Objavljen Javni natječaj za izbor kandidata za voditelja i dvanaest članova Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na prijedlog Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti objavljuje Javni natječaj za izbor kandidata za voditelja i dvanaest članova Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme.

Zainteresirani prijavitelji Javnome natječaju mogu pristupiti putem poveznice.

Za sva potencijalna pitanja i potporu u provedbi Javnoga natječaja možete se javiti na e-mail adresu: ers.natjecaj@mzo.hr.

Upute za prijavitelje na Javni natječaj, kao i PDF dokument teksta natječaja, nalaze se u prilogu ove obavijesti.
 

Javni natječaj za izbor kandidata za voditelja i dvanaest članova Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme

Rok: 14. veljače 2018.

KLASA: 023-03/18-06/00003
URBROJ: 533-01-18-0001

Na temelju Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine, broj 124/14), Mjere 2.1.1. u poglavlju Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje i točke IV. Odluke o osnivanju Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti (KLASA: 022-03/17-04/459, URBROJ: 50301-27/04-17-2) od 13. prosinca 2017. godine, ministrica znanosti i obrazovanja, na prijedlog Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor kandidata za voditelja i dvanaest članova Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme

I.

Temeljne zadaće Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme (dalje u tekstu: Ekspertna radna skupina) su inoviranje i osuvremenjivanje Nacionalnoga okvirnog kurikuluma i usklađivanje različitih dokumenata obrazovne politike.

II.

Ovim javnim natječajem Posebno stručno povjerenstvo za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti (dalje u tekstu: Posebno stručno povjerenstvo) bira:

 1. voditelja Ekspertne radne skupine, stručnjaka;
   
 2. članove Ekspertne radne skupine:

  a) po jednog stručnjaka za odgoj i obrazovanje u:

 • ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju
 • osnovnoj školi u razrednoj nastavi
 • osnovnoj školi u predmetnoj nastavi
 • gimnaziji
 • strukovnoj te
 • umjetničkoj školi;

b) jednog stručnjaka iz nastavničkih studija;

c) po dva stručnjaka iz:

 • područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti ili biomedicine
 • područja društvenih, humanističkih znanosti, interdisciplinarnog ili umjetničkog područja;

  d) jednog stručnjaka iz polja pedagogije.

III.

Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za voditelja Ekspertne radne skupine su:

 • zadovoljeni uvjeti za člana pod 2.a) ili 2.b) ili 2.c) ili 2.d);
 • iskustvo u vođenju projektnih timova i upravljanju projektima u odgoju i obrazovanju.

Dodatno se vrednuju nagrade i priznanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, zaduženja i položaji u ustanovi, znanstveni i stručni radovi, voditeljstvo i sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima, članstva (imenovanja i izbori) u međunarodnim i nacionalnim stručnim tijelima i povjerenstvima te znanstveni radovi iz područja razvoja kurikuluma, razvoja sustava odgoja i obrazovanja, pedagogije, odgoja i obrazovanja i metodike.

Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za članove Ekspertne radne skupine pod 2.a) su:

 • najmanje desetogodišnje iskustvo u odgoju i obrazovanju stečeno radom u nastavi ili na odgojno-obrazovnim poslovima ili na radnome mjestu stručnoga suradnika ili upravljanjem odgojno-obrazovnim ustanovama na razini obrazovanja za koju se prijavljuje (radno iskustvo na istoj razini, ali na različitim radnim mjestima može se kumulirati);
 • završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij ili studij kojim se stjecala kvalifikacija koja je posebnim propisima izjednačena s kvalifikacijom magistra struke.

Dodatno se vrednuje izbor u zvanje mentora, odnosno savjetnika.

Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za člana Ekspertne radne skupine pod 2.b) su:

 • najmanje desetogodišnje iskustvo stečeno radom u nastavi na studijskim programima koji obrazuju učitelje odnosno nastavnike;
 • izbor u znanstveno-nastavno zvanje.

Dodatno se vrednuje iskustvo u metodici nastave (publicirani radovi i nositeljstvo kolegija metodike nastavnoga predmeta).

Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za članove Ekspertne radne skupine pod 2.c) su:

 • najmanje desetogodišnje iskustvo stečeno radom u znanosti ili u nastavi u visokom obrazovanju;
 • izbor u znanstveno zvanje ili znanstveno-nastavno zvanje.

Dodatno se vrednuju znanstveni radovi iz područja razvoja kurikuluma.

Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za članove Ekspertne radne skupine pod 2.d) su:

 • najmanje desetogodišnje iskustvo stečeno radom u znanosti ili u nastavi u visokom obrazovanju;
 • izbor u znanstveno zvanje ili znanstveno-nastavno zvanje u polju pedagogije.

