Konferencija predstavnika visokih učilišta iz NR Kine i RH

Dana 30. listopada 2018. u Preporodnoj dvorani HAZU-a održana je konferencija predstavnika visokih učilišta iz NR Kine i RH. Riječ je o prvome posjetu predstavnika četrdeset kineskih sveučilišta u sklopu suradnje Vlade NR Kine i vlada srednje i istočne Europe („China - CEEC Policy Dialogue“), a cilj posjeta delegacije kineskih sveučilišta bio je umrežavanje visokih učilišta iz Kine i Hrvatske te informiranje o mogućnostima suradnje.

Na događaju su održana dva okrugla stola na temu „Suradnja kineskih i hrvatskih visokih učilišta i izazovi“ te „Inovativnost i poduzetništvo u visokom obrazovanju“, kao i nekoliko izlaganja predstavnika kineskih i hrvatskih visokih učilišta koja imaju uspostavljenu bilateralnu suradnju na zajedničkim projektima.

Glavni instrumenti za suradnju su program EU-a za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ („International Credit Mobility“ i „Capacity Building in Higher Education“) i kinesko-hrvatski projekti.

Kina s 2.800 visokih učilišta i 38 milijuna studenata ima veliki potencijal i interes za suradnju s državama srednje i istočne Europe. Dio kineskih sveučilišta ima i posebna sredstva za financiranje studentske mobilnosti i gostujućih nastavnika. Hrvatska strana izrazila je interes za privlačenje kineskih studenata na studije, kao i na cjelovite studijske programe koji se izvode na engleskome jeziku.