Objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II"

UP.03.2.1.02

1. Ciljevi Poziva

Opći cilj: Povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama

Specifični cilj Poziva: Pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje

2. Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 80.000.000,00 kn. Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 85 % ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi:

a) do 2.000.000,00 kn za sve osnivače osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) izuzev Grada Zagreba i Osječko-baranjske, Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske, Međimurske i Zagrebačke županije)

b) do 2.500.000,00 kn za Osječko-baranjsku, Splitsko-dalmatinsku, Primorsko-goransku, Međimursku i Zagrebačku županiju kao osnivače osnovnih i srednjih škola
c) do 5.000.000,00 kn za Grad Zagreb kao osnivača osnovnih i srednjih škola

3. Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su Osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/12; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 152/14).

4. Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive projektne aktivnosti grupirane su po elementima projekta :

Element 1: Upravljanje projektom

 • Upravljanje aktivnostima
 • Upravljanje proračunom
 • Provedba postupaka javne nabave
 • Upravljanje rizicima i osiguravanje kvalitete
 • Praćenje provedbe
 • Izvještavanje o provedbi
 • Arhiviranje dokumentacije

Element 2: Selekcija osoba za pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike učenicima s teškoćama u razvoju koji su uključeni u sustav odgoja i obrazovanja u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama i program uvođenja u rad

Prilikom provedbe postupka selekcije kandidata za pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike učenicima s teškoćama u razvoju prijavitelj će morati poštivati sljedeće kriterije:

 • Pomoćnik u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju može biti osoba koja ima minimalno srednjoškolsko obrazovanje, protiv te osobe nije pokrenut kazneni postupak, a stručni komunikacijski posrednik još mora imati završenu edukaciju te stečene kompetencije za taj posao

Kroz program uvođenja u rad pomoćnika u nastavi educirat će se osobe koje su prošle selekciju za poslove pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju i on treba biti realiziran kroz 20 sati tijekom prva dva mjeseca od selekcije pojedinog pomoćnika u nastavi sukladno sljedećim minimalnim elementima plana i programa edukacije :

 • Osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje
 • Karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća)
 • Podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći)
 • Suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima
 • Prava učenika s teškoćama u razvoju

Element 3. Rad pomoćnika u nastavi / stručnog komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u školskim aktivnostima tijekom odgojno-obrazovnog procesa u ustanovama i izvan-učioničkim oblicima nastave

Element 4. Aktivnosti povezane s promidžbom i vidljivošću:

Aktivnosti informiranja i komunikacije će biti usmjerene na:

 • krajnje korisnike projekta; opću i stručnu javnost te medije, a uključivat će:
  • različite vrste promidžbenih/informativnih aktivnosti vezane uz promociju samog projekta (pr. izradu promotivnih materijala, organizacija promotivnih događaja, konferencija i slično).

Prijavitelj mora pri provedbi projektnih aktivnosti osigurati poštovanje načela jednakih mogućnosti, ravnopravnosti spolova i nediskriminacije.

5. Postupak prijave

U sklopu ovog Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava, postupak prijave odvijat će se kroz dvije faze. Prva faza prijave namijenjena je dostavi dokumentacije učenika s teškoćama u razvoju za koje je predviđeno sudjelovanje u projektu, a na temelju koje će se provjeriti opravdanost uključivanja pomoćnika u nastavi / stručnih komunikacijskih posrednika, dok se druga faza odnosni na podnošenje samog projektnog prijedloga (Prijavnog obrasca A i obveznih priloga iz točke 5.2. Uputa za prijavitelje).

Rok za dostavu dokumentacije u prvoj fazi

Podnesena dokumentacija smatrat će se pravodobnom ukoliko je poslana poštom kao preporučena pošiljka i na dostavnici označena poštanskim žigom do uključivo 17.6.2016. Osobno dostavljena dokumentacija uzet će se u obzir kao pravodobna ako bude zaprimljena u Pisarnicu Agencije do 17.6.2016 do 16.00 sati.

Dokumentaciju je potrebno poslati ili dostaviti u zatvorenoj omotnici. Na vanjskoj strani omotnice obvezno navesti:

a) referentni broj i naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga – UP.03.2.1.02 „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II.“
b) naziv Prijavitelja
c) naznaku „NE OTVARATI - PRIJAVA NA POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA"

Rok za dostavu projektnog prijedloga u drugoj fazi

Poziv se vodi u modalitetu privremenog poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom za podnošenje projektnih prijedloga 13.7.2016. U obzir će se kao pravodobni uzimati projektni prijedlozi poslani poštom kao preporučene pošiljke koje na dostavnici budu označene poštanskim žigom do uključivo 13.7.2016.

Osobno dostavljeni projektni prijedlozi uzet će se u obzir kao pravodobni ako budu zaprimljeni u Pisarnicu Agencije do 13.7.2016 do 16.00 sati.

Prijavu je potrebno poslati ili dostaviti u zatvorenoj omotnici. Na vanjskoj strani omotnice obvezno navesti:

a) referentni broj i naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga – UP.03.2.1.02 „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II.“
b) naziv prijavitelja
c) naznaku „NE OTVARATI - PRIJAVA NA POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA"

Adresa dostave dokumentacije i projektnog prijedloga

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih,
Organizacijska jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima
Radnička cesta 37b
10 000 Zagreb