Obrasci za prijavu zatvorenog sustava i ograničenu uporabu GMO-a

Obrasci za prijavu zatvorenog sustava i ograničenu uporabu GMO-a

Temeljem Zakona o genetski modificiranim organizmima (Narodne novine br. 70/05), i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima (Narodne novine br. 137/09; 28/13 i 47/14) u daljnjem tekstu Zakon, proizlaze obveze ovog Ministarstva vezane uz prijave zatvorenih sustava i prijave ograničene uporabe genetski modificiranih organizama (u daljnjem tekstu GMO-a).
Slijedom navedenog Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu Ministarstvo) je objavilo četiri Pravilnika koji omogućuju provedbu Zakona, a to su:

  1. Pravilnik o sadržaju prijave zatvorenog sustava (Narodne novine br. 84/2006.)
  2. Pravilnik o mjerama sigurnosti i standardima objekata za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama u zatvorenom sustavu (Narodne novine br. 84/2006.)
  3. Pravilnik o sadržaju prijave za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama u 2., 3. i 4. razini opasnosti (Narodne novine br. 84/2006.)
  4. Pravilnik o sadržaju, opsegu i metodologiji izrade procjene rizika za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama (Narodne novine br. 84/2006.)

Ministarstvo je nadležno za provedbu dijela Zakona koji se odnosi na obavljanje stručnih i upravnih poslova u slučaju kada se genetski modificirani organizmi i/ili proizvodi koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od genetski modificiranih organizama ograničeno upotrebljavaju u zatvorenom sustavu. Definicija zatvorenog sustava navedena je u Zakonu i dopunama zakona.
Člancima 14. - 25. Zakona propisana je ograničena uporaba GMO-a za koju je nadležno ovo Ministarstvo.

Podnositelj prijave dužan je zatvoreni sustav prije prve ograničene uporabe GMO-a prijaviti Ministarstvu. Prijava zatvorenog sustava mora sadržavati sve podatke zatražene u Obrascu za prijavu zatvorenog sustava za ograničenu uporabu GMO-a.
Ministarstvo će ispitati udovoljava li zatvoreni sustav propisane uvjete, te nakon pribavljenog stručnog mišljenja Odbora za ograničenu uporabu GMO-a, upisati zatvoreni sustav u Upisnik zatvorenog sustava, koji će voditi ovo Ministarstvo (u daljnjem tekstu Upisnik). Odbor za ograničenu uporabu GMO-a je radno tijelo Ministarstva zdravstva (u daljnjem tekstu MZSS).

Nakon što je podnositelj prijave dobio potvrdu o upisu u Upisnik može pristupiti podnošenju zahtjeva za ograničenu uporabu u navedenom zatvorenom sustavu.
Temeljem procjene rizika podnositelj prijave uvrštava ograničenu uporabu GMO-a u jednu od propisanih razina opasnosti (prema Pravilniku o sadržaju, opsegu i metodologiji izrade procjene rizika za ograničenu uporabu genetski modificiranih organizama):

  1. prva razina opasnosti odnosi se na ograničenu uporabu gdje je rizik zanemariv,
  2. druga razina opasnosti odnosi se na ograničenu uporabu gdje su rizici mali,
  3. treća razina opasnosti odnosi se na ograničenu uporabu gdje su rizici značajni,
  4. četvrta razina opasnosti odnosi se na ograničenu uporabu u kojima su rizici veliki,

Ograničena uporaba GMO-a uvrštena u prvu razinu opasnosti može započeti bez podnošenja prijave nadležnom tijelu, ako se obavlja u zatvorenom sustavu za kojega je izdana potvrda (znači da je isti upisan u Upisnik), ali je korisnik o tome dužan izvijestiti Ministarstvo.
Korisnik je dužan ograničenu uporabu GMO-a uvrštenu u drugu razinu opasnosti, koja će se obavljati u zatvorenom sustavu za koji je izdana potvrda (znači da je isti upisan u Upisnik), prijaviti nadležnom tijelu. Podnositelj prijave može započeti s uporabom GMO-a samo uz dopuštenje - rješenje koje izdaje ovo Ministarstvo. Za svaku ograničenu uporabu GMO-a uvrštenu u treću i četvrtu razinu opasnosti, koja će se obavljati u zatvorenom sustavu za koji je dobivena potvrda (znači da je isti upisan u Upisnik), potrebno je ishoditi dopuštenje ovog Ministarstva koje provjerava ispunjavanje propisanih uvjeta te na osnovu toga izdaje rješenje.

