Reforma strukovnog obrazovanja

Reforma strukovnog obrazovanja

Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Republika Hrvatska je u tematskom cilju Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje za vještine i cjeloživotno učenje postavila prioritete kako bi se pristupilo reformi zastarjelog sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, a prioriteti su:

 • poboljšanje značaja obrazovnih sustava i sustava osposobljavanja za tržište rada;
 • olakšavanje prijelaza iz škole na posao;
 • jačanje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te njihove kvalitete, između ostalog mehanizmima za predviđanje vještina prilagodbom nastavnih planova i programa, kao i uvođenjem te razvojem sustava učenja koji se temelji na radu, uključujući dualne sustave učenja i programe naukovanja.

U okviru toga, a kroz postavljen specifičan cilj Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete radi povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje, Republika Hrvatska planira provesti sljedeće aktivnosti:

 • razvoj sektorskih kurikuluma za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u sektorima turizma i ugostiteljstva, strojarstva i elektrotehnike, komunikacijske i informacijske tehnologije, poljoprivrede, zdravstva, a kasnije i drugim strukovnim sektorima;
 • uspostavu nacionalnih i regionalnih centara kompetencija u sektorima turizma i ugostiteljstva, strojarstva i elektrotehnike, informacijskih i komunikacijskih tehnologija, poljoprivrede i zdravstva te drugim strukovnim sektorima koji će pratiti načela primjene inovativnih nastavnih metoda, kroz suradnju s poslodavcima i socijalnim partnerima uzimajući u obzir nacionalne/regionalne prioritete i potrebe tržišta rada, a kako bi se kontinuirano pratile potrebe tržišta rada te usuglasile obrazovne politike;
 • jačanje i razvoj novih modela učenja uz radno iskustvo učenika strukovnog obrazovanja u poduzećima potičući naukovanje, praktičnu nastavu u tvrtkama i školama kroz važan segment razvijanja svijesti poslodavaca za njihovom odgovornošću u obrazovanju, odnosno upoznavanjem s obrazovnim reformama te osvješćivanjem o važnosti modela učenja na radnom mjestu;
 • poticanje daljnjeg razvoja sustava osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, što uključuje i pokazatelje koji približno slijede pokazatelje Europskog referentnog okvira za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET) te provedbu navedenoga;
 • jačanje stručnog usavršavanja nastavnika, kao i stalnog profesionalnog razvoja nastavnika u strukovnom obrazovanju promjenom pristupa poučavanju i jačanjem digitalnih kompetencija nastavnika u strukovnom obrazovanju;
 • jačanje kapaciteta ustanova za strukovno obrazovanje za provedbu osiguranja kvalitete strukovnog obrazovanja kroz partnerstvo s tvrtkama i širom zajednicom, osiguravajući usklađenost s potrebama tržišta rada (uvođenjem inovativnih rješenja/ mogućnosti u kurikulume potičući stjecanje relevantnih vještina);
 • promicanje jačanja učeničkih kompetencija (kroz organizaciju kampanja, natjecanja u vještinama na međunarodnoj/nacionalnoj razini, specijaliziranih školskih sajmova, itd.) kako bi se poslodavcima predstavile praktične vještine koje su učenici usvojili tijekom obrazovanja;
 • podržavanje međunarodne suradnje između strukovnih škola i drugih strukovnih škola u inozemstvu financiranjem međunarodnih projekata i škola, nastave/ škole u međunarodnom okruženju, mobilnosti nastavnika i učenika, prijenos dobrih iskustava (praksi).

Također, važan segment za povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja u povezivanju obrazovanja s tržištem rada jest optimalno planiranje mreže škola i programa koja će se izrađivati u suradnji s jedinicama lokalne i regionalne samouprave kako bi se jačala kvaliteta i kontinuiranost strukovnog obrazovanja, a time i izlazne kompetencije potrebne za pristup tržištu rada.