Ustroj

Ustroj Ministarstva znanosti i obrazovanja

Ustroj Ministarstva znanosti i obrazovanja

Kabinet ministrice

Kabinet ministrice je posebna ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavlja: protokolarne, koordinacijske, stručne i administrativne poslove u vezi s realizacijom programa aktivnosti ministra i njegova zamjenika, poslove u vezi s osiguranjem pravodobne dostave materijala za Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor; poslove u vezi s odnosima sa sredstvima javnog informiranja i online komunikacijom; poslove u vezi s predstavkama i pritužbama građana; koordiniranje poslova međunarodne suradnje; stručne i administrativne poslove u vezi s evidencijom i pohranom povjerljive pošte. Kabinet ministrice obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Ministrica

Državni tajnici

Glavno tajništvo Ministarstva

Glavno tajništvo Ministarstva je posebna ustrojstvena jedinica Ministarstva koja usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva; obavlja poslove javne nabave robe i usluga za potrebe Ministarstva po postupku propisanom Zakonom o javnoj nabavi; brine se o korištenju imovine Ministarstva i sredstava za rad; obavlja poslove prijama i dostave pošte, te poslove arhiviranja i čuvanja arhivske građe; obavlja stručne i informatičke poslove planiranja, organiziranja i provođenja informatizacije Ministarstva; obavlja poslove praćenja stanja u svim segmentima djelokruga Ministarstva, te izrađuje analitička izvješća za potrebe ministra, zamjenika ministra i pomoćnike ministra. Glavno tajništvo Ministarstva prati i provodi mjere politike planiranja, upravljanja razvojem ljudskih potencijala Ministarstva, brine se o stručnom osposobljavanju, usavršavanju i napredovanju državnih službenika i namještenika Ministarstva u tijeku službe, nadzire rad državnih službenika i namještenika Ministarstva te vodi propisane očevidnike. Glavno tajništvo Ministarstva osigurava djelotvorno financijsko poslovanje Ministarstva i korištenje osiguranih sredstava u državnom proračunu; izrađuje nacrt prijedloga proračuna, objedinjuje konačni prijedlog proračuna te koordinira poslove s Ministarstvom financija sve do konačnog usvajanja proračuna za razdjel Ministarstva; prati izvršenje proračuna, priprema prijedloge rebalansa proračuna, izrađuje periodična izvješća o njegovu ostvarivanju, kao i analitičke studije s financijskim projekcijama u vezi s prijedlozima zakona, standarda i drugih promjena vezanih uz djelatnost znanosti, obrazovanja i sporta; planira i osigurava financijska sredstva za izdatke za zaposlene, transfere, kapitalne izdatke i decentralizirane funkcije; provodi financijski nadzor korisnika državnog proračuna, te koordinira uspostavljanje i razvoj metodologije financijskog upravljanja i sustava kontrola. Glavno tajništvo Ministarstva obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Glavni tajnik Ministarstva

Sektor za opće poslove i ljudske potencijale

 • Služba za imovinske i tehničke poslove te nabavu
 • Služba za dokumentacijske i interne poslove
 • Služba za internu informacijsku infrastrukturu
 • Služba za ljudske potencijale

Sektor za financijske poslove

 • Služba za rashode za zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja
  • Odjel za rashode za zaposlene u osnovnim školama
  • Odjel za rashode za zaposlene srednjim školama
    
 • Služba za kapitalne investicije i računovodstvo
  • Odjel za računovodstvo i knjigovodstveno-analitičke poslove
  • Odjel za kapitalne investicije i decentralizirane funkcije
    
 • Služba za proračun i financijsko upravljanje i kontrolu

 

