Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektirom u 2019. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 602-01/19-01/00102
URBROJ: 533-05-19-0001
Zagreb, 30. travnja 2019.

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16), a u vezi s člankom 142. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola
obveznom lektirom u 2019. godini

I.

Za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom prema ovoj odluci odobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 3.177.500,00 kuna (tri milijuna sto sedamdeset sedam tisuća i petsto kuna).

II.

Sredstva za namjenu utvrđena u točki I. ove odluke planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu (Narodne novine, broj 113/2018), Razdjel 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 08005 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, K110283 - Opremanje osnovnoškolskih knjižnica obveznom lektirom i stručnom literaturom, konto 3632 – Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna.

III.

Kriterij za raspodjelu sredstava je broj učenika u svim osnovnim školama koje se financiraju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Školama iz stavka 1. ove točke dodjeljuju se sredstva sukladno broju učenika razvrstanih u deset kategorija:

KATEGORIJA KRITERIJ IZNOS BROJ ŠKOLA UKUPAN IZNOS
I. do 150 učenika 2.000,00 213 426.000,00
II. 151 do 250 učenika 2.500,00 161 402.500,00
III. 251 do 350 učenika 3.000,00 139 417.000,00
IV. 351 do 450 učenika 3.500,00 112 392.000,00
V. 451 do 550 učenika 4.000,00 84 336.000,00
VI. 551 do 650 učenika 5.000,00 74 370.000,00
VII. 651 do 750 učenika 6.000,00 58 348.000,00
VIII. 751 do 850 učenika 7.000,00 29 203.000,00
IX. 851 do 950 učenika 8.000,00 14 112.000,00
X. više od 950 učenika 9.000,00 19 171.000,00

UKUPNO

903 3.177.500,00

Raspodjela sredstava po školama iskazana je u tablici „Raspodjela sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola 2019.“ koja je sastavni dio ove odluke.

IV.

U skladu s Kurikulumom za nastavni predmet Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 10/2019), suvremene književne tekstove za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda učitelj bira potpuno samostalno prema svojoj profesionalnoj procjeni i kriterijima navedenim u Kurikulumu za nastavni predmet Hrvatski jezik te je potrebno u dogovoru s razrednim i predmetnim učiteljima dopuniti knjižnični fond kako bi se ostvarili odgojno-obrazovni ishodi novih kurikuluma i to ponajprije za 1. i 5. razred.

V.

Odgovorna osoba za namjensko trošenje sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2019. godini je ravnatelj škole.

Nakon izvršene nabave obvezne lektire i stručnih knjiga škola je dužna dostaviti izvješće o namjenski utrošenim sredstvima i preslike računa Ministarstvu znanosti i obrazovanja - Upravi za odgoj i obrazovanje, najkasnije do 2. prosinca 2019. godine s pozivom na navedenu klasu.

VI.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak