ERI SEE

OBRAZOVNO-REFORMSKA INICIJATIVA ZA JUGOISTOČNU EUROPU

(EDUCATION REFORM INITIATIVE OF SOUTH EASTERN EUROPE - ERI SEE)

ERI SEE je regionalna međunarodna organizacija uspostavljena 2005. međudržavnim sporazumom koji su potpisali ministri obrazovanja svih država jugoistočne Europe. Međunarodni seminari i konferencije organizirani u sklopu ERI SEE-a pridonose provedbi nacionalnih obrazovnih reformi koje su usklađene sa strateškim dokumentima EU-a.

Države članice ERI SEE-a (Albanija, Crna Gora, Makedonija i Srbija) dodatno su 2010. na konferenciji ministara obrazovanja u Brdu, Slovenija, definirale suradnju Memorandumom o suglasnosti o ulozi i organizaciji ERI SEE, koji je ujedno bio pravna osnova za transformaciju ERI SEE-a u međunarodnu organizaciju. Bosna i Hercegovina i Moldova pristupile su Memorandumu o suglasnosti 2011. godine.

Kosovo, Bugarska i Rumunjska imaju status promatrača. Status partnera i konzultativnih tijela ERI SEE-a imaju:

  • Regionalno vijeće za suradnju, Sarajevo ("Regional Cooperation Council" - RCC),
  • Europska zaklada za izobrazbu, Torino ("European Training Foundation" - ETF),
  • Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj, Pariz ("Organisation for Economic Cooperation and Development" - OECD),
  • Vijeće Europe, Strasbourg ("Council of Europe" - CoE) i
  • Kulturkontakt Austria (agencija austrijskog Federalnog ministarstva obrazovanja i ženskih pitanja).

ERI SEE ima važnu ulogu u sklopu provedbe "Strategije jugoistočne Europe 2020.", regionalne inicijative za rast i povećanje konkurentnosti u sklopu strategije Europske unije "Europa 2020.", koju su usvojili ministri gospodarstva u studenome 2013. godine. Cjelovitu provedbu Strategije koordinira Regionalno vijeće za suradnju (Sarajevo), a ERI SEE-u je povjerena uloga koordinatora aktivnosti iz područja obrazovanja.

Odluke o radu ERI SEE-a donosi Upravni odbor koji čine predstavnici ministarstava obrazovanja svih država članica i predstavnici konzultativnih tijela. Administrativnu potporu radu Upravnoga odbora pruža Tajništvo ERI SEE-a, koje se nalazi u Beogradu. Upravnim odborom predsjeda ministar obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Srbije.

Hrvatska svojim sudjelovanjem u ERI SEE-u aktivno podržava aktivnosti koje pridonose razvoju politike visokog obrazovanja u regiji, čime neizravno pridonosi nastavku procesa proširenja EU-a na države jugoistočne Europe.

Dodatne informacije dostupne su na: http://www.erisee.org/