Međunarodna suradnja

Međunarodna suradnja

S brojnim zemljama i stranim partnerima s kojima Vlada Republike Hrvatske odnosno Ministarstvo nemaju potpisane međudržavne pravne akte, suradnja se ostvaruje isključivo na temelju izravnih međuinstitucionalnih dogovora.

U svjetlu globalizacijskih procesa napušta se praksa sklapanja ugovora na razini vlada, stoga pretežno visokorazvijene zemlje podržavaju izravnu suradnju institucija u području obrazovanja, visokog školstva, znanosti i tehnologije.

U cilju što brže integracije Republike Hrvatske u Europski prostor visokoga obrazovanja (EHEA) i Europski istraživački i inovacijski prostor (ERIA) zadaća je Ministarstva stvoriti preduvjete za slobodno kretanje studenata, profesora, znanstvenika i istraživača u području visokog obrazovanja i znanosti, a što je u duhu europske politike stvaranja zajedničkog obrazovnog i znanstvenog prostora.

Cjelokupna međunarodna suradnja odgojno-obrazovnih, akademskih i znanstvenih institucija podrazumijeva razmjenu različitih oblika stipendija u svim kategorijama, provedbu zajedničkih (znanstvenoistraživačkih) projekata te organizaciju međunarodnih konferencija i seminara.

Akcijski plan za internacionalizaciju obrazovanja 2015. - 2016.

U Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije (NN, br. 124/14) među strateške ciljeve u području obrazovanja navodi se i internacionalizacija obrazovanja, posebno u području visokog obrazovanja ("internacionalizacija visokog obrazovanja i njegova integracija u europski i svjetski visokoobrazovni proctor"). Mjere za provedbu ovoga cilja razrađene su Akcijskim planom za internacionalizaciju obrazovanja za razdoblje od 2015. do 2016. koji je usvojen na sjednici Vlade 30. travnja 2015.

Internacionalizacijom obrazovanja povećava se kvaliteta obrazovnoga sustava, kao i zapošljivost učenika i studenata. Internacionalizacija obrazovanja uključuje povećanje dolazne i odlazne mobilnosti učenika, studenata i nastavnika, poticanje uvođenja kolegija na stranim jezicima ("internacionalizacija kod kuće"), pokretanje združenih studija s važnim europskim i svjetskim visokim učilištima, prekograničnu suradnju u osiguravanju kvalitete i analizu podataka o mobilnosti.

Navedeni vidovi internacionalizacije obrazovanja zastupljeni su u nizu strateških dokumenata Europske unije, posebno u Zaključcima Vijeća o strateškom okviru europske suradnje na obrazovanju i osposobljavanju ("Education and Training 2020.", Službeni list Europske unije, 28. svibnja 2009.).

Glavni financijski instrumenti za provedbu mjera su međunarodni programi (program EU-a za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport "Erasmus+"), bilateralni sporazumi za područje obrazovanja koje je zaključila Vlada RH i regionalni Srednjoeuropski program sveučilišne razmjene studenata i profesora (CEEPUS).