Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom u 2019. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 602-03/19-08/00096
URBROJ: 533-05-19-0001

Zagreb, 7. svibnja 2019.

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/2011, 12/2013, 93/2016 i 104/2016), a u vezi s člankom 142. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom u 2019. godini

I.

Za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom prema ovoj Odluci odobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 1.727.526,17 kuna (milijun sedamsto dvadeset sedam tisuća petsto dvadeset šest kuna i sedamnaest lipa).

II.

Sredstva za namjenu utvrđena u točki I. ove Odluke planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu (Narodne novine, broj 113/2018), Razdjel 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 08005 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, K110291 - Opremanje srednjoškolskih knjižnica lektirom i stručnom literaturom, konto 3632 – Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna.

III.

Kriterij za raspodjelu sredstava je broj učenika u svim srednjim školama koje se financiraju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Školama iz stavka 1. ove točke dodjeljuju se sredstva u skladu s brojem učenika razvrstanih u četiri kategorije:

Kategorija

Kriterij
(broj učenika)

Br. škola po kriteriju

Ukupno učenika

Ukupan iznos po kategoriji

Iznos po kategoriji

I.

do 100

32

1.444

71.887,68 kn

2.246,49 kn

II.

101-300

115

24.741

375.139,20 kn

3.262,08 kn

III.

301-600

177

77.574

917.049,39 kn

5.181,07 kn

IV.

više od 600

55

40.554

363.449,90 kn

6.608,18 kn

 

ukupno

379

144.313

1.727.526,17 kn

 

Raspodjela sredstava po školama iskazana je u tablici „Raspodjela sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom u 2019. godini“, koja je sastavni dio ove Odluke (Prilog 1.).

IV.

U skladu s Kurikulumom za nastavni predmet Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 10/2019) i Kurikulumom za nastavni predmet Hrvatski jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2. u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 10/2019 i 24/2019) djela suvremene književnosti nastavnik hrvatskoga jezika bira samostalno prema svojoj profesionalnoj procjeni i prema kriterijima: recepcijsko-spoznajnih mogućnosti učenika, žanrovskoj uravnoteženosti i tipičnosti (poezija, proza, drama), oglednosti književne poetike, literarne vrijednosti te podjednake zastupljenosti hrvatskih i svjetskih književnih tekstova iz različitih književnopovijesnih razdoblja, stoga je potrebno u dogovoru s ostalim članovima aktiva nastavnika hrvatskoga jezika dopuniti knjižnični fond kako bi se ostvarili ishodi kurikuluma za 1. razred srednje škole.

V.

Odgovorna osoba za namjensko trošenje sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih škola obveznom lektirom u 2019. godini je ravnatelj škole.

Nakon nabave lektire škola je dužna dostaviti izvješće o namjenski utrošenim sredstvima i preslike računa Ministarstvu znanosti i obrazovanja – Upravi za odgoj i obrazovanje, najkasnije do 2. prosinca 2019. godine s pozivom na navedenu klasu.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak