MZOS - Tehnička pomoć OPULJP, faza I

Naziv projekta: MZOS - Tehnička pomoć OPULJP, faza I.
Korisnik: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Ukupna vrijednost projekta: 13.006.617,20 HRK
Europski socijalni fond: 11.055.624,62 HRK
Razdoblje provedbe: siječanj 2015. - prosinac 2020.
Kontakt za više informacija: esf@mzo.hr

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (NN, br. 92/14) te Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskoga socijalnog fonda, Europskoga fonda za regionalni razvoj i Kohezijskoga fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN, br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17), Ministarstvo znanosti i obrazovanja nadležno je Posredničko tijelo razine 1 za upravljanje i provedbu Prioritetne osi 3 - Obrazovanje i cjeloživotno učenje Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Europskoga socijalnog fonda.

Ciljevi projekta usmjereni su na osiguranje učinkovite pripreme, upravljanja, provedbe, praćenja, vrednovanja i kontrole Prioritetne osi 3 Operativnoga programa, podrške potencijalnim korisnicima i regionalnim dionicima u uspješnom prijavljivanju i provedbi ESF projekata jačanjem njihovih kapaciteta i razvijanjem kvalitetne zalihe budućih projekata te podrške komunikacijskim aktivnostima u svrhu djelotvorne provedbe Komunikacijske strategije i osiguranje kvalitetnog informiranja potencijalnih korisnika i voditelja projekata o mogućnostima i uvjetima financiranja u sklopu Prioritetne osi 3 Operativnoga programa. Očekuje se da će ostvarenje ciljeva projekta rezultirati jačanjem i izgradnjom administrativnih kapaciteta zaposlenika Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao i apsorpcijskih kapaciteta lokalnih/regionalnih dionika i korisnika bespovratnih sredstava, čime će se osigurati učinkovito upravljanje i provedba aktivnosti u području obrazovanja i cjeloživotnog učenja te uspješno povlačenje sredstava iz Europskoga socijalnog fonda.

Korisne informacije o Operativnome programu Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. i Europskome socijalnom fondu moguće je pronaći na sljedećim poveznicama:

• http://www.strukturnifondovi.hr/
• http://www.esf.hr/