Dodatno se vrednuju znanstveni radovi iz područja pedagogije, odgoja i obrazovanja i metodike.

Za kategorije 2.a), 2.b), 2.c) ili 2.d) dodatno se vrednuju nagrade i priznanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, zaduženja i položaji u ustanovi, znanstveni i stručni radovi, voditeljstvo i sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim projektima, članstva (imenovanja i izbori) u međunarodnim i nacionalnim stručnim tijelima i povjerenstvima te rad na projektima razvoja kurikuluma.

IV.

Kandidati za voditelja i člana Ekspertne radne skupine iz točke II. Javnoga natječaja dužni su ispuniti elektronički obrazac prijave objavljen na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja www.mzo.hr u kojem jasno navode za koju se kategoriju (1. ili 2.a, 2.b, 2.c ili 2.d) prijavljuju te su uz njega dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz točke III. Javnoga natječaja.

Kandidati predloženi za izbor bit će pozvani da u primjerenome roku, prije donošenja odluke o izboru, dostave uvjerenje nadležnoga suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, uz upozorenje da se nedostavljanje tražene isprave smatra odustajanjem od izbora.

Kandidati koji se prijavljuju za voditelja Ekspertne radne skupine dužni su ispunjavati uvjete iz barem jedne od kategorija 2.a), 2.b), 2.c) ili 2.d) te uz dokaze koje prilažu kandidati za člana Ekspertne radne skupine trebaju priložiti pregledni rad o potrebama razvoja sustava odgoja i obrazovanja te plan rada Ekspertne radne skupine za dvije godine (do 10 stranica). Izbor voditelja uključivat će i intervju vezano uz pregledni rad i plan rada. Za kandidata koji ne pristupi intervjuu smatrat će se da je odustao od prijave na Javni natječaj.

V.

Prijave kandidata za voditelja i članove Ekspertne radne skupine uz dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz točke III. Javnoga natječaja podnose se na elektroničkome obrascu koji je objavljen na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja www.mzo.hr u roku od 30 dana od dana objave Javnoga natječaja na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Vezano uz ovaj javni natječaj mogu se postavljati pitanja upućena na elektroničku adresu: ers.natjecaj@mzo.hr u roku od pet (5) dana od dana objave Javnoga natječaja, a odgovori će biti objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja www.mzo.hr u roku od osam (8) dana od objave Javnoga natječaja.

Prijava se smatra potpunom ako su ispunjeni naznačeni obvezni elementi u elektroničkome obrascu prijave i priloženi svi dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta.

Kandidati se mogu prijaviti u više kategorija za koje ispunjavaju formalne uvjete.

Osobe koje ne podnesu pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnoga natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenima na Javni natječaj.

VI.

U roku od 15 dana od isteka roka za prijavu na Javni natječaj na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja www.mzo.hr bit će objavljen popis prijavljenih kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnoga natječaja.

Kandidati koji su se prijavili na Javni natječaj, a nisu uvršteni u popis prijavljenih kandidata objavljen na mrežnoj stranici Ministarstva, mogu u roku od tri (3) dana od dana objave popisa uložiti prigovor Ministarstvu znanosti i obrazovanja elektroničkim putem na adresu: ers.natjecaj@mzo.hr.

VII.

O rezultatima Javnoga natječaja kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte najkasnije u roku od 40 dana od isteka roka za prijavu.

VIII.

Voditelja i dvanaest članova Ekspertne radne skupine na prijedlog Posebnoga stručnog povjerenstva imenuje ministrica nadležna za znanost i obrazovanje.

IX.

Na Javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu.

X.

Prijavom na Javni natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom svih osobnih podataka iz prijave.

XI.

Ekspertna radna skupina imenuje se na razdoblje od dvije godine.

Izabrani voditelj i izabrani članovi Ekspertne radne skupine imaju pravo na naknadu putnih troškova te na mjesečnu naknadu od 4.000 kn neto za voditelja i 2.000 kn neto za članove.

XII.

Uz izabrane članove i voditelja Ekspertne radne skupine u Ekspertnu radnu skupinu dodatno se imenuju sljedeći članovi:

 • jedan stručnjak iz Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade RH
 • jedan stručnjak iz Ministarstva znanosti i obrazovanja na prijedlog ministrice znanosti i obrazovanja
 • predsjednik Hrvatskoga studentskog zbora i
 • predsjednik Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola.

Zagreb, 15. siječnja 2018.

MINISTRICA

prof. dr. sc. Blaženka Divjak