Osnivanje privatnih obrazovnih ustanova u RH

Osnivanje privatnih obrazovnih ustanova u RH

Osnivanje privatnih osnovnih škola, srednjih škola, učeničkih domova i
ustanova za obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj

Osnovna škola, srednja škola i učenički dom (u daljnjem tekstu: školska ustanova) osnivaju se aktom o osnivanju koji donosi osnivač sukladno odredbama Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017).

Osnivač školske ustanove podnosi Ministarstvu zahtjev radi dobivanja rješenja kojim se ocjenjuje da je osnivački akt sukladan zakonu uz koji se prilaže:

 • dva primjerka akta o osnivanju koji je potpisao osnivač i
 • dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 140,00 kn

Akt o osnivanju školske ustanove mora sadržavati odredbe propisane člankom 91. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Nakon što Ministarstvo donese rješenje o ocjeni sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom, privremeni ravnatelj školske ustanove u skladu sa stavkom 3. članka 92. Zakona podnosi Ministarstvu zahtjev za početak rada, najkasnije tri mjeseca prije planiranog početka rada školske ustanove, uz koji se prilaže:

 • privremeni statut
 • popis stručnih osoba potrebnih za izvođenje programa obrazovanja usklađen s programima koje je donijelo Ministarstvo ili koji su usklađeni s propisima države/institucije u kojoj se taj program provodi,
 • podatke o prostoru i opremi te načinu njihova osiguranja,
 • dokaz da su sredstva koja su ustanovi potrebna za osnivanje i početak rada osigurana te način njihova pribavljanja,
 • dokaze o ispunjenosti tehničkih, zdravstvenih i ekoloških uvjeta za obavljanje djelatnosti,
 • mišljenje nadležne međunarodne udruge, odnosno organizacije, ako škola radi po međunarodnom programu ili programu alternativne škole,
 • dokaze o ispunjavanju uvjeta utvrđenih posebnim propisima ako srednja škola provodi program nautičkog ili brodostrojarskog smjera.

Za provođenje postupka utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za početak rada školske ustanove, Ministarstvo imenuje stručno povjerenstvo koje će očevidom utvrditi ispunjava li školska ustanova propisane uvjete za početak rada a o zahtjevu se odlučuje rješenjem.

Za izdavanje rješenja kojim se odobrava početak rada školske ustanove odnosno početak izvođenja novih programa uplaćuje se upravna pristojba u iznosu od 2.100,00 kuna u skladu sa Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/2016, 8/2017).

Na uplatnici je potrebno upisati sljedeće podatke:

IBAN ili broj računa primatelja: HR1210010051863000160
Model: HR64
Poziv na broj primatelja: 5002-1222-OIB UPLATITELJA

Nakon što Ministarstvo donese rješenje o početku rada, osnivač podnosi prijavu za upis školske ustanove u sudski registar.


Ustanova za obrazovanje odraslih osniva se aktom o osnivanju koju donosi osnivač sukladno odredbama Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008) i Zakona o obrazovanju odraslih (Narodne novine, broj 17/2007).

Ustanovu za obrazovanje odraslih može osnovati Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pravna i fizička osoba.

Osnivač ustanove za obrazovanje odraslih podnosi Ministarstvu zahtjev za ocjenu sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom uz koji se prilaže:

 • dva primjerka akta o osnivanju koji je potpisao osnivač i
 • dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 140,00 kn.   

Akt o osnivanju ustanove za obrazovanje odraslih mora sadržavati odredbe propisane člankom 13. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008).

Nakon što Ministarstvo donese rješenje o ocjeni sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom, osnivač podnosi trgovačkom sudu prijavu za upis ustanove za obrazovanje odraslih u sudski registar.

Nakon što trgovački sud donese rješenje o upisu ustanove za obrazovanje odraslih u sudski registar, osnivač podnosi Ministarstvu zahtjev za odobrenje izvođenja programa obrazovanja odraslih uz koji se prilaže (članak 43. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih, Narodne novine, broj 129/2008, 52/2010):

 • rješenje o ocjeni sukladnosti osnivačkog akta sa zakonom i izvadak iz sudskog registra,
 • program obrazovanja izrađen u skladu s odredbama članka 20. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih, Narodne novine, broj 129/2008, 52/2010) s pisanim mišljenjem o programu od Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih,
 • podatke o nastavnicima koji će sudjelovati u izvedbi programa i o voditelju obrazovanja odraslih,
 • podatke o prostoru u kojem će se izvoditi nastava te opremi, nastavnim sredstvima i drugim materijalnim uvjetima potrebnim za izvođenje programa,
 • rješenje o zadovoljavanju minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora i
 • dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu od 1.400,00 kn koja se nalazi na sljedećoj poveznici.

Ispunjenost uvjeta za izvođenje programa obrazovanja odraslih utvrđuje se na osnovi dokumentacije i očevidom. Očevid provodi povjerenstvo koje imenuje ministar nadležan za obrazovanje te utvrđuje ispunjava li ustanova za obrazovanje odraslih propisane uvjete za izvođenje programa slijedom čega Ministarstvo donosi rješenje kojim se ustanovi za obrazovanje odraslih odobrava početak izvođenja programa.