Novi potpis ugovora u sklopu OPKK 2014. - 2020.

U sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“ KK.01.1.1.02 potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnome iznosu od 922.807.422,48 kuna:

R. br. MIS kod Naziv prijavitelja Naziv projektnog prijedloga Iznos Stopa sufinanciranja
1. KK.01.1.1.02.0001 Prehrambeno-biotehnološki fakultet Opremanje poluindustrijskog praktikuma za razvoj novih prehrambenih tehnologija 8.250.550,00 kn 100%
Sažetak projekta: Svrha i cilj ovog projekta je organizacijska reforma PBF-a osnivanjem Središta za razvoj inovativnih tehnika procesiranja hrane što će imati za posljedicu jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije, rast konkurentnosti i otvaranje novih radnih mjesta te razvoj znanstvenoistraživačke i obrazovne, kao i tehnološke infrastrukture. Osnivanje tog središta poboljšat će transfer tehnologije i znanja, stvaranje i testiranje ideja te suradnju između znanstvenika i gospodarstva. Ciljane skupine projekta su znanstvenici, studenti, proizvođači hrane, prehrambena i uslužna industrija.
2. KK.01.1.1.02.0002 Institut za antropologiju Centar za primijenjenu bioantropologiju 26.472.966,86 kn 100%
Sažetak projekta: Projekt „Centar za primijenjenu bioantropologiju“ rješava problem nedostatnih kapaciteta za IRI, održavanjem građevine Instituta, opremanjem istraživačkom opremom i provođenjem organizacijske reforme. Centar će pokrenuti nove znanstveno-istraživačke projekte, povećati broj znanstvenih radova i pojačati nastavne aktivnosti. Organizacijska reforma poboljšat će kvalitetu, opseg i relevantnost IRI aktivnosti te razmjenu znanja sa srodnim/suradničkim ustanovama. Ciljne skupine uključuju znanstvenu zajednicu, studente, gospodarske subjekte, stanovništvo i udruge civilnog društva.
3. KK.01.1.1.02.0004 Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ Centar za sigurnost i kvalitetu hrane 61.303.629,00 kn 98,128242547%
Sažetak projekta: Projektom „Centar za sigurnost i kvalitetu hrane“ stvorit će se infrastrukturne i organizacijske pretpostavke za jačanje znanstveno-istraživačkih kapaciteta Nastavnoga zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ kao prijavitelja i Agronomskoga fakulteta Zagreb kao partnera, usmjerene poboljšanju kvalitete, opsega i relevantnosti istraživačkih aktivnosti u području sigurnosti i kvalitete hrane.
4. KK.01.1.1.02.0005 Veleučilište u Karlovcu Atrij znanja 37.837.729,07 kn 100%
Sažetak projekta: Cilj projekta je poboljšati kvalitetu, relevantnost i opseg istraživačkih aktivnosti te pridonijeti transformaciji Veleučilišta u Karlovcu u međunarodno konkurentnu znanstveno-obrazovnu ustanovu usklađenu s potrebama poslovnoga sektora i tržišta rada investiranjem u prostorne i ljudske kapacitete te kapitalnu opremu. Primarna ciljna skupina projekta su znanstvenici – istraživači Odjela za prehrambenu tehnologiju s naglaskom na područje pivarstva, zajedno s budućim vanjskim partnerima i suradnicima.
5. KK.01.1.1.02.0007 Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Istraživačko-edukacijski centar za zdravstvenu i medicinsku ekologiju i zaštitu od zračenja - Rekonstrukcija i dogradnja Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu 232.602.280,72 kn 100%
Sažetak projekta: Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI) je vodeća nacionalna institucija u područjima javnoga zdravstva i zaštite okoliša s međunarodno priznatim stručnjacima, a pokriva temeljna i primijenjena istraživanja. Međutim, postojeća infrastruktura i to u prvome redu prostorna, predstavlja nepremostivu prepreku daljnjem razvoju. Osnivanjem i uspostavom predloženoga Centra u sklopu IMI-ja do punog izražaja doći će njegova multidisciplinarnost te znanstveni, stručni, inovacijski i edukativni aspekti djelatnosti, što će nedvojbeno donijeti korist za cjelokupnu društvenu zajednicu.
