Potpisani ugovori o programskom financiranju sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli i Sveučilištem u Rijeci

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja potpisani su prvi ugovori o programskom financiranju u ak. godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja, potpisala je četverogodišnje ugovore o programskom financiranju s prof. dr. sc. Alfiom Barbierijem, rektorom Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, te s prof. dr.sc. Snježanom Prijić-Samaržija, rektoricom Sveučilišta u Rijeci.

Uvođenjem programskog financiranja visokog obrazovanja i znanosti javnih visokih učilišta, koji se temelji na modelima dobre prakse razvijenih EU zemalja, osigurava se temeljno financiranje javnih visokih učilišta i omogućuje dodatno financiranje koje se temelji na rezultatima odnosno postizanju dogovorenih ciljeva, a sve to se veže uz transparentan način izračuna i dodjele sredstava.

U četverogodišnjim programskim ugovorima definirani su ciljevi, aktivnosti i rezultati, pokazatelji ostvarenja rezultata te dinamika dostave podatka i izvještaja o provedbi ugovora.

Ciljevi  programskog financiranja nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti su:

  1. Relevantnost u odnosu na sadašnje i buduće potrebe tržišta rada te razvoja gospodarstva i društva, učinkovitost i internacionalizacija visokog obrazovanja
  2. Izvrsnost znanstvenoga i umjetničkoga rada
  3. Znanost, umjetnost i visoko obrazovanje kao pokretači promjena u društvu i gospodarstvu.