Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u brojkama

U pedagoškoj godini 2015./2016. ukupna obuhvatnost djece rane i predškolske dobi u redovitim programima (petosatnim i desetosatnim programima) iznosila je 62% djece predškolske dobi. Obuhvatnost djece kraćim programima je oko 36%.

Ukupan broj vrtića: dječjih vrtića (ukupan broj objekata je 1.008). Vlada Republike Hrvatske osnivač je jednog dječjeg vrtića (1) Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj - DV "Bobita". Privatnih vrtića ima 342 (43,23%) (223 su osnivale fizičke osobe, 53 osnovale su vjerske zajednice i 65 osnivači su udruge), gradskih/općinskih/županijskih dječjih vrtića ima 449 (56,76%).

Ukupan broj djece: .110 djece (62,00%). Od tog broja, u privatnim vrtićima je smješteno 29.725 djece (21,68%), a u gradskim/općinskim/županijskim 107.385 djece (78,32%).

Uključenost djece po programima:

  1. u redovitim cjelodnevnim programima uključeno je 126.625 djece (79,34%);
  2. u programu predškole je 43 140 djece; u sklopu redovitog programa 31.117, 12.044 izvan redovitog programa (djeca koja nisu polaznici dječjeg vrtića)
  3. u kraće programe uključeno je 18.258 djece.

Od 1. listopada 2014. godine program predškole postao je obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. U program predškole uključuju se sva djeca koja u upisnoj godini do 1. rujna pune pet i pol godina (odnosno koja će do 31. ožujka sljedeće godine navršiti šest godina) pa je tako jednim od programa predškolskog odgoja i obrazovanja obuhvaćeno 99,60% djece u godini dana prije polaska u osnovnu školu, što u redovitim vrtićnim programima, što u programima predškole. Sadržaj, trajanje i provedba programa predškole uređena je Pravilnikom o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine br.: 107/2014). U programe predškolskog odgoja i naobrazbe uključeno je i 1335 djece s teškoćama (u posebnim skupinama 610 i u integraciji u redovite odgojno-obrazovne skupine 1945 djece), 1.401 darovite djece i 2.702 djece pripadnika nacionalnih manjina (romska, češka, mađarska, srpska i talijanska nacionalna manjina).

Ukupan broj radnika: predškolskim ustanovama zaposleno je 17.895 djelatnika. Od toga je 11.036 odgojitelja, 912 stručnih suradnika, 289 viših medicinskih sestara i 5.658 osoba na radnome mjestu administrativnog i pomoćno-tehničkog osoblja.

Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste.

Poslove stručnog suradnika može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste.

Poslove medicinske sestre može obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva.

Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/1997, 107/2007, i 94/2013), člankom 29. propisuje se da su odgojitelji i stručni suradnici obvezni stručno se usavršavati sukladno zakonu i aktu koji donosi ministar nadležan za obrazovanje.
Nadalje, člankom 4. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine, broj 85/2006) određeno je da Agencija za odgoj i obrazovanje organizira i provodi stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika i ravnatelja te je jedina ovlaštena od Ministarstva znanosti i obrazovanja da to čini.


Razvoj programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja


Alternativni programi i dječji vrtići


Dječji vrtići vježbaonice i stručno-razvojni centri