Potrebni Obrasci dostupni su u obliku word dokumenata na javnom webu MZO-a. Obrazac/e je potrebno preuzeti i „spremiti“ na osobno računalo. Nakon popunjavanja obrasca isti je potrebno otisnuti, potpisati i ovjeriti pečatom ustanove. Otisnute i potpisane primjerke obrasca u dva primjerka, potrebno je poslati zemaljskom poštom na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost
Donje Svetice 38
10000 Zagreb
Uz naznaku „Prijava zatvorenog sustava“ ili „Prijava ograničene uporabe GMO-a“

Obrasce je također potrebno poslati elektroničkom poštom, u privitku kao word obrasce (ne u pdf. formi i sl.), na adresu GMO@mzos.hr. U naslovu maila (Subject) potrebno je napisati „Prijava zatvorenog sustava“ ili „Prijava ograničene uporabe GMO“.

Pristigle i zaprimljene prijave smatrat će se potpune samo ukoliko sadrže sve potrebne obrasce uredno ispunjene, potpisane, ovjerene pečatom te poslane zemaljskom i elektroničkom poštom.
NEPOTPUNE PRIJAVE NEĆE SE RAZMATRATI.

Nakon pribavljenog pozitivnog mišljenja Odbora za ograničenu uporabu GMO-a Ministarstvo će izdati Potvrdu o upisu u Upisnik za „Prijavu zatvorenog sustava za ograničenu uporabu GMO-a“ odnosno Rješenje za „Prijavu ograničene uporabe GMO“ za prijave koje zadovoljavaju kriterije propisane Zakonom i Pravilnicima.

Za sve eventualne dodatne upite podnosilac prijave može se obratiti na slijedeće kontakte:
pri MZO-u GMO@mzos.hr ili kontakt telefon 01/4594 371 u Upravi za znanost, odnosno pri MZSS-u na e mail Odbora za ograničenu uporabu gmo@miz.hr i kontakt telefon Odjela za GMO 01/4607 622.

Obrazac za prijavu zatvorenog sustava za ograničenu uporabu GMO-a
Obrazac za prijavu ograničene uporabe GMO-a druge razine opasnosti
Obrazac za prijavu ograničene uporabe GMO-a treće razine opasnosti
Obrazac za prijavu ograničene uporabe GMO-a četvrte razine opasnosti
Obrazac za procjenu rizika

Ukoliko je nakon izdane potvrde o upisu u Upisnik ili Rješenja došlo do promjene kontakt podataka fizičke ili pravne osobe koja je podnijela prijavu ili/i osoba koje su odgovorne za nadzor i sigurnost uporabe GMO-a korisnik je obavezan dostaviti nove podatke na za to predviđenom obrascu. Uz obrasce potrebno je poslati dopis i na njemu navesti ukratko koji podaci se mijenjaju. 

Otisnute i potpisane primjerke obrasca u jednom primjerku potrebno je poslati zemaljskom poštom s naznakom „Izmjena podataka zatvorenog sustava“ ili „Izmjena podataka ograničene uporabe GMO-a“ na prethodno navedenu adresu Ministarstva:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost
Donje Svetice 38
10000 Zagreb

Obrasce je također potrebno poslati elektroničkom poštom, u privitku kao word obrasce (ne u pdf. formi i sl.), na adresu GMO@mzos.hr. U naslovu maila (Subject) potrebno je napisati „Izmjena podataka zatvorenog sustava“ ili „Izmjena podataka ograničene uporabe GMO“.

Obrazac izmjena kontakt podataka - RO (ograničena uporaba)
Obrazac izmjena kontakt podataka - PZ (zatvoreni sustav)