Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj najviše je stručno tijelo koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustav znanosti, visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja u Republici Hrvatskoj.

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj ima sljedeće funkcije:

 • raspravlja pitanja od važnosti za znanstvenu djelatnost te predlaže i potiče donošenje mjera za njezino unaprjeđenje
 • predlaže i potiče donošenje mjera za unapređenje visokog obrazovanja
 • daje suglasnost na uvjete Rektorskog zbora i Vijeća veleučilišta i visokih škola za stjecanje znanstveno-nastavnih, umjetničko-nastavnih i nastavnih zvanja
 • prati razvitak i utvrđuje znanstvena i umjetnička područja, polja i grane, imenuje područna znanstvena i umjetnička vijeća te matične odbore za pojedina polja
 • na zahtjev ministra pokreće postupak za razrješenje predsjednika i članova matičnih odbora (sukladno članku 36. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju)
 • općim aktom utvrđuje uvjete za stjecanje znanstvenih zvanja u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • općim aktom utvrđuje minimalne uvjete radnih obveza za znanstveno, znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja o kojima se podnosi izvješće u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • utvrđuje uvjete koje trebaju ispuniti znanstvene organizacija i visoka učilišta u području umjetnosti da bi dobile ovlaštenje za provođenje postupka izbora u znanstvena zvanja odnosno umjetničku komponentu umjetničko-nastavnih zvanja u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • donosi kriterije izvrsnosti za odabir znanstvenika i nastavnika za produljenje ugovora o radu nakon 65 godina života u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
 • propisuje minimalne uvjete radnih obveza za reizbor na znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i stručna radna mjesta
 • daje prijedlog o davanju ovlaštenja za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja (sukladno članku 34. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju)
 • daje suglasnost na oduzimanje ovlaštenja za provođenje dijela postupka izbora u znanstvena zvanja (sukladno članku 36. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju)
 • predlaže proglašavanja znanstvenih centara izvrsnosti te daje mišljenje o osnivanju znanstveno-tehnologijskih parkova i kolaborativnih tehnologijskih centara
 • predlaže kriterije i odnose raspodjele proračunskih sredstava za znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje te tehnološki razvoj
 • predlaže i potiče sudjelovanje drugih subjekata i organizacija civilnog društva, posebno tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te gospodarskih subjekata u sustavu znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja
 • predlaže mjere i poduzima aktivnosti za afirmaciju i napredovanje znanstvenog i nastavnog pomlatka
 • imenuje članove Savjeta za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanje
 • predlaže i potiče mjere vezane uz policentrični sustav znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj te predlaže Hrvatskom saboru strateški dokument mreže javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta
 • raspravlja pitanja od važnosti za razvoj nacionalnoga inovacijskog sustava i predlaže i potiče donošenje mjera za njegovo unapređenje te poticanje tehnološkog razvoja
 • predlažu članove Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju
 • predlaže suglasnost na statut javnog znanstvenog instituta (sukladno članku 26. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju)
 • razmatra i daje svoje mišljenje o drugim pitanjima važnim za razvoj sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj

Članovi Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj su:

 1. prof. dr. sc. Ivo Družić, predsjednik
 2. prof. dr. sc. Georg Drezner
 3. dr. sc. Paul Stubbs
 4. dr. sc. Vladimir Gajger
 5. dr. sc. Krešo Kadija
 6. akademik Ivica Kostović
 7. prof. dr. sc. Željko Grabarević
 8. akademik Mislav Ježić
 9. prof. dr. sc. Emilio Marin
 10. akademik Vladimir Bermanec
 11. dr. sc. Oliver Jukić
 12. dr. sc. Neven Vidaković
 13. dr. sc. Petar Mišević
 14. dr. sc. Darko Huljenić
 15. Boris Popović
 16. prof. dr. sc. Mladen Boban
 17. Agan Begić
 18. prof. dr. sc. Krunoslav Pisk

Područna znanstvena vijeća

Područna znanstvena vijeća sudjeluju u razmatranju pitanja iz nadležnosti Nacionalnog vijeća za znanost, a vezana za pojedina znanstvena i umjetnička područja.

Područna znanstvena vijeća:

 1. Područno znanstveno vijeće za prirodne znanosti
 2. Područno znanstveno vijeće za tehničke znanosti
 3. Područno znanstveno vijeće za biomedicinu i zdravstvo
 4. Područno znanstveno vijeće za biotehničke znanosti
 5. Područno znanstveno vijeće za društvene znanosti
 6. Područno znanstveno vijeće za humanističke znanosti
 7. Područno umjetničko vijeće

Matični odbori

Matični odbori sudjeluju u postupku izbora te donose konačnu odluku o izboru u znanstveno zvanje.

Matični odbori:

 1. Matični odbor za područje prirodnih znanosti
  1.1. polje biologije
  1.2. polja fizike i geofizike
  1.3. polje geologije
  1.4. polje kemije
  1.5. polje matematike
 2. Matični odbor za područje tehničkih znanosti
  2.1. polja kemijskog inženjerstva, rudarstva, nafte i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije
  2.2. polja arhitekture i urbanizma, geodezije i građevinarstva
  2.3. polja strojarstva, brodogradnje, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnologije
  2.4. polja elektrotehnike i računarstva
 3. Matični odbor za područje biomedicine i zdravstva
  3.1. polja temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i farmacije
  3.2. polje veterinarske medicine
 4. Matični odbor za područje biotehničkih znanosti – polja poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije i prehrambene tehnologije
 5. Matični odbor za područje društvenih znanosti
  5.1. polje ekonomije
  5.2. polje prava
  5.3. polje informacijskih i komunikacijskih znanosti
  5.4. polja pedagogije, logopedije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti i kineziologija
  5.5. polje psihologije
  5.6. polja politologije, sociologije, socijalne geografije i demografije, socijalne djelatnosti i sigurnosne i obrambene znanosti
 6. Matični odbor za područje humanističkih znanosti
  6.1. polja filozofije i teologije
  6.2. polje filologije
  6.3. polja povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije
 7. Matični odbor za interdisciplinarno područje (znanost; umjetnost)
 8. Matični odbor za umjetničko područje - polja kazališne umjetnosti (scenske i medijske umjetnosti), filmske umjetnosti (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika), glazbene umjetnosti, likovne umjetnosti, primijenjene umjetnosti, plesne umjetnosti i umjetnost pokreta