Plan implementacije Plana za Europski istraživački prostor (ERA Roadmap) Republike Hrvatske 2016. - 2020.

Vijeće za konkurentnost EU-a usvojilo je u svibnju 2015. godine Plan za Europski istraživački prostor 2015. - 2020. (engl. ERA Roadmap) kao odgovor na zahtjev iz zaključaka Vijeća iz veljače 2014. godine za razvojem svojevrsnog vodiča na europskoj razini koji će poslužiti olakšavanju i jačanju napora koje poduzimaju države članice u ujedinjavanju istraživačkoga prostora. Plan identificira ograničen broj ključnih provedbenih prioriteta na nacionalnoj i europskoj razini, pri čemu države članice donose odluku o formi razvoja svojih nacionalnih planova.

Identificirani su sljedeći prioriteti:

PRIORITET 1 Učinkoviti nacionalni istraživački sustavi
PRIORITET 2A Zajedničko suočavanje s velikim izazovima
PRIORITET 2B Optimalna uporaba javnih ulaganja u istraživačku infrastrukturu
PRIORITET 3 Otvoreno tržište rada za istraživače
PRIORITET 4 Rodna ravnopravnost i rodno osviještena politika u istraživanjima
PRIORITET 5A Optimalna cirkulacija i prijenos znanstvenih spoznaja
PRIORITET 5B Promicanje otvorenog pristupa znanstvenim publikacijama
PRIORITET 6 Međunarodna suradnja.

Tekst Zaključaka Vijeća o Planu za europski istraživački prostor za razdoblje 2015. - 2020. jasno navodi da su za provedbu i nadležnost procesa opisanog Planom, kao i za EIP u cjelini, odgovorne države članice/pridružene zemlje.

S obzirom na postojeće strateške dokumente, umjesto izrade nacionalne strategije za EIP, Ministarstvo znanosti i obrazovanja izradilo je Plan implementacije već usvojenoga Plana za Europski istraživački prostor.

Usvojeni Plan implementacije daje pregled nacionalnoga strateškog okvira i smjernica daljnjeg razvoja sustava znanosti i tehnologije te kratki pregled trenutačnog stanja u Hrvatskoj po pojedinom prioritetu navodeći pri tome ciljeve, mjere i aktivnosti koje bi do 2020. godine trebale pridonijeti razvoju znanosti kao pokretača dugoročnoga gospodarskoga i društvenoga razvoja, ali i ciljevima postavljenim u sklopu EIP-a.

Navedeni plan odnosi se na razdoblje od 2016. do 2020. godine te se po potrebi može dodatno revidirati.