Dostupnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja

Dostupnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja

Mreža školskih ustanova i programa osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja

Mreža školskih ustanova obuhvaća sve ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja na području za koje se mreža utvrđuje, sa svim objektima u kojima se provodi odgoj i obrazovanje.

Mreža osnovnoškolskih ustanova odgoja i obrazovanja obvezno sadrži:

a) popis škola/ustanova u kojima se izvode:

 • redoviti programi odgoja i obrazovanja,
 • posebni programi za učenike s teškoćama i/ili posebni programi za darovite učenike,
 • redoviti programi i posebni programi za djecu s teškoćama u posebnim razrednim odjelima,
 • programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina,
 • umjetnički programi,
 • sportski programi,
 • međunarodni programi,
 • alternativni programi,
 • produženi boravak ili cjelodnevna nastava,

b) popis ustanova prostorno prilagođenih osobama s invaliditetom te
c) popis školskih ustanova imenovanih vježbaonicama.

Mrežom za osnovne škole utvrđuje se i upisno područje. Mrežom se također utvrđuju i područja na kojima se mogu osnovati nove školske ustanove ili uvesti novi obrazovni programi. Mreža se ustrojava na način da zadovoljava iskazane potrebe tržišta rada utvrđene sustavnim praćenjem i predviđanjem demografskih, gospodarskih i urbanističkih kretanja na području za koje se utvrđuje, udovoljava zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja upisnih područja, odnosno školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja te ispunjava uvjete i mjerila propisane državnim pedagoškim standardima. Dostupnost podrazumijeva mogućnost redovitog odgoja i obrazovanja svakom osnovnoškolskom obvezniku u osnovnoj školi, drugoj ovlaštenoj ustanovi ili školskom objektu, uz primjerenu udaljenost od mjesta stanovanja i prometnu povezanost koja ne ugrožava sigurnost učenika. Racionalni ustroj upisnih područja podrazumijeva optimalnu iskoristivost postojećih školskih prostornih, materijalnih i kadrovskih kapaciteta.

Mreža se može izmijeniti na temelju izmijenjenih okolnosti koje predstavljaju elemente za izradu mreže, kao što su naseljenost područja na kojemu djeluju školske ustanove, broj djece i demografska projekcija, geografski položaj, udaljenost školskih ustanova i potrebe tržišta rada. U slučaju da je mrežom utvrđeno područje ili izvođenje novog programa te u slučaju izmijenjenih okolnosti koje predstavljaju elemente za izradu mreže, školska ustanova, odnosno program moći će se osnovati, odnosno izvoditi ako su ispunjene sve zakonske pretpostavke te uzimajući u obzir potrebna financijska sredstva.

Školska ustanova, uvrštena u mrežu, može proširiti djelatnost izvođenjem novog programa na temelju odluke koju donosi ministar, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije. Škole, odnosno nastavni programi čija se djelatnost, odnosno izvođenje ni u kojem dijelu ne financira iz državnog proračuna, mogu se osnovati, odnosno izvoditi i ako nisu predviđeni mrežom, ako su ispunjeni svi zakonski preduvjeti.

Mrežu osnovnoškolskih ustanova odgoja i obrazovanja za svoje područje predlažu osnivači. Ministarstvo, na temelju prijedloga osnivača, a uz mišljenje Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, izrađuje konačan prijedlog mreže za područje Republike Hrvatske. Mrežu za područje Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva, donosi Vlada Republike Hrvatske.

Odluka o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja - Narodne novine br.: 70/2011 i 62/2017 i 86/2018)


Nacionalni kurikulum

Odgoj i obrazovanje u školi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma.

Nacionalni kurikulum utvrđuje vrijednosti, načela, općeobrazovne ciljeve i ciljeve poučavanja, koncepciju učenja i poučavanja, pristupe poučavanju, obrazovne ciljeve po obrazovnim područjima i predmetima, međupredmetnim i/ili interdisciplinarnim temama i/ili modulima, definirane ishodima obrazovanja, odnosno kompetencijama te vrednovanje i ocjenjivanje. Nacionalni kurikulum u cjelini i/ili njegove pojedine sastavnice donosi ministar.

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Državni pedagoški standard, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosi Hrvatski sabor.

Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj utvrđuju se minimalni infrastrukturni, financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti i podjednaki uvjeti za ujednačeni razvoj osnovnog školstva na čitavom području Republike Hrvatske. Ovaj Standard primjenjuje se na sve osnovne škole u Republici Hrvatskoj, osim škola koje rade po alternativnome programu.

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja - Narodne novine br.: 63/2008, 90/2010


Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije

Tijekom 2012. godine Vlada Republike Hrvatske imenovala je međuresornu stručnu skupinu koja je izradila Nacrt Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije koja sadrži buduće javne politike iz područja obrazovanja, kao i jasne smjernice reformi. Vlada Republike Hrvatske je Hrvatskom saboru podnijela Strategiju, a koji je, na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, na sjednici 17. listopada 2014. godine, donio Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije.

Strategija pruža holistički pristup obrazovanju, a usredotočena je na nekoliko glavnih ciljeva koji strategiju ujedno i prožimaju: kvalitetno, učinkovito i relevantno obrazovanje dostupno svima pod jednakim uvjetima. Strategija uvažava prethodno donesene strateške i razvojne dokumente te predviđa omogućivanje fleksibilnosti i prilagodljivosti sustava obrazovanja, ali i njegovu podložnost stalnom preispitivanju i periodičnim revizijama.

Strategija se temelji na četiri načela:

(1) donošenju odluka na temelju analize podataka,
(2) učinkovitosti sustava i poboljšanom financiranju,
(3) postupnosti i logičnom slijedu uvođenja promjena te
(4) sustavnom praćenju rezultata provedenih mjera.

U svezi predtercijarnog obrazovanja, Strategija se usmjerava na osam razvojnih ciljeva u sklopu kojih se predviđaju mjere, aktivnosti, rokovi i nadležnosti:

 1. cilj: Unaprijediti razvojni potencijal odgojno-obrazovnih ustanova
 2. cilj: Provesti cjelovitu kurikularnu reformu
 3. cilj: Izmijeniti strukturu osnovnog obrazovanja
 4. cilj: Podići kvalitetu rada i društvenog ugleda učitelja
 5. cilj: Unaprijediti kvalitetu rukovođenja odgojno-obrazovnim ustanovama
 6. cilj: Razviti cjelovit sustav podrške učenicima
 7. cilj: Osigurati optimalne uvjete rada odgojno-obrazovnih ustanova
 8. cilj: Ustrojiti sustav osiguravanja kvalitete odgoja i obrazovanja

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije - Narodne novine br. 124/2014