6. KK.01.1.1.02.0008 Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu Regionalni centar izvrsnosti za robotske tehnologije 36.994.416,32 kn 100%
Sažetak projekta: U projektu se predlaže uređenje prostora od 740 m2 smještenog u zgradi Fakulteta strojarstva i brodogradnje te nabava napredne robotske i prateće opreme s ciljem osnivanja Regionalnoga centra izvrsnosti za robotske tehnologije. Centar će osigurati vrhunske radne i obrazovne uvjete za znanstvenike, studente strojarstva, inženjere i medicinsko osoblje.
7. KK.01.1.1.02.0009 Međimursko veleučilište u Čakovcu Centar održivog razvoja 10.828.867,07 kn 100%
Sažetak projekta: Prijavitelj će ulaganjem u organizacijsku reformu, rekonstrukciju i opremanje Centra održivog razvoja osigurati istraživačko-razvojnu infrastrukturu koja će poslužiti za provedbu temeljnog, industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja u području biokemije okoliša, održive gradnje, automatike i proširene stvarnosti, što će dovesti do povećanja broja primjenjivih istraživačkih projekata u Međimurskoj županiji.
8. KK.01.1.1.02.0010 Virovitičko-podravska županija Tehnološko-inovacijski centar Virovitica 17.559.424,21 kn 100%
Sažetak projekta: S obzirom na učinkovitost istraživanja, razvoja i inovacija u jačanju konkurentnosti, stvaranju novih radnih mjesta i rastu kvalitete života, Virovitičko-podravska županija pristupa izgradnji Tehnološko-inovacijskoga centra Virovitica koji će pridonijeti jačanju poljoprivrednoga i prehrambenoga sektora u županiji i šire, uz osiguravanje infrastrukture, opreme i znanja potrebnog za istraživanje i razvoj u navedena dva gospodarska sektora.
9. KK.01.1.1.02.0012 Institut za fiziku Kriogeni centar Instituta za fiziku 39.558.639,75 kn 100%
Sažetak projekta: Realizacija projekta osigurat će jačanje znanstveno-istraživačke infrastrukture prijavitelja što će stvoriti platformu za kvalitetniju i opsežniju provedbu vrhunskih znanstvenih istraživanja i razvoj u području fizike kondenzirane materije i vezanim područjima od interesa gospodarskim subjektima. Sinergija sa strateškim projektom RH prijavitelja CALT i drugim suradničkim institucijama i projektima rezultirat će znanstvenim suradnjama, transferom i kapitalizacijom novog znanja i tehnologija, što će osigurati konkurentnost i pozicionirati RH na međunarodnoj znanstvenoj sceni.
10. KK.01.1.1.02.0013 Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu CeNIKS - Centar za napredna istraživanja kompleksnih sustava 57.806.124,58 kn 100%
Sažetak projekta: Projekt „CeNIKS“ uključuje nabavu suvremene znanstveno-istraživačke opreme te provedbu aktivnosti organizacijske reforme, čime će se osigurati kapaciteti za provođenje vrhunskih istraživanja i postizanje općeg cilja projekta koji se odnosi na razvoj Fizičkog odsjeka PMF-a u regionalni centar izvrsnosti u sklopu nacionalnoga i europskoga istraživačkog prostora. Nakon provedbe projekta stvorit će se uvjeti za provođenje aktivnosti kojima se stvaraju nove znanstvene, društvene i gospodarske vrijednosti, posebno u prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije.
11. KK.01.1.1.02.0014 Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“ Modernizacija i proširenje znanstvenoistraživačke djelatnosti Kliničkoga zavoda za kemiju pri KBC „Sestre milosrdnice“ 21.341.122,55 kn 100%
Sažetak projekta: Projektom će se riješiti problemi prijavitelja vezani uz neadekvatne prostorne kapacitete, zastarjelu znanstveno-istraživačku opremu i neadekvatno korištenje znanstvenih potencijala te će se osigurati uvjeti za razvoj znanstvene izvrsnosti i inovacija u znanstvenome području biomedicine i zdravstva u RH. Navedenim će se zadovoljiti potrebe ciljane skupine i krajnjih korisnika, a rezultati istraživanja preusmjerit će se na pružanje potpore gospodarstvu, unapređenje zdravstvene zaštite i nastavne djelatnosti.
