Poziv visokim učilištima za sudjelovanje u inicijativi HEInnovate i sastanak Koordinacijske skupine za HEInnovate inicijativu

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je poziv visokim učilištima koja su zainteresirana ugostiti tim međunarodnih stručnjaka vezano uz inicijativu HEInnovate da Ministarstvu dostave svoj iskaz interesa s obrazloženjem u kojem će istaknuti razloge uključivanja u ovu aktivnost.

Rok za dostavu poziva je do 15. siječnja 2018. godine. Poziv visokim učilištima na sudjelovanje u HEInnovate inicijativi nalazi se u prilogu.

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja održan je 21. prosinca 2017. godine sastanak Koordinacijske skupine na kojem su bili prisutni članovi Koordinacijske skupine, nacionalna stručnjakinja za HEInnovate inicijativu te predstavnice Ministarstva. Svrha sastanka bila je pružanje smjernica i potpore prof. dr. sc. Marini Dabić, nacionalnoj stručnjakinji koja izrađuje „background report“. Navedeni dokument poslužit će međunarodnim stručnjacima kao priprema za posjete visokim učilištima te stoga sva visoka učilišta koja žele svoje primjere dobre prakse uključiti u „background report“ mogu svoje priloge poslati na e-mail: mdabic@net.efzg.hr.