Obrazovanje odraslih

OBRAZOVANJE ODRASLIH

Obrazovanje odraslih obuhvaća cjelinu procesa učenja odraslih namijenjenih ostvarivanju prava na slobodan razvoj osobnosti, osposobljavanje za zapošljivost: stjecanje kvalifikacija za prvo zanimanje, prekvalifikaciju, stjecanje i produbljivanje stručnog znanja, vještina i kompetencija te osposobljavanje za aktivno građanstvo.

Obrazovanje odraslih temelji se na načelima:

 • cjeloživotnog učenja;
 • racionalnog korištenja obrazovnih mogućnosti, teritorijalne blizine i dostupnosti obrazovanja svima pod jednakim uvjetima u skladu s njihovim sposobnostima;
 • slobode i autonomije pri izboru načina, sadržaja, oblika, sredstava i metoda;
 • prihvaćanja različitosti;
 • stručne i moralne odgovornosti andragoških djelatnika;
 • jamstva kvalitete obrazovne ponude;
 • poštovanja osobnosti i dostojanstva svakoga sudionika.

Prema Zakonu o obrazovanju odraslih obrazovanje odraslih može se odvijati kao formalno, neformalno, informalno i/ili samousmjereno učenje.

Zakonodavno-normativni okvir kojim se uređuje formalno obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu: obrazovanje odraslih) u Republici Hrvatskoj obuhvaća:

Sukladno Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije (NN, broj 124/2014.),
posebno je istaknuto područje obrazovanja odraslih te su navedena četiri glavna cilja:

 1. Osigurati preduvjete za povećanje uključenosti odraslih građana u procese cjeloživotnog učenja i obrazovanja;
 2. Unaprijediti i proširiti učenje, obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje uz rad;
 3. Uspostaviti sustav osiguravanja kvalitete u obrazovanju odraslih;
 4. Poboljšati organiziranost, financiranje i upravljanje procesima obrazovanja odraslih.