12. KK.01.1.1.02.0015 Klinički bolnički centar Osijek Istraživanje i dijagnostika malignih, infektivnih i rijetkih metaboličkih bolesti temeljena na MALDI TOF tehnologiji 16.129.024,22 kn 100%
Sažetak projekta: Projektom će se riješiti problemi prijavitelja vezani uz nedostatne tehnološke kapacitete Odjela za kliničku kemiju KBC-a Osijek te postići cilj koji se odnosi na unapređenje znanstvene izvrsnosti u sektoru biomedicine i zdravstva u RH uvođenjem MALDI TOF MS tehnologije. Realizacija projekta zadovoljit će potrebe ciljnih skupina dok će se rezultati istraživanja preusmjeriti na pružanje potpore gospodarstvu, prije svega osiguranicima HZZO-a, dijagnostičkoj i farmaceutskoj industriji. Dodatno, društvena vrijednost realizacije projekta je unaprijeđena zdravstvena zaštita i nastavna djelatnost.
13. KK.01.1.1.02.0016 Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Centar izvrsnosti u kemiji – CluK 71.620.005,91 kn 100%
Sažetak projekta: Realizacijom projekta „CIuK“ riješit će se problemi vezani uz nedostatnu istraživačku opremu i nedostatan prijenos znanja te će se djelovati u smjeru dostizanja općeg cilja projekta koji se odnosi na razvoj Odsjeka u regionalni centar izvrsnosti u sklopu nacionalnoga i europskoga istraživačkog prostora. Suvremeno opremljeni laboratoriji zadovoljit će potrebe ciljanih skupina i krajnjih korisnika, a dugoročno projekt će omogućiti nova znanstvena dostignuća, povezivanje s gospodarstvom, unapređenje ishoda učenja te povećanje mobilnosti istraživača u Europskome istraživačkom prostoru.
14. KK.01.1.1.02.0018 Sveučilište u Splitu Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PFST te KTF-ST razvojem znanstveno-istraživačke infrastrukture u zgradi triju fakulteta 82.870.870,38 kn 100%
Sažetak projekta: Ovim projektom prijavitelj u suradnji s partnerima izravno utječe na doprinos rješenju ključnoga problema OPRK, a to je slaba konkurentnost gospodarstva jadranske regije te nizak udio R & D djelatnosti u BDP-u. Ujedinjenom organizacijskom reformom te funkcionalnom integracijom Sveučilišta, unapređenjem sektora istraživanja i razvoja uz bolje upravljanje, financiranje i razvoj projekata te nabavku laboratorijske znanstveno-istraživačke opreme i razvoj pametne zgrade triju fakulteta ovaj projekt cilja i rješava upravo predstavljene probleme te razvija ekonomiju regije utemeljenu na znanju.
15. KK.01.1.1.02.0019 Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu Opremanje Regionalnoga centra za laboratorijska ispitivanja u hidromehanici - izvedbena faza 7.029.328,12 kn 100%
Sažetak projekta: U projektu se predlažu aktivnosti nabave opreme i prateće adaptacije prostora, odnosno opremanje i stavljanje u rad bazena za modelska ispitivanja. Najznačajnija oprema koja se planira nabaviti su: kolica za povlačenje modela, generator valova, instrumenti za mjerenje i prikupljanje podataka te prateća informatička oprema. Opremanjem Centra iznimno će se povećati znanstveno-istraživački kapaciteti prijavitelja te osigurati vrhunski istraživački i obrazovni uvjeti za znanstvenike, studente Fakulteta te suradnike iz gospodarstva i drugih znanstvenih institucija.
16. KK.01.1.1.02.0020 Metalurški fakultet, Sveučilište u Zagrebu Centar za ljevarstvo-SIMET 40.401.494,36 kn 100%
Sažetak projekta: Projektom se planira unaprjeđenje postojeće istraživačke infrastrukture Metalurškog fakulteta u Sisku kroz adaptaciju i opremanje prostora kao i osnivanje Centra za ljevarstvo-SIMET kako bi se stvorili preduvjeti za poboljšanje kvalitete, opsega i relevantnosti istraživačkih aktivnosti, potaknulo jačanje između znanstveno-istraživačkog sektora i gospodarstva, provela organizacijska reforma i omogućio daljnji prijenos znanja i vještina.
