Osnivanje i prestanak rada ustanova za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje

Osnivanje i prestanak rada ustanova za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje

Školska ustanova osniva se aktom o osnivanju sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i odredbama Zakona o ustanovama (Narodne novine br.: 76/1993, 29/1997, 47/1999 i 35/2008). Osnivač je dužan prije osnivanja školske ustanove, kao i prije donošenja odluke o statusnoj promjeni, pribaviti prethodno pozitivno mišljenje Ministarstva o opravdanosti osnivanja školske ustanove, a uzimajući u obzir programsku opravdanost, zahtjeve dostupnosti, racionalnosti i drugih relevantnih pokazatelja opravdanosti osnivanja školske ustanove. Ako ustanova nije započela s radom u roku od dvije godine od dana davanja prethodnog pozitivnog mišljenja, osnivač je dužan zatražiti novo mišljenje. Iznimno, prije osnivanja školske ustanove čija se djelatnost, odnosno izvođenje ni u kojem dijelu ne financira iz državnog proračuna, osnivač školske ustanove nije dužan pribaviti prethodno pozitivno mišljenje.

Mreža školskih ustanova obuhvaća sve ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja na području za koje se mreža utvrđuje, sa svim objektima u kojima se provodi odgoj i obrazovanje. Mrežom školskih ustanova za osnovne škole utvrđuje se i upisno područje. Mrežom se utvrđuju i područja na kojima se mogu osnovati nove školske ustanove ili uvesti novi obrazovni programi.

Akt o osnivanju školske ustanove mora sadržavati odredbe o:

 • podatke o tvrtki, nazivu, odnosno imenu te sjedištu, odnosno prebivalištu osnivača,
 • nazivu i sjedištu ustanove,
 • djelatnosti ustanove,
 • tijelima ustanove i upravljanju,
 • stručnim zaposlenicima potrebnim za izvođenje nastavnog programa,
 • osiguranju prostora, nastavnih sredstava i pomagala,
 • načinu raspolaganja viškom prihoda,
 • pokrivanju manjka prihoda ustanove,
 • ograničenjima glede stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge imovine ustanove,
 • međusobnim pravima i obvezama osnivača i ustanove,
 • sredstvima koja su ustanovi potrebna za osnivanje i početak rada te načinu njihovog pribavljanja ili osiguranja,
 • privremenom ravnatelju ustanove,
 • općim aktima ustanove.

Osnivač školske ustanove podnijet će Ministarstvu zahtjev radi dobivanja rješenja kojim se ocjenjuje da je osnivački akt sukladan zakonu. Ako osnivač promijeni naziv ili sjedište školske ustanove ili mijenja, odnosno dopunjuje djelatnost, odnosno ako se promijeni osnivač dužan je izvršiti izmjene osnivačkog akta te podnijeti zahtjev radi dobivanja rješenja.

U slučaju da je školska ustanova osnovana prije stupanja na snagu Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) te nema osnivački akt, osnivač ustanove dužan je donijeti odluku o promjeni naziva i/ili sjedišta školske ustanove, odnosno dopuni ili promjeni djelatnosti ustanove te podnijeti Ministarstvu zahtjev radi dobivanja rješenja.

Školska ustanova može započeti s radom nakon izvršnosti rješenja o početku rada.

Za izvođenje nastavnog plana i programa, školska ustanova mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • potreban broj stručnih osoba,
 • odgovarajući prostor i opremu te
 • tehničke, zdravstvene i ekološke uvjete.

Privremeni ravnatelj školske ustanove podnosi Ministarstvu zahtjev za početak rada najkasnije tri mjeseca prije planiranog početka rada škole, a uz zahtjev za početak rada prilaže se:

 • privremeni statut,
 • popis stručnih osoba potrebnih za izvođenje programa obrazovanja usklađen s programima koje je donijelo Ministarstvo ili koji su usklađeni s propisima države/institucije u kojoj se taj program provodi,
 • podaci o prostoru i opremi te načinu njihova osiguranja,
 • dokaz da su sredstva koja su ustanovi potrebna za osnivanje i početak rada osigurana te način njihova pribavljanja,
 • dokaze o ispunjenosti tehničkih, zdravstvenih i ekoloških uvjeta za obavljanje djelatnosti,
 • mišljenje nadležne međunarodne udruge, odnosno organizacije, ako škola radi po međunarodnom programu ili programu alternativne škole,
 • dokaze o ispunjavanju uvjeta utvrđenih posebnim propisima ako srednja škola provodi program nautičkog ili brodostrojarskog smjera.

