Nacionalni kurikulum

Nacionalni kurikulum Republike Hrvatske za predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje

Nacionalni kurikulum predstavlja posebno važan dio sustava odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske. Kurikulum je osmišljen, sustavan i skladno uređen način reguliranja, planiranja, izvedbe i vrednovanja odgojno-obrazovnoga procesa, koji može biti određen na različitim razinama, na razini cjelokupnoga sustava odgoja i obrazovanja, na razini pojedinih njegovih dijelova, na razini odgojno-obrazovne ustanove i na razini pojedinca.

S djetetom ili mladom osobom u svome središtu i, označujući put ili tijek njegova odgoja i obrazovanja, kurikulumom se određuju i usklađuju:

  • svrha, ciljevi, očekivanja i ishodi koja kao društvo, odgojno-obrazovne ustanove ili pojedinci postavljamo pred djecu ili mlade osobe u odgojno-obrazovnomu procesu
  • iskustva djece i mladih osoba koja je organizacijom odgojno-obrazovnoga procesa, učenjem i poučavanjem te sveukupnim radom odgajatelja, učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja potrebno osigurati kako bi se postavljeni ciljevi, očekivanja i ishodi ostvarili
  • vrednovanje ostvarenosti ciljeva, očekivanja i ishoda te odgojno-obrazovnoga procesa, čime se omogućuju stalne promjene svih sastavnica kurikuluma.

Izrada Nacionalnoga kurikuluma Republike Hrvatske dio je Kurikularne reforme koja je jedna od prvih mjera kojom započinje realizacija Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije.

Nacionalni kurikulum Republike Hrvatske, koji je u pripremnoj fazi, čine sljedeće tri sastavnice:

1) Sustav nacionalnih kurikulumskih dokumenata kojima se na nacionalnoj razini iskazuju namjere povezane sa svrhom, ciljevima, očekivanjima, ishodima, iskustvima djece i mladih osoba, s organizacijom odgojno-obrazovnoga procesa i s vrednovanjem;

2) Primjena nacionalnih kurikulumskih dokumenata kojima se ostvaruje namjera iskazana dokumentima na nacionalnoj razini;

3) Vrednovanje ciljeva, očekivanja, ishoda i procesa, čime se prati primjena i izvedba namjera iskazanih nacionalnim kurikularnim dokumentima.

Slika 1. Sustav nacionalnih kurikulumskih dokumenata koji čine cjelovit Nacionalni kurikulum

Nacionalni kurikulum donosi promjene u  načinu učenja i poučavanja koje pridonose podizanju kvalitete odgojno-obrazovnoga procesa te ispunjavanju zajednički određenih odgojno-obrazovnih ciljeva, očekivanja i ishoda neovisno o odgojno-obrazovnoj ustanovi koju djeca i mlade osobe pohađaju.

Prijedloge kurikularnih dokumenata izradile su radne skupine stručnjaka iz područja odgoja i obrazovanja: odgajatelji,  učitelji, profesori, stručni suradnici, ravnatelji kao i znanstvenici sa sveučilišta i iz znanstvenih institucija Republike Hrvatske. Svi su dokumenti prošli konzultacije, stručnu i javnu raspravu.

Primjenom dokumenata nacionalnog kurikuluma u sustavu odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj osigurat će se:

Učenicima - korisnije i smislenije obrazovanje, usklađeno s njihovom razvojnom dobi i interesima te bliže svakodnevnom životu, obrazovanje koje će ih osposobiti za život u 21. stoljeću, svijet rada, nastavak obrazovanja i cjeloživotno učenje

Roditeljima - veću uključenost u obrazovanje djece i život škole, jasno iskazana očekivanja, objektivnije vrednovanje, kvalitetnije i češće povratne informacije o postignućima njihove djece

Učiteljima, nastavnicima i ostalim djelatnicima odgojno-obrazovnih ustanova - osnaživanje uloge i jačanje profesionalnosti, veću autonomiju u radu, kreativniji rad, smanjenje administrativnih obveza, motiviranije učenike i smanjivanje vanjskih pritisaka.

Primjena Nacionalnog kurikuluma predstavlja složen proces koji podrazumijeva trajno vrjednovanje i samovrjednovanje odgojno-obrazovnoga tijeka onih koji uče i onih koji poučavaju te stalnu povezanost obrazovne politike sa znanošću i odgojno-obrazovnom praksom.

Kurikularna reforma - online hodogram

Ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak predstavila online platformu za praćenje reformskoga procesa kurikularne reforme.

Više detalja na sljedećim poveznicama:

KURIKULARNA REFORMA - VRIJEME:

 

KURIKULARNA REFORMA - FAZE: