Pestalozzi program usavršavanja

Program Vijeća Europe za permanentno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika - Pestalozzi

U sklopu svojih aktivnosti Vijeće Europe provodi Pestalozzi program permanentnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika. Program se provodi od 1969. godine u sklopu Europske kulturne konvencije, a omogućuje nastavnicima, ravnateljima, školskim inspektorima, pedagoškim savjetnicima i mentorima iz 48 zemalja potpisnica Konvencije da sudjeluju na seminarima za usavršavanje. Provodi ga Agencija za odgoj i obrazovanje.

Postoje dvije vrste seminara:

 • kratki tečajevi ili seminari (3-5 dana) u nekoj od zemalja potpisnica
 • europski seminari u trajanju od tjedan dana na Donaueschingen akademiji u Njemačkoj, koji se održavaju četiri puta godišnje.

Cilj seminara i tečajeva je:

 • pomoći nastavnicima u proširivanju kulturnih vidika, obogaćivanju stručnog znanja i razmjene iskustva
 • pomoći u razmjeni ideja, informacija i nastavnih materijala te u uspostavljanju veza s kolegama iz drugih zemalja
 • upoznati nastavnike s radom Vijeća Europe na području obrazovanja
 • prenijeti znanja i iskustva nakon seminara ostalim stručnjacima i kolegama

Svake godine u seminarima su naznačene određene teme koje imaju veću važnost ili aktualnost. Tako će za seminare u 2006. godini prioritetne biti sljedeće teme:

 • obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava;
 • obrazovanje djece Roma;
 • novi izazov interkulturalnog obrazovanja: vjerska raznolikost kao dijalog u Europi;
 • integrirani projekt "kako se u svakodnevnom životu nositi s nasiljem u demokratskom društvu";
 • integrirani projekt "pokretanje demokratskih institucija";
 • učenje o sjećanju - obrazovanje za sprečavanje zločina protiv čovječnosti;
 • europska dimenzija u nastavi povijesti;
 • razvoj politika i instrumenata za promicanje višejezičnosti i jezične raznolikosti;
 • interkulturalni dijalog i prevencija sukoba;
 • jednakost spolova za demokraciju;
 • projekt o integraciji osoba s poteškoćama u suradnji s Djelomičnim ugovorom iz područja javnog zdravstva;
 • socijalno kulturna raznolikost

Organizacija seminara provodi se uz pomoć:

 • Odjela za obrazovne politike i europsku dimenziju IV. glavne uprave za obrazovanje, kulturu i baštinu, mlade i šport Vijeća Europe ("Education Policies and European Dimension" Division, Directorate General IV
 • Education, Culture and Heritage, Youth and Sport", Council of Europe)
 • Mreže časnika za vezu u zemljama članicama (National Liaison Officers).

Lista seminara i tečajeva za vezu zemalja članica distribuiraju listu seminara i tečajeva u svojim zemljama. Lista se objavljuje dva puta godišnje: u svibnju i prosincu. Dostupna je i na web stranici Vijeća Europe.

Prijave seminare se mogu prijaviti svi zainteresirani preko časnika za vezu. Konačan odabir kandidata vrše Vijeće Europe i organizator seminara. Dopušteno je sudjelovati najviše na jednom seminaru svake dvije godine. U slučaju prihvaćanja sudjelovanja, Vijeće Europe i zemlja organizator snose sve troškove smještaja i puta. Za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ne proizlaze nikakve obveze iz sudjelovanja hrvatskih nastavnika. Nakon završetka seminara sudionici su dužni poslati pismeno izvješće časniku za vezu zemlje domaćina, časniku za vezu svoje zemlje, Uredu za usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika Vijeća Europe i glavnom izvjestitelju seminara.

Zakonske obavijesti programa za permanentno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika, organizacija seminara i stipendiranje putnih troškova ovise o dobrovoljnim prilozima zemalja sudionica. Mole se kandidati da prate najnovije obavijesti na web stranici. Financijska obveza Vijeća Europe prema kandidatima postaje konačna tek slanjem službenog poziva na seminar. Vijeće Europe ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne štete ili gubitke trećih osoba zbog promjena u programu usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika do kojih dođe prije slanja službenog poziva Vijeća Europe.

Širenje stečenog znanja svakom seminaru glavni izvjestitelj dužan je napisati izvješće i sažetak rada. Sva izvješća dostupna su na Internetu ili u uredu koordinatora programa usavršavanja.

Sve dodatne informacije o programu usavršavanja dostupne su na:

 • web stranici Vijeća Europe
 • u uredu koordinatora programa usavršavanja:
  gđa Helene Schmidt,
  Odjel za obrazovne politike i europsku dimenziju IV. glavne uprave za obrazovanje, kulturu, i baštinu, mlade i šport Vijeća Europe,
  F - 67075 Strasbourg Cedex
  tel: +33 3 88 41 36 56, fax: +33 3 88 41 27 06
 • u uredu časnika za vezu u Hrvatskoj:
  (od 1. ožujka 2006.)
  mr. sc. Nataša Nikpalj-Juraić
  Agencija za odgoj i obrazovanje