Prioritetna os 3: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Prioritetna os 3: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Prioritetna os 3 sastoji se od tri investicijska prioriteta:

Investicijski prioritet 10ii

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti tercijarnog i ekvivalentnog obrazovanja pristupa njemu radi povećanja sudjelovanja u njemu i njegova stjecanja, posebno za skupine u nepovoljnom položaju

  • Specifični cilj 10.II.1. - Poboljšanje kvalitete, relevantnosti i učinkovitosti visokog obrazovanja
  • Specifični cilj 10.II.2. - Povećanje stope završnosti u visokom obrazovanju
  • Specifični cilj 10.II.3. - Poboljšanje uvjeta za hrvatske istraživače

Investicijski prioritet 10iii

Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređenje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija

  • Specifični cilj 10.III.1. - Unapređenje pristupa kvalitetnom obrazovanju za učenike u nepovoljnom položaju
  • Specifični cilj 10.III.2. - Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju unapređenjem ključnih kompetencija te primjenom informacijsko-komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju
  • Specifični cilj 10.III.3. - Unapređenje kvalitete i relevantnosti sustava obrazovanja odraslih te vještina i kompetencija odraslih osoba

Investicijski prioritet 10iv

Poboljšanje značaja sustava obrazovanja i osposobljavanja za tržište rada, olakšavanje prijelaza iz škole na posao, jačanje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja njihove kvalitete, između ostalog mehanizmima za predviđanje vještina, prilagodbom nastavnih planova i programa te uvođenjem i razvojem sustava učenja koji se temelje na radu, uključujući dualne sustave učenja i programe naukovanja

  • Specifični cilj 10.IV.1. - Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete radi povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje