Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih umjetničkih škola, koje ne izvode općeobrazovni dio programa, stručnom literaturom u 2019. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 602-03/19-08/00096
URBROJ: 533-05-19-0002

Zagreb, 7. svibnja 2019.

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/2011, 12/2013, 93/2016 i 104/2016), a u vezi s člankom 142. stavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017 i 68/2018), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih umjetničkih škola, koje ne izvode općeobrazovni dio programa, stručnom literaturom u 2019. godini

I.

Za opremanje školskih knjižnica srednjih umjetničkih škola, koje ne izvode općeobrazovni dio programa, stručnom literaturom prema ovoj Odluci odobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 72.472,65 kuna (sedamdeset dvije tisuće četiristo sedamdeset dvije kune i šezdeset pet lipa).

II.

Sredstva za namjenu utvrđena u točki I. ove Odluke planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu (Narodne novine, broj 113/2018), Razdjel 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 08005 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, K110291 - Opremanje srednjoškolskih knjižnica lektirom i stručnom literaturom, konto 3632 – Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna.

III.

Kriterij za raspodjelu sredstava je broj učenika u srednjim umjetničkim školama koje ne izvode općeobrazovni dio programa, a financiraju se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Školama iz stavka 1. ove točke dodjeljuju se sredstva u skladu s brojem učenika razvrstanih u dvije kategorije:

Kategorija

Kriterij
(broj učenika)

Br. škola po kriteriju

Ukupno učenika

Ukupan iznos po kategoriji

Iznos po kategoriji

I.

do 100

25

1.400

56.162,25 kn

2.246,49 kn

II.

101-300

5

712

16.310,40 kn

3.262,08 kn

 

ukupno

30

2.112

72.472,65 kn

 

Raspodjela sredstava po školama iskazana je u tablici „Raspodjela sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih umjetničkih škola, koje ne izvode općeobrazovni dio programa, stručnom literaturom u 2019. godini“, koja je sastavni dio ove Odluke (Prilog 1.).

IV.

Odgovorna osoba za namjensko trošenje sredstava za opremanje školskih knjižnica srednjih umjetničkih škola, koje ne izvode općeobrazovni dio programa, stručnom literaturom u 2019. godini je ravnatelj škole.

Nakon nabave stručne literature škola je dužna dostaviti izvješće o namjenski utrošenim sredstvima i preslike računa Ministarstvu znanosti i obrazovanja – Upravi za odgoj i obrazovanje, najkasnije do 2. prosinca 2019. godine s pozivom na navedenu klasu.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak