Radnici u osnovnoškolskim ustanovama

Radnici u osnovnoškolskim ustanovama

Radnici školskih ustanova osobe su koje u školskoj ustanovi imaju zasnovan radni odnos, a koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima, kao i druge osobe potrebne za rad školske ustanove.

Odgojno-obrazovni rad u osnovnoj školi obavljaju učitelji razredne, učitelji predmetne nastave i stručni suradnici. Stručni suradnici u školskoj ustanovi su pedagog, psiholog, knjižničar te stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila.

Učitelji u osnovnoj školi izvode nastavu i druge oblike neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima te obavljaju poslove koji proizlaze iz naravi i opsega odgojno-obrazovnog rada. Stručni suradnici obavljaju neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima te stručno-razvojne i koordinacijske poslove.

Školska ustanova ima tajnika, a djelokrug rada tajnika propisuje ministar. Administrativno-tehničke i pomoćne poslove koji se obavljaju u školskoj ustanovi, popis poslova, broj izvršitelja te količinu radnog vremena na tim poslovima propisuje ministar.

Ukupne tjedne obveze učitelja, nastavnika, odgajatelja i stručnih suradnika u školskim ustanovama utvrđuju se u 40-satnom radnom tjednu godišnjim planom i programom rada u skladu s nacionalnim kurikulumom, nastavnim planom i programom i školskim kurikulumom, o čemu se učitelju, nastavniku, odgajatelju i stručnom suradniku izdaje rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju na poslovima neposrednog nastavnog rada i ostalim poslovima koji proizlaze iz neposrednog nastavnog i odgojno-obrazovnog rada i iz izvršenja aktivnosti i poslova iz nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma.

Tjedna norma neposrednog rada učitelja razredne nastave s učenicima iznosi broj sati propisan nastavnim planom za razrednu nastavu. Tjedna norma neposrednog rada učitelja predmetne nastave, uključujući 2 sata odgojno-obrazovnog rada razrednika, iznosi od 22 do 24 sata. Tjedna norma neposrednog odgojno-obrazovnog rada stručnog suradnika i učitelja koji radi u produženom boravku je 25 sati.

Tjedne radne obveze učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi propisuje ministar Pravilnikom.

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj školske ustanove. Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i stručni rad školske ustanove.

Uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama, ravnatelj kao stručni voditelj obavlja osobito i sljedeće poslove:

 • predlaže školskom odboru godišnji plan i program rada,
 • predlaže školskom odboru statut i druge opće akte,
 • predlaže školskom odboru financijski plan te polugodišnji i godišnji obračun,
 • odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa sukladno članku 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 • provodi odluke stručnih tijela i školskog odbora,
 • posjećuje nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada, analizira rad učitelja, nastavnika i stručnih suradnika te osigurava njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje,
 • planira rad, saziva i vodi sjednice učiteljskog, odnosno nastavničkog, odnosno odgajateljskog vijeća,
 • u suradnji s učiteljskim, odnosno nastavničkim, odnosno odgajateljskim vijećem, predlaže školski kurikulum,
 • poduzima mjere propisane zakonom zbog neizvršavanja poslova ili zbog neispunjavanja drugih obveza iz radnog odnosa,
 • brine se o sigurnosti te o pravima i interesima učenika i radnika školske ustanove,
 • odgovara za sigurnost učenika, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ostalih radnika,
 • surađuje s učenicima i roditeljima,
 • surađuje s osnivačem, tijelima državne uprave, ustanovama i drugim tijelima te
 • nadzire pravodobno i točno unošenje podataka u elektronsku maticu.

 • Pravilnik o radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi - Narodne novine br.: 34/2014, 40/2014 i 103/2014
   
 • Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi - Narodne novine br.: 40/2014
   
 • Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi - Narodne novine, br.: 6/2019
   
 • Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi - Narodne novine br.: 34/2014, 40/2014, 103/2014 i 40/14 -ispr.
   
 • Pravilnik o evidenciji radnog vremena za radnike u školskim ustanovama - Narodne novine br.:  144/2011
   
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci - Narodne novine br.: 28/2011, 16/2014 i 60/2014-ispr.
   
 • Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu  - NN br.: 41/2009
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu (NN 55/2015)
   
 • Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama – Narodne novine, br.: 51/2018
   
 • Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske - Narodne novine, br.: 109/2017