Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u RH

Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u RH

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 82/2015) radi pristupa i bavljenja reguliranom profesijom odgajatelja / učitelja / nastavnika u Republici Hrvatskoj.

Prema popisu, regulirane profesije:

a) u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju su:

 • Stručni suradnik u predškolskoj ustanovi
 • Odgojitelj djece predškolske dobi

b) u području odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi su:

 • Učitelj razredne nastave u osnovnoj školi
 • Učitelj predmetne nastave u osnovnoj školi
 • Nastavnik predmetne nastave u srednjoj školi
 • Strukovni učitelj u srednjoj školi
 • Suradnik u nastavi
 • Učitelj stručnih predmeta u osnovnom i srednjem glazbenom i plesnom školovanju
 • Stručni suradnik u školskoj ustanovi
 • Odgajatelj u učeničkom domu.

Zahtjev podnosi osoba koja želi pravo na pristup reguliranoj profesiji. Za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije potrebno je uz zahtjev, dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. dokaz o državljanstvu (domovnica - izvornik ili ovjerena preslika)
 2. potvrdu matične države kojom se potvrđuje da kandidat - nositelj stručne kvalifikacije u trenutku izdavanja potvrde nema čak ni privremenu zabranu obavljanja profesije odnosno ili /alternativno/ javnobilježnički ovjerenu izjavu da na području matične države u kojoj je ste stekli inozemnu stručnu kvalifikaciju nikada niste radili u reguliranoj profesiji čije priznavanje zahtijevate,
 3. dokaz o završenom formalnom obrazovanju ili dokaz o formalnoj osposobljenosti sukladno Zakonu (diploma preddiplomskog i diplomskog ili integriranog studija - izvornik ili ovjerena preslika),
 4. dopunska isprava o studiju (diploma supplement - izvornik ili ovjerena preslika) ili obrazovnom programu (ako je primjenjivo),
 5. studijski program (preddiplomskog i diplomskog ili integriranog studija koji ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika)
 6. dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 13. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (dokaz o položenom stručnom ispitu u matičnoj državi, ako je primjenjivo - izvornik ili ovjerena preslika),
 7. dokaz o stručnom iskustvu (ako je primjenjivo),
 8. dokaz da kandidat posjeduje potrebnu razinu znanja hrvatskog jezika za potrebe obavljanja profesije iz nadležnosti Ministarstva (preslika svjedodžbe iz koje je vidljivo da je kandidat tijekom formalnog srednjoškolskog obrazovanja učio hrvatski jezik ili Potvrda o poznavanju hrvatskog jezika – najmanje C1 razina) - ne mora biti ovjereno kod javnog bilježnika,
 9. dokaz o nekažnjavanju (izvornik),
 10. državne biljege u ukupnom iznosu od 35,00 kuna za prijedlog i rješenje prema tarifnom broju 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/2016, 8/2017)
 11. jedan primjerak neovjerenih preslika svih gore navedenih dokumenata kao i obrasca zahtjeva za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Sveukupna navedena dokumentacija dostavlja se s ovjerenim prijevodom ako je potreban.

U zahtjevu za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije, treba se jasno i jednoznačno naznačiti u koju svrhu se traži priznavanje inozemne stručne kvalifikacije (navesti radno mjesto za koje se traži priznavanje inozemne stručne kvalifikacije).

Zahtjev s potpunom dokumentacijom dostavlja se na adresu:

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Uprava za odgoj i obrazovanje
Donje Svetice 38
10000 Zagreb