Natječaj

Javni natječaj za izbor i imenovanje lektora hrvatskoga jezika i književnosti za akademsku godinu 2017./2018. na stranim visokoškolskim ustanovama

KLASA: 112-01/17-01/00152
URBROJ: 533-27-17-0002
 
Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama (Narodne novine, broj 2/10, 107/10 i 131/12), Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za izbor i imenovanje lektora hrvatskoga jezika i književnosti za akademsku godinu 2017./2018.
na stranim visokoškolskim ustanovama u
:

 1. Varšava, Poljska, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 2. Katowice, Poljska, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 3. Padova, Italija, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 4. Moskva, Ruska Federacija, 1 izvršitelj na određeno vrijeme
 5. Aix-en Provence, Francuska, 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Pristupnici moraju pored općih uvjeta prema propisima o radu ispunjavati i sljedeće uvjete:

 1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij hrvatskog jezika i književnosti u Republici Hrvatskoj (kroatistika) ili poslijediplomski sveučilišni studij iz područja kroatistike, za rad na francuskome govornom području završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij hrvatskog jezika i književnosti (kroatistika) ili poslijediplomski sveučilišni studij iz područja kroatistike ili francuskog jezika i književnosti u Republici Hrvatskoj;
 2. dobro znanje jednog stranog jezika ili jezika zemlje primateljice;
 3. najmanje dvije godine radnog iskustva u struci.
 4. za rad na Sveučilištu Aix-en Provence u Francuskoj potrebno je vladati znanjem francuskoga jezika.

Uz prijavu pristupnici su dužni priložiti:

 1. životopis;
 2. presliku diplome uz priloženi ovjereni ispis ocjena iz stručnih predmeta;
 3. presliku domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice;
 4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
 5. potvrdu o znanju stranog jezika, osim za pristupnike kojima je strani jezik bio studijska grupa;
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora pristupnika, pristupnici predloženi za izbor predočit će izvornik.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.

Pristupnici koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj, o čemu će biti pisano obaviješteni.

Prednost imaju pristupnici s radnim iskustvom u nastavi hrvatskog kao stranog jezika te položenim stručnim ispitom.

Pristupnici pristupaju pismenom testu i razgovoru s provjerom znanja stranog jezika.

Pismeni test provodit će se na temelju sljedeće literature:

 • Hrvatska - zemlja i ljudi. Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“: Zagreb, 2013.
 • Eugenija Barić i dr.: Hrvatska gramatika. Šesto izdanje. „Školska knjiga - Zagreb, 2005.
 • Antun Dubravko Jelčić: Povijest hrvatske književnosti: tisućljeće od Baščanske ploče do postmoderne. Drugo izdanje. P.I.P. - Zagreb, 2004.
 • Dragutin Pavličević: Povijest Hrvatske. Četvrto izdanje. P.I.P. - Zagreb, 2007.
 • Hrvatski pravopis. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2013.

Prava i obveze iz radnog odnosa s dosadašnjim poslodavcem izabrani lektor uređuje samostalno, prema općim propisima o radu.

S izabranim lektorom Ministarstvo će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme za akademsku godinu 2017./2018. s mogućnošću produljenja do najdulje tri godine u neprekinutom trajanju.

Pristupnici koji uđu u najuži odabir dužni su pristupiti pripremama koje uključuju hospitiranje na Croaticumu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i ogledno predavanje.

Prednost imaju pristupnici koji u inozemstvu mogu provesti najmanje dvije godine zaredom.

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) uz prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i potvrdu o priznatom statusu odnosno potvrdu iz članka 2. cit. Zakona o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata, dokaz da je nezaposlen, odnosno dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se na javni natječaj prijavljuje dijete smrtno stradaloga/e, zatočenoga/e i nestaloga/e hrvatskog/e branitelja/ice iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), uz prijavu na javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na javni natječaj, dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/10) uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Prijave na javni natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske,
Donje Svetice 38,
10000 Zagreb
.

Za ostale informacije obratite se putem e-maila na adresu visokoobrazovanje@mzo.hr ili na mrežne stranice Ministarstva.

Pristupnici koji ne pristupe pismenom ispitu neće se smatrati kandidatima prijavljenim na ovaj Javni natječaj.
O rezultatima Javnog natječaja pristupnici će biti pisano obaviješteni.

MINISTAR

prof. dr. sc. Pavo Barišić