Srednjoškolski odgoj i obrazovanje

Srednjoškolskim obrazovanjem svakome se pod jednakim uvjetima i prema njegovim sposobnostima, nakon završetka osnovnog školovanja, omogućava stjecanje kompetencija za uključivanje na tržište rada i nastavak obrazovanja na visokim učilištima

Djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja obavljaju srednjoškolske ustanove i druge javne ustanove, a obuhvaća različite vrste i oblike odgoja i obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja koji se ostvaruju u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014 i 7/2017).

Srednjoškolske ustanove su: srednje škole i učenički domovi.

Programi srednjeg obrazovanja su:

 • programi za stjecanje niže razine srednjeg obrazovanja;
 • programi za stjecanje srednjeg obrazovanja;
 • programi osposobljavanja i usavršavanja.

Srednje škole, ovisno o vrsti obrazovnog programa, jesu:

 • gimnazije;
 • strukovne škole;
 • umjetničke škole.

Gimnazije će vas pripremiti za nastavak obrazovanja, strukovne škole osposobiti za uključivanje na tržište rada ili vam pružiti mogućnost nastavka obrazovanja, a umjetničke škole omogućiti stjecanje znanja, razvoj vještina, sposobnosti i kreativnosti u različitim umjetničkim područjima.

Za obavljanje poslova iz djelokruga srednjeg obrazovanja, u Ministarstvu je ustrojen Sektor za srednjoškolsko obrazovanje :

 • prati stanje u srednjem obrazovanju, ustanovama za obrazovanje odraslih, učeničkim domovima i drugim ustanovama koje su dobile odobrenje za redovno srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih;
 • predlaže nacrte zakona, podzakonskih akata i drugih propisa u području srednjeg obrazovanja te brine o njihovu provođenju;
 • planira i usklađuje plan upisa učenika prema iskazanim potrebama gospodarstva i društva u srednje škole;
 • utvrđuje kriterije i izrađuje metodologije za izradu mreže srednjih škola i učeničkih domova;
 • utvrđuje uvjete rada u postupku davanja odobrenja za početak rada srednjih škola, ustanova za obrazovanje odraslih i izvođenja programa obrazovanja;
 • donosi i provodi odgojno-obrazovne standarde za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih;
 • rješava zahtjeve škola i drugih ustanova i građana;
 • priprema i daje mišljenja o upitima i podnescima te rješava u neupravnom postupku;
 • prati i koordinira poslove vezane uz pripremu i provedbu nacionalnih ispita i državne mature kao dijela sustava osiguranja kvalitete obrazovanja;
 • provodi sve poslove prema predviđenim procedurama za provedbu projekata fondova EU u svrhu razvoja sustava srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja te obrazovanja odraslih;
 • obavlja i druge poslove koje odredi ministar.

U Sektoru su ustrojeni:

 • Služba za srednje škole i učeničke domove
 1. Odjel za gimnazije, umjetničke škole i učeničke domove;
 2. Odjel za strukovno obrazovanje;
 3. Odjel za cjeloživotno učenje.
 • Služba za razvoj i informacijsku infrastrukturu sustava odgoja i obrazovanja
 1. Odjel za osiguranje kvalitete;
 2. Odjel za razvoj i informacijsku infrastrukturu sustava odgoja i obrazovanja.

Adresar srednjih škola

 Adresar umjetničkih škola