Operativni program Regionalna konkurentnost

Operativni program Regionalna konkurentnost se od triju prioritetnih osi od kojih se dvije odnose na ulaganja i usmjerene su prvenstveno na kohezivni i konkurentni aspekt hrvatskog gospodarstva, dok se treća odnosi na tehničku pomoć za upravljanje Operativnim programom.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Uprava za znanost i tehnologiju, Sektor za međunarodnu suradnju, programe i projekte Europske unije, Služba za programe i projekte Europske unije tijelo je nadležno za Prioritet 2. Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva / Mjera 2. Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju. Ova se Mjera sastoji od dviju aktivnosti:

2.2.1. Fond za ulaganja u znanost i inovacije je izgradnji poduzetničkih vještina i vještina upravljanja pravima intelektualnog vlasništva u javnim ustanovama. Aktivnost se provodi kroz:

a. Ugovor o uslugama koji će osigurati konzultantske usluge (odabranim) visokoškolskim ustanovama i javnim istraživačkim organizacijama, za pomoć u pripremi i provedbi prijedloga projekata koji će se financirati kroz shemu za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu ove operacije.

b. Shemu za dodjelu sredstava bespovratne pomoći za aktivnosti vezane uz transfer znanja/tehnologija. Sredstva su predviđena za razvitak potrebne infrastrukture visokoškolskih ustanova i istraživačkih organizacija za interakciju s poslovnim subjektima (posebno MSP-ima), komercijalizaciju istraživačke aktivnosti, unaprjeđenje suradnje između znanosti i industrije te razvijanje programa za učinkovito umrežavanje i komunikaciju. Potencijalni korisnici sheme za dodjelu sredstva bespovratne pomoći za transfer tehnologija su ustanove visokoga obrazovanja i javne organizacije za istraživanje iz cijele zemlje, za vlastitu ustanovu i/ili kao dio konzorcijske ponude.

2.2.2. Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije (BioCentar).

Cilj je ove aktivnosti pružanje podrške stvaranju i rastu spin-off društava koja se zasnivaju na tehnologiji i znanju, posebno za sektore s visokom dodanom vrijednošću (bioznanosti, biotehnologija). Aktivnost će se izvesti kroz ugovore o radovima, nabavi i uslugama potrebnim za izgradnju i opremanje BioCentra koji će se nalaziti u sklopu Sveučilišta u Zagrebu, a osmišljen je kao nacionalni resurs cjelokupne infrastrukture potrebne za osnivanje i inkubaciju novih društava kao i za potporu postojećim MSP-ima iz svih hrvatskih regija u sektoru bioznanosti. BioCentar će imati dodatnu važnu ulogu kao izravan pokretač suradnje između sveučilišta i industrije. Krajnji korisnik ove aktivnosti je Poslovno-inovacijska agencija Hrvatske (BICRO), javno tijelo koje nastupa kao provedbena agencija tehnologijskih programa MZOS-a.

Obavijesti o natječajima u sklopu programa IPA dostupne su na stranicama Središnje agencije za ugovaranje i financiranje (SAFU).

PRAVNI OKVIR

VAŽNI DOKUMENTI