Natječaj za sufinanciranje znanstvenoistraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje u trajanju od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2019. godine

Na temelju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji, potpisanog 8. srpnja 1994. godine i Protokola Petnaestog zasjedanja Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, potpisanog 17. ožujka 2016. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske objavljuje

NATJEČAJ
za sufinanciranje znanstvenoistraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje u trajanju od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2019. godine

Uvjeti prijave
Natječaj se raspisuje za sufinanciranje troškova putovanja i boravaka hrvatskih i slovenskih znanstvenika u cilju provođenja zajedničkih projekata iz sljedećih zajednički dogovorenih prioritetnih područja (u skladu s Frascati klasifikacijom):

 1. biotehnologija i biomedicina (Frascati - 2.8, 2.9, 3.3, 3.4, 4.4);
 2. nanoznanosti i nanotehnologija (Frascati - 2.10);
 3. optimizacija procesa i materijala (Frascati - 2.5, 2.11);
 4. informatika i telekomunikacije (Frascati - 1.2, 2.2);
 5. ekologija i očuvanje okoliša (Frascati - 1.5, 2.7, 4.1);
 6. energija i transport (Frascati - 2.2, 2.3, 2.4, 2.11);
 7. društvene i humanističke znanosti (Frascati - 5. i 6.).

Pravo prijave na natječaj imaju znanstvenici na sveučilištima, akademijama, veleučilištima i drugim javnim znanstvenim i istraživačkim ustanovama.

Preduvjet za prijavu je definiran znanstvenoistraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja. Temeljno financiranje projekta mora biti osigurano.

Voditelji bilateralnoga projekta u RH u trenutku prijave moraju imati:

 • doktorat znanosti;
 • najmanje znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika odnosno nastavno zvanje docenta;
 • najmanje znanstveno radno mjesto znanstvenoga suradnika ili znanstveno-nastavno radno mjesto docenta.

Minimalan broj suradnika (uz voditelja) na projektu je dva, a maksimalan šest. U sklopu ovog natječaja moguće je sudjelovanje u samo jednom projektu (ili kao voditelj ili kao suradnik).

Prednost pri izboru imat će projekti u koje su aktivno uključeni mladi istraživači te oni čiji voditelji nisu imali odobreni projekt u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje u posljednja dva natječaja (2014. - 2015. i 2016. - 2017.).

Financijske odredbe

Sredstva se dodjeljuju namjenski za putovanja i boravke znanstvenika u sklopu zajedničkoga znanstvenoistraživačkog projekta. Troškove putovanja snosi zemlja pošiljateljica, a troškove boravka zemlja primateljica. Maksimalni ukupni odobreni iznos po projektu s hrvatske strane je 1.000 EUR-a godišnje po projektu u nacionalnoj valuti.

Predviđeno trajanje projekata je dvije godine, a  uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekta je predano stručno i financijsko izvješće o izvršenim aktivnostima u sklopu projekta u prvoj godini provedbe.

Odluku o broju odobrenih projekata te iznosu odobrenih sredstava donijet će Zajedničko hrvatsko-slovensko povjerenstvo.

Način prijave

Prijavu projekta pod zajedničkim nazivom u skladu s propisanim uvjetima i na propisanim prijavnim obrascima hrvatski voditelj projekta u natječajnome roku podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a slovenski voditelj projekta prijavu podnosi Javnoj agenciji za istraživačku djelatnost Republike Slovenije. Projekti koji nisu u propisanome roku prijavljeni s obje strane neće se razmatrati.

Projektna prijava dostavlja se na hrvatskome jeziku.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

 • ispunjeni i potpisani prijavni obrazac (u privitku);
 • životopise obaju voditelja projekta u Europass formatu;
 • životopise svih hrvatskih i svih slovenskih sudionika na projektu u Europass formatu;
 • popis najvažnijih publikacija i objavljenih radova u posljednjih pet godina koji se odnose na sadržaj projekta (svih hrvatskih i slovenskih sudionika na projektu);
 • kratki opis partnerske ustanove u Republici Sloveniji;
 • kratki opis zadaća svih članova projektnoga tima.

Slovenski partneri svoje prijave za zajedničke projekte u natječajnome roku šalju Javnoj agenciji za istraživačku djelatnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na mrežnoj stranici Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (https://www.arrs.gov.si/sl/). Osoba za kontakt na slovenskoj strani je Marjetka Primožič, marjetka.primozic@arrs.si

Natječajnu dokumentaciju treba poslati u elektroničkome obliku na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr, a jedan tiskani primjerak do 17. srpnja 2017. godine na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
Služba za međunarodnu suradnju - (Natječaj za hrvatsko-slovenske projekte)
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Dodatne informacije možete dobiti na telefon: +385 1 4594 452 ili na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr