Praćenje i vrednovanje u dječjim vrtićima

Praćenje i vrednovanje u dječjim vrtićima

Nadzor nad provedbom Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(Narodne novine br.: 10/1997, 107/2007, 94/2013) i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo nadležno za obrazovanje.

Inspekcijski nadzor provodi prosvjetna inspekcija u skladu sa Zakonom o prosvjetnoj inspekciji(Narodne novine br.: 61/2011, 16/2012).

Stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja provode u granicama djelokruga Ministarstva znanosti i obrazovanja stručno-pedagoški nadzornici i druge stručne osobe koje ovlasti ministar nadležan za obrazovanje, a u pravilu su to viši savjetnici u Agenciji za odgoj i obrazovanje (AZOO).

Način obavljanja stručno-pedagoškog nadzora te prava, dužnosti i ovlasti stručno-pedagoških nadzornika i drugih osoba ovlaštenih za stručno-pedagoški nadzor uređeno je Zakonom o stručno-pedagoškom nadzoru(Narodne novine br.: 73/1997) i Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje(Narodne novine br.: 85/2006).

Zdravstveno-inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršavanjem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(Narodne novine br.: 10/1997, 107/2007, 94/2013), u dijelu koji se odnosi na zdravstvenu zaštitu i prehranu djece, obavlja ministarstvo nadležno za zdravstvo - zdravstvena inspekcija.

Sanitarni inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršavanjem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br.: 10/1997, 107/2007, 94/2013), u dijelu koji se odnosi na prehranu djece, obavlja ministarstvo nadležno za zdravstvo - sanitarna inspekcija.

Nadzor nad stručnim radom u primjeni istog Zakona, u dijelu koji se odnosi na socijalnu skrb djece, organizira i provodi ministarstvo nadležno za socijalnu skrb.

Vanjsko vrednovanje te pomoć dječjim vrtićima u samovrjednovanju i razvoju temeljenom na rezultatima standardiziranih testiranja provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO).

Javnu odgovornost za kvalitetu rada i procesa uz odgajatelja snose ravnatelji i timovi stručnih suradnika: pedagog, psiholog, viša medicinska sestra, defektolozi raznih profila, liječnik, socijalni djelatnici i dr. Oni svojim zajedničkim djelovanjem moraju pridonositi ostvarenju svih funkcija dječjeg vrtića, od programiranja, praćenja, ostvarivanja, ocjenjivanja postignutog, stručnog unapređivanja i usavršavanja, bibliotečno-informacijsko-dokumentacijskog djelovanja, do povezivanja obiteljskog odgoja s institucionalnim, ne samo vrtićkim, nego i drugim prosvjetno-kulturnim činiocima u vertikali i horizontali odgojno-obrazovnog sustava.