Rezultati natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2018./2019.

Na temelju provedenoga javnog Natječaja za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2018./2019. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (Klasa: 604-01/18-01/00032, Urbroj: 533-04-18-0001 od 15. listopada 2018. godine), Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje ukupno 10.000 državnih stipendija redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Na Natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2018./2019. studenti su se prijavljivali svojim AAI korisničkim identitetom te je u Sustavu državnih stipendija (https://drzavnestipendije.mzo.hr/) završeno 17.157 E-D1 prijava te 21 P prijava.

Kategorija stipendije Broj završenih prijava
E - D-1 17.157
P 21
Ukupno 17.178

Rang-liste
Na temelju provedenoga javnog natječaja, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2018./2019. utvrdilo je rang-liste za svaku kategoriju državnih stipendija za akademsku godinu 2018./2019.:

Rang-lista studenata za D-1 kategoriju

• 14 stipendija - redoviti studenti koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona.

Listu možete vidjeti ovdje: LINK

Rang-lista studenata s prebivalištem u RH za E kategoriju

• 9.500 stipendija - redoviti studenti slabijega socio-ekonomskog statusa.
Uvjete za dodjelu državne stipendije u E kategoriji ostvarili su studenti s prebivalištem u RH na rang-listi s minimalno ostvarenih 850 bodova i prihodima po članu obitelji manjim od 1643,62 kn.

Listu možete vidjeti ovdje: LINK

Rang-lista studenata s prebivalištem izvan RH za E kategoriju

• 450 stipendija - redoviti studenti slabijega socio-ekonomskog statusa.
Uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E ostvarili su studenti s prebivalištem izvan RH na rang-listi s minimalno ostvarenih 1.850 bodova i prihodima po članu obitelji manjim od 680,80 kn.

Listu možete vidjeti ovdje: LINK

Rang-lista studenata za P kategoriju

• 2 stipendije - studenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.

Listu možete vidjeti ovdje: LINK

E kategorija – eliminirane prijave

Listu možete vidjeti ovdje: LINK

Obavještavamo studente da uz pomoć web pregleda i tražilice po imenu i prezimenu, odnosno OIB-u mogu pronaći svoje mjesto na rang-listi za E kategoriju.

WEB PREGLED - RH (LINK)

WEB PREGLED – izvan RH (LINK)

Pozivaju se svi studenti koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije za akademsku godinu 2018./2019. da u roku od sedam (7) dana od dana objave (najkasnije do 10. prosinca 2018. godine u 12 sati u Sustavu državnih stipendija: https://drzavnestipendije.mzo.hr/), koristeći opciju „Izbornik“ na poveznici „Ostvareno pravo na stipendiju“, unesu IBAN žiroračuna i potvrde prihvaćanje Uvjeta stipendiranja.

Upisani broj žiroračuna mora biti u IBAN formatu, duljine 21 znak (HRxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), s vodećim tekstom HR. Isto tako, svi znakovi iza vodećeg teksta HR moraju biti brojevne vrijednosti (znamenke 0-9, bez crtica, razmaka i drugih znakova). Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Studenti čiji su računi pod ovrhom trebaju u FINI otvoriti zaštićeni račun koji će prijaviti svojoj matičnoj banci. Banka kontaktira FINU i provjerava uplatitelja. Studenti prilikom otvaranja zaštićenog računa trebaju prijaviti OIB Ministarstva financija: 18683136487.

Studenti koji nisu ostvarili pravo na državnu stipendiju u Sustavu državnih stipendija (https://drzavnestipendije.mzo.hr/) klikom na gumb Info uz svoju prijavu imaju uvid u detaljan izračun bodova za E kategoriju i razlog neostvarivanja prava na stipendiju.

U Sustav državnih stipendija (https://drzavnestipendije.mzo.hr/) studenti se trebaju prijaviti, kao i prilikom prijave na natječaj za državnu stipendiju, uz pomoć svojih AAI korisničkih identiteta, koristeći opciju Prijava.

Postupak obrade prijava

Određeni broj prijava u D-1, E i P kategoriji nije prihvaćen zbog neispunjavanja općih i posebnih uvjeta Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (Narodne novine, broj 83/18), kao i Natječaja (prijava je mogla biti neprihvaćena zbog jednog ili više razloga):

R. br. Opis Broj

01

nisu priložene/priznate potvrde o visini dohotka za članove obitelji s prebivalištem izvan RH – posebni uvjet

62
02 za članove obitelji koji nemaju OIB nije priložena/priznata izjava da nemaju OIB 12
03 E-D1 kategorija student je stekao manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini ili je na tome studijskom programu ukupno stekao broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina iznosi manje od 40, ne uključujući tekuću akademsku godinu te ne računajući akademske godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta 21
04 student ima stečenu kvalifikaciju na razini studija na koju je upisan 5
05 student je u akademskoj godini prijave na natječaj drugi put u statusu redovitoga studenta upisan u prvu godinu studija na istoj razini studija 168
06 student upisan na razlikovnu godinu 0
07 E kategorija - mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva prelazi 65% proračunske osnovice (2.161,90 kn) – podatak dobiven kontrolom visine dohotka prilikom zaprimanja dokumenata* 3.155
08 P kategorija – nije priložena/priznata preslika rješenja o utvrđenom tjelesnom oštećenju za studente s invaliditetom 4
09 P kategorija – nije priložena/priznata preslika rješenja o priznavanju prava na soc. uslugu smještaja za studente pod skrbništvom 5
10 P kategorija - nije priložena/priznata potvrda o upisu na poslijediplomski studij 18
11 P kategorija - nije priložena/priznata potvrda o nezaposlenosti 18
12 P kategorija - mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva prelazi 100% proračunske osnovice (3.326,00 kn) – podatak dobiven kontrolom visine dohotka prilikom zaprimanja dokumenata 5
13 studenti jedini članovi obitelji, a nisu stariji od 26 godina 107
14 uz prijavu stavljena oznaka da ne može u daljnju obradu 11

* Napominjemo da se za D-1 kategoriju članci navedenoga zakona ne odnose na studente, djecu hrvatskih branitelja i dragovoljaca iz Domovinskoga rata, ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata, djecu poginulih branitelja iz Domovinskoga rata koji svoja prava ostvaruju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji.

Prigovori

Studenti kojima nije dodijeljena državna stipendija mogu podnijeti pisani prigovor Ministarstvu u roku od osam (8) dana od dana nakon objavljivanja rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju. Prigovori na rezultate provedenoga javnog Natječaja za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2018./2019. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (Klasa: 604-01/18-01/00032, Urbroj: 533-04-18-0001 od 15. listopada 2018. godine), šalju se isključivo poštom na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

s naznakom:
Prigovor na rezultate Natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2018./2019.“

Prigovori se podnose zaključno s danom 11. prosinca 2018. godine. Kao datum podnošenja prigovora uzimat će se datum poštanskoga žiga.

Napominjemo kako će Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s nadležnim institucijama provjeravati podatke dane u izjavi o članovima obitelji i njihovim prihodima te ako se utvrdi da isti ne odgovaraju stvarnom stanju, Ministarstvo će po službenoj dužnosti podnijeti prijavu nadležnim tijelima.