17. KK.01.1.1.02.0022 Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet „VIRTULAB - INTEGRIRANI LABORATORIJ ZA PRIMARNE I SEKUNDARNE SIROVINE“ 11.499.539,00 kn 93,487600399%
Sažetak projekta: Projekt VIRTULAB - Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine ima cilj pridonijeti poboljšanju dostupnosti i iskorištenosti primarnih i sekundarnih sirovina u RH i EU te stvaranju pozitivnog utjecaja na okoliš i gospodarstvo. Ulaže se u opremanje laboratorija na pet fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s ciljem jačanja znanstveno-istraživačkoga rada i stvaranja prostora za komercijalizaciju rezultata znanstvenih istraživanja i praktičnu primjenu inovacija u gospodarstvu.
18. KK.01.1.1.02.0023 Međimurska županija Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju - Metalska jezgra 31.290.223,12 kn 100%
Sažetak projekta: Projekt Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju - Metalska jezgra Čakovec osmišljen je s ciljem uspostave istraživačke infrastrukture namijenjene znanstveno-istraživačkoj zajednici za provođenje vrhunskih istraživanja usmjerenih na jačanje znanstvene izvrsnosti, stvaranje društva znanja te povećanje konkurentnosti metalske industrije na području Međimurske županije i SZ Hrvatske. Ciljne skupine kojima je namijenjen ovaj projekt uključuju obrazovne i istraživačke institucije te predstavnike gospodarskoga sektora.
19. KK.01.1.1.02.0024 Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Modernizacija infrastrukture znanstvenoistraživačkoga centra za tekstil (MI-TRSC) 10.642.529,44 kn 100%
Sažetak projekta: Projektom Modernizacija infrastrukture znanstveno-istraživačkoga centra za tekstil (MI-TSRC) Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet transformirat će se u međunarodno prepoznatljivu instituciju uz organizacijsku reformu i opremanje najsuvremenijom istraživačkom opremom. Stvorit će se uvjeti za provedbu vrhunskih istraživanja naprednih materijala i naprednih tehnologija, što će rezultirati transferom znanja u inovacije u gospodarskome sektoru i pridonijeti međusektorskoj suradnji, interdisciplinarnosti inovacija, ispunjavanju zahtjeva tržišta i u konačnici rastu gospodarstva.
20. KK. 01.1.1.02.0026 Sveučilište u Splitu Stavljanje u funkciju novoizgrađene nastambe za pokusne životinje na Sveučilištu u Splitu 17.996.047.92 kn 100%
Sažetak projekta: Ovim projektom adaptirat će se, opremiti i optimalno organizirati prostor Nastambe za pokusne životinje, sukladno zakonodavnom okviru RH i EU. Ojačat će se kapaciteti Sveučilišta za znanstveno-istraživački rad, inovacije i razvoj i omogućiti povećan opseg kvalitete znanstvenih istraživanja. Organizacijskom reformom istraživačkih kapaciteta stvorit će se temelj za aktivnu promociju znanstveno-istraživačkih resursa i kapaciteta Sveučilišta prema domaćoj i međunarodnoj znanstveno-istraživačkoj zajednici i gospodarskim subjektima, čime se stvara temelj za intenzivniju međunarodnu znanstvenu suradnju i transfer tehnologije u gospodarstvo.
21. KK. 01.1.1.02.0027 Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Implementacijom suvremene znanstvenoistraživačke infrastrukture na FGAG Split do pametne specijalizacije u zelenoj i energetski učinkovitoj gradnji   82.772.609,88 kn 100%
Sažetak projekta: Ovim projektom prijavitelj FGAG Split izravno utječe na doprinos rješenju ključnoga problema OPKK, a to je slaba konkurentnost visokotehnološkoga građevinskog i okolišnog sektora jadranske regije te nizak udio R & D djelatnosti u BDP-u. Projektom će se izvršiti organizacijska reforma IRI sektora fakulteta, koja će drastično unaprijediti znanstveni rad te održivost i kapacitet istog, a koji će biti moguć upravo rekonstrukcijom i dogradnjom laboratorija te njihovim opremanjem ključnom znanstveno-istraživačkom opremom, sve u svrhu doprinosa razvoju gospodarstva regije utemeljenom na znanju.