Dostupnost srednjoškolskog obrazovanja

Dostupnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja

Pravo upisa u prvi razred srednje škole, pod jednakim uvjetima, imaju svi učenici nakon završenog osnovnog obrazovanja, u okviru broja upisnih mjesta utvrđenih odlukom o upisu koji za svaku školsku godinu donosi ministar nadležan za obrazovanje.

Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se:

  • hrvatski državljani;
  • Hrvati iz drugih država te
  • djeca državljana iz država članica Europske unije.

Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju učenici koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina.

Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred srednje škole može se upisati učenik do navršenih 18 godina, a uz odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje i kandidat stariji od 18 godina.

Prijave i upis učenika u prve razrede srednjih škola provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).

Svake godine donosi se Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole za sljedeću školsku godinu kojom se utvrđuje

  • način upisa;
  • broj mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola;
  • okvirni broj;
  • veličina i ustrojstvo razrednih odjela;
  • rokovi za upis;
  • ostali uvjeti i postupci za upis učenika u prvi razred srednje škole u sljedećoj školskoj godini.

Državni pedagoški standard srednjoškolskog odgoja i obrazovanja

Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog odgoja i obrazovanja uređeni su jedinstveni uvjeti za kvalitetan odgojno-obrazovni rad i uspješno ostvarivanje ciljeva i zadataka u srednjoškolskim ustanovama.

Također, njime su utvrđeni optimalni prostorni, kadrovski, zdravstveni, tehnički, informatički i drugi normativi ustanova koji pomažu osiguravanju ujednačenih uvjeta rada u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Svrha pedagoškog standarda jest temeljem propisanih kriterija unaprijediti uvjete rada u odgojno-obrazovnim ustanovama, a jednaki uvjeti rada pretpostavka su osiguravanju unaprijeđene kvalitete odgoja i obrazovanja.

Mreža ustanova srednjoškolskog odgoja i obrazovanja i upisna područja

Mreža srednjoškolskih ustanova obuhvaća sve ustanove koje izvršavaju djelatnost odgoja i obrazovanja na području za koje se mreža utvrđuje, sa svim objektima u kojima se provodi odgojno-obrazovni rad. Navedena mreža ustrojava se tako da zadovoljava iskazane potrebe tržišta rada koje su ustanovljene minucioznom analizom demografskih, gospodarskih i urbanističkih kretanja na području za koje se utvrđuje. Postojeća mreža može se izmijeniti temeljem promjena okolnosti koje predstavljaju ključne elemente za izradu mreže poput naseljenosti područja, broja djece i demografske projekcije, geografskog položaja, udaljenosti školskih ustanova i potreba tržišta rada.

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije

Izrada Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije proizašla je iz korjenitih promjena u kojima se nalazi hrvatsko društvo.

Te promjene rezultat su novonastalog globalizirajućeg okružja, ali i unutarnjih društvenih, ekonomskih, kulturnih i demografskih promjena.

Navedene promjene zahtijevaju dugoročno promišljanje o položaju obrazovanja i znanosti u društvu. U modernim društvima kapital ljudskog znanja posjeduje prednost u odnosu na financijski kapital, stoga se u takvim društvima znatno povećavaju ulaganja u znanje.

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije predstavlja dokument kojim se upravo obrazlaže kako je temelj obrazovanja koncept cjeloživotnog učenja koji potiče pojedinca iz bilo koje dobne skupine da uči, omogućuje mu stalan pristup obrazovanju i priznavanje različitih oblika učenja.

Cjeloživotno učenje, znanost i inovacije čine trokut znanja kojem država pruža uvjete za djelotvorno funkcioniranje.

Obrazovanje na svim razinama trebalo bi ispunjavati svoju ulogu u trokutu znanja, a obrazovanje bi trebalo biti zasnovano na načelima opće horizontalnosti i vertikalne prohodnosti sustava.

Prema Strategiji, svi pojedinci trebali bi biti uključeni u sustav obrazovanja koji će biti utemeljen isključivo na znanstvenim spoznajama, poštivanju ljudskih prava i prava djece, a svi djelatnici u sustavu vodit će se krajnjim poštivanjem profesionalne etike. Također, odluke će se donositi na demokratski način uz sudjelovanje svih ključnih čimbenika, škole i nastavnici bit će samostalni u osmišljavanju svojeg rada, poštovat će se interkulturalizam i europska dimenzija obrazovanja.