Posebne mogućnosti u sustavu osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja

Posebne mogućnosti u sustavu osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja

Osnovne škole mogu biti redovite, posebne, umjetničke i škole na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Redovite osnovne škole su odgojno-obrazovne ustanove koje rade prema redovitome nastavnom planu i programu namijenjenome djeci čija kronološka, obrazovna, socijalna i emotivna dob odgovara razrednome stupnju kojim su obuhvaćena.

Posebne odgojno-obrazovne ustanove rade prema posebnim nastavnim planovima i programima i ustrojavaju se za obvezno osnovno školovanje djece s teškoćama. Posebne programe mogu provoditi i redovite osnovne škole kao dio svoje djelatnosti. Škola može ustrojiti razredne odjele za učenike s teškoćama.

Osnovno obrazovanje odraslih provode redovite osnovne škole kao dio djelatnosti te druge ovlaštene javne ustanove kao primarnu djelatnost ili kao dio djelatnosti.

Osnovna škola je ustanova koja:

  • provodi cjeloviti redoviti ili posebni nastavni plan i program propisan za obvezno, odnosno neobvezno osnovno školovanje u umjetničkim školama te
  • zadovoljava propisima utvrđene kadrovske, prostorne, tehničke i druge uvjete.

Osnovna škola može imati područne škole i područne odjele.

Područna škola organizacijska je jedinica koja se nalazi izvan sjedišta škole, a ustrojava se ako ima upisno područje koje osigurava postojanje najmanje po jedan razredni odjel od I. do IV. razreda te ako ispunjava osnovne kadrovske, prostorne i tehničke uvjete za obavljanje djelatnosti.

Područni odjeli dislocirani su u objektima u kojima se izvodi nastava, a koji se nalaze izvan sjedišta škole te ne ispunjavaju uvjete za područnu školu osim kadrovskih, prostornih i tehničkih uvjeta nužnih za obavljanje djelatnosti.

Zakon o umjetničkom obrazovanju - Narodne novine, br.: 130/2011

Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija - Narodne novine br.: 158/2003, 198/2003, 138/2006, 45/2011

Zakon o obrazovanju odraslih - Narodne novine, br.: 17/2007   

Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi - Narodne novine br.: 124/2009, 73/2010

Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju - Narodne novine br.: 24/2015

Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika - Narodne novine br.: 34/1991


Učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

Učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama su daroviti učenici i učenici s teškoćama.
Obrazovanje učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama provodi se u skladu s Zakonom, ako posebnim propisima nije drukčije određeno.


Daroviti učenici


Učenici s teškoćama


Programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina


Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina - Narodne novine, br.: 155/2002 i 80/2010

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina - Narodne novine, br.: 51/2000 i 56/2000

Odluka o nastavnom planu i programu češkog jezika za osnovne škole s nastavom na češkom jeziku i pismu (model A) - Narodne novine br.: 29/2010

Odluka o nastavnom planu i programu mađarskog jezika za osnovne škole s nastavom na mađarskom jeziku i pismu (model A) - Narodne novine br.: 29/2010

Odluka o nastavnom planu i programu srpskog jezika za osnovne škole s nastavom na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu (model A) - Narodne novine br.: 29/2010

Odluka o nastavnom planu i programu talijanskog jezika za osnovne škole s nastavom na talijanskom jeziku i pismu (model A) - Narodne novine br.: 29/2010


Umjetnički programi

Osnovna škola može izvoditi umjetničko obrazovanje u skladu s Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ako posebnim propisima nije drukčije određeno. Programe za školovanje i uvjete za njihovo izvođenje donosi ministar.

  • Zakon o umjetničkom obrazovanju – Narodne novine, br.: 130/2011
  • Odluka o nastavnim planovima i programima za osnovne glazbene i osnovne plesne škole - Narodne novine, br.: 102/2006

Eksperimentalni program


Alternativni i međunarodni programi

 


Produženi boravak ili cjelodnevna nastava

Produženi boravak je organizirani boravak djece u školi nakon redovite, obvezne nastave i školskih aktivnosti, s prehranom. Produženi boravak oblik je odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave. On je prijelazni oblik rada k cjelodnevnomu odgojno-obrazovnom radu. Organizira se s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika. Produženi boravak učenika uređuje se posebnim propisom.


Dopunska i dodatna nastava

Za učenike kojima  je potrebna pomoć u učenju škola je dužna organizirati dopunsku nastavu. Dopunska nastava organizira se na određeno vrijeme kad je takav oblik pomoći učenicima potreban.

Za učenike koji u određenom nastavnom predmetu ostvaruju natprosječne rezultate ili pokazuju poseban interes za određeni nastavni predmet škola je dužna organizirati dodatnu nastavu u koju se učenik uključuje na temelju vlastite odluke.


Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti


  • Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole - Narodne novine, br. 67/2014

Učeničke zadruge, učenički klubovi i društva

Škola može osnovati učeničku zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti sukladno statutu škole i posebnim propisima. Škola može stavljati u promet proizvode nastale kao rezultat rada učenika. Sredstva stečena prometom proizvoda i usluga učeničke zadruge posebno se evidentiraju, a mogu se uporabiti samo za rad učeničke zadruge i unapređenje odgojno-obrazovnog rada škole.

Školska ustanova može osnivati učeničke klubove i društva. Učenički klubovi i društva ustrojavaju se sukladno statutu školske ustanove i posebnim propisima.


Vježbaonice za studente

Škola i učenički dom može biti vježbaonica za studente koji se pripremaju za odgojno-obrazovni rad s učenicima. Uvjete, način rada, kriterije financiranja te raspored vježbaonica, propisuje ministar na prijedlog visokih učilišta koji pripremaju studente za odgojno-obrazovni rad s učenicima.

  • Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi - Narodne novine br.: 40/1991

Dopunska nastava za učenike koji započinju, odnosno nastavljaju obrazovanje u Republici Hrvatskoj


Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti - Narodne novine, br.: 70/2015 i 127/2017

Zakon o strancima - Narodne novine br.: 130/2011, 74/2013, 69/2017

Pravilnik o provođenju pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno poznaju hrvatski jezik i nastave materinskog jezika i kulture države podrijetla učenika - Narodne novine br.: 15/2013

Pravilnik o načinu provođenja programa i provjeri znanja tražitelja azila, azilanata i stranaca pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom, radi pristupa obrazovnom sustavu Republike Hrvatske - Narodne novine br.: 89/2008

Odluka o programu hrvatskoga jezika za pripremnu nastavu za učenike osnovne i srednje škole koji ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik - Narodne novine br.: 151/2011

Odluka o programu hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za tražitelje azila i azilante - Narodne novine br.: 129/2009


Hrvatska nastava u inozemstvu