA LISTA s popisom dostavljene dokumentacije (od 1. do 13.) te s potpisom ovlaštene osobe i pečatom udruge.

Neobvezna dokumentacija:

Zapisi, publikacije, novinski članci te drugi materijali koji prikazuju rad udruge i u izravnoj su vezi s prijavom projekta.            

Obvezna dokumentacija po završetku projekta:

 1. OBRAZAC OPISNOG IZVJEŠĆA (word format) ovjeren i potpisan ispis obrasca
 2. OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA (excel format) ovjeren i potpisan ispis obrasca

7.  ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Javni poziv traje od 5. lipnja 2017. do 7. srpnja 2017. godine. Rok za podnošenje prijave projekta udruge na Javni poziv je 7. srpnja 2017. godine.
Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja dana koji je naznačen kao rok za prijavu na Javni poziv (7. srpnja 2017. godine do 23.59 sati). U slučaju da se prijava dostavlja osobno u pisarnicu Ministarstva, to treba učiniti najkasnije do kraja radnoga vremena pisarnice onog datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na Javni poziv, a prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu primitka pošiljke.
Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

8.  ROK I NAČIN OBJAVE PRIHVAĆENIH PROJEKATA

Rok za objavu Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za 2017./2018. školsku godinu u Republici Hrvatskoj iz dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu je kraj kolovoza 2017. godine.
Odluka će biti objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, a svaka udruga koja je prijavila projekt bit će pisanim putem obaviještena o financiranju, odnosno o nefinanciranju.

9.  UGOVARANJE

Ugovore s Ministarstvom znanosti i obrazovanja udruge su obvezne potpisati u roku 30 dana od dana objave navedene Odluke.