Osnivači osnovne škole u Republici Hrvatskoj

Osnivači osnovne škole mogu biti:

  • Republika Hrvatska,
  • jedinica lokalne samouprave,
  • jedinica područne (regionalne) samouprave te
  • druga pravna ili fizička osoba.