Ministar imenuje povjerenstvo koje utvrđuje ispunjavanje navedenih uvjeta. O zahtjevu za početak rada odlučuje se rješenjem. Školska ustanova upisuje se u sudski registar nakon izvršnosti rješenja o početku rada. Školska ustanova mora započeti s radom koji joj je odobren najkasnije dvije godine nakon izvršnosti rješenja o početku rada. Ako školska ustanova ne započne s radom u navedenome roku, Ministarstvo će po službenoj dužnosti ukinuti rješenje o početku rada.

Ako se tijekom obavljanja djelatnosti promijeni sjedište školske ustanove, odnosno prostor u kojemu školska ustanova obavlja djelatnost ili dio djelatnosti, ili ako se djelatnost za koju je školska ustanova osnovana proširuje izvođenjem novih programa obrazovanja osnovnog ili srednjeg školstva, ili mijenja program obrazovanja, školska ustanova je dužna prije početka rada u promijenjenim uvjetima podnijeti zahtjev Ministarstvu za izdavanje rješenja o radu u promijenjenim uvjetima. Uz zahtjev za nastavak rada u promijenjenim uvjetima, podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti samo one dokaze koji se odnose na rad u promijenjenim uvjetima. Kriterije utvrđivanja uvjeta za rad školske ustanove propisuje ministar Pravilnikom o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada školske ustanove.

Nakon donošenja rješenja o odobrenju za početak rada, školska ustanova se upisuje u zajednički elektronički upisnik ustanova - u e-Maticu koji vodi Ministarstvo.

Na zahtjev Ministarstva, školska ustanova dužna je dostaviti dokaze o ispunjenosti sljedećih uvjeta o:

 • izvođenju obrazovnog programa za koji je školska ustanova dobila odobrenje,
 • upisu učenika u odobreni obrazovni program najkasnije nakon isteka dvije godine od dobivanja rješenja o početku rada,
 • potrebnom broju stručnih osoba te
 • odgovarajućem prostoru i opremi, tehničkim, zdravstvenim i ekološkim uvjetima.

Ako Ministarstvo utvrdi da školska ustanova ne ispunjava neki od potrebnih uvjeta, odredit će rok u kojem je dužna otkloniti utvrđene nedostatke. Ako školska ustanova u zadanom roku ne otkloni utvrđene nedostatke, Ministarstvo će predložiti osnivaču da donese akt o prestanku školske ustanove, odnosno o prestanku izvođenja obrazovnog programa. Ako osnivač ne donese akt o prestanku školske ustanove, odnosno o prestanku izvođenja obrazovnog programa u roku od 60 dana od dana primitka prijedloga, akt će donijeti Ministarstvo.

Aktom o prestanku školske ustanove određuje se rok i način prestanka rada školske ustanove.

Aktom o prestanku određuje se završetkom koje školske godine školska ustanova prestaje s radom. U slučaju prestanka školske ustanove, osnivač je dužan zatečenim učenicima osigurati završetak obrazovanja u drugoj školskoj ustanovi pod istim uvjetima pod kojim su se učenici upisali. Na prestanak rada školske ustanove primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama.

Ako utvrdi da ne postoji potreba za školskom ustanovom, Ministarstvo će predložiti osnivaču da donese odluku o statusnoj promjeni pripajanjem školske ustanove drugoj školskoj ustanovi uz suglasnost osnivača druge školske ustanove, ili da donese odluku o prestanku školske ustanove.

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja uvjeta za početak rada školske ustanove - Narodne novine br.: 141/2009