Uprava za znanost i tehnologiju

Uprava za znanost i tehnologiju obavlja upravne i stručne poslove vezane uz izradu znanstvenih i inovacijskih javnih politika i strategija; izradu stručnih podloga za pripremu nacrta prijedloga zakona, provedbenih propisa i ostalih akata vezanih uz znanstvenu djelatnost i mjere poticanja tehnologijskog razvoja i inovacija. Uprava obavlja poslove vezane uz ulaganja u znanstvenu djelatnost i tehnologijski razvoj iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske; obavlja poslove vezane uz poduzimanje mjera za razvoj znanstvenog i inovacijskog sustava, sa svrhom ostvarenja preduvjeta za integraciju Republike Hrvatske u Europski istraživački prostor. Uprava obavlja upravne i stručne poslove vezane uz financiranje, koordinaciju i nadzor rada subjekata znanstvene djelatnosti: javnih znanstvenih instituta, sveučilišta, znanstvenih pravnih osoba, Hrvatske zaklade za znanost, Agencije za znanost i visoko obrazovanje, te ostalih subjekata znanstvene djelatnosti; Uprava obavlja upravne i stručne poslove vezane uz donošenje i provedbu mjera za primjenu rezultata znanstvenih istraživanja u skladu s potrebama društvenog i gospodarskog razvoja, koordinaciju i unaprjeđivanje nacionalnog inovacijskog sustava, vođenje očevidnika i evidencija i provedbu analiza u svrhu unaprjeđenja nacionalnog inovacijskog sustava. Uprava obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Pomoćnik ministra

Sektor za razvoj znanosti i tehnologije

 • Služba za poslovanje u znanosti
  • Odjel za financiranje znanstvene djelatnosti i znanstvenih organizacija
  • Odjel za poslovanje i popularizaciu znanosti i tehnologije
    
 • Služba za razvoj znanstvene i inovacijske politike
  • Odjel za pripremu, praćenje i provedbu politika
  • Odjel za tehnologijski razvoj i inovacije

Sektor za međunarodnu suradnju, programe i projekte Europske unije

 • Služba za programe i projekte Europske unije
  • Odjel za provedbu projekata Europske unije
  • Odjel za praćenje i financiranje projekata Europske unije
  • Odjel za ugovaranje
  • Odjel za programiranje
    
 • Služba za međunarodnu suradnju
  • Odjel za program Obzor 2020. i druge programe Europske unije
  • Odjel za europske i izvaneuropske poslove i programe

Uprava za visoko obrazovanje

Uprava za visoko obrazovanje obavlja upravne i stručne poslove vezane uz izradu i provedbu zakona i drugih propisa iz područja visokog obrazovanja, izradu stručnih podloga za nacrte strategija, zakona i provedbenih propisa iz svoje nadležnosti; izradu podloga za donošenje odluka o financiranju visokog obrazovanja, praćenje izdataka za zaposlene i troškove visokih učilišta, te prati popunu radnih mjesta na javnim visokim učilištima; prati i analizira provedbu upisa studenata, uspješnost procesa visokog obrazovanja, angažman nastavnika i ostalih djelatnika visokih učilišta, s posebnim obzirom na zakonom propisane uvjete; priprema i predlaže izvješća o uvjetima za početak rada visokih učilišta; priprema izvješća o vrednovanju visokih učilišta i studijskih programa; obavlja poslove vođenja Upisnika visokih učilišta, registra studijskih programa i Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, izrađuje odgovarajuće upute kojima se regulira i unapređuje proces visokog obrazovanja; upravlja bazama podataka o visokom obrazovanju; analizira i provodi isplatu subvencija troškova studija za preddiplomske, diplomske, integrirane preddiplomske i diplomske te poslijediplomske sveučilišne studije; obavlja poslove vezane uz studentski standard; koordinira europske poslove na razini Ministarstva, te razvija i provodi projekte financirane iz fondova i programa Europske unije i drugih fondova u resoru visokog obrazovanja; Uprava koordinira pripremu i izradu prijedloga nacionalnih stajališta za potrebe Europskog vijeća, Vijeća Europske unije i drugih međunarodnih tijela u kojima sudjeluje Republika Hrvatska. Uprava vodi i koordinira razvoj i provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira na svim razinama obrazovanja te provodi mjere vezane za unapređenje kvalitete i relevantnosti studijskih programa u skladu sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije. Uprava obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Pomoćnik ministra

Sektor za poslovanje visokih učilišta i studentski standard

 • Služba za poslovanje visokih učilišta
  • Odjel za financiranje visokog obrazovanja i visokih učilišta
  • Odjel za analizu i praćenje infrastrukturnih resursa visokog obrazovanja
    
 • Služba za studentski standard
  • Odjel za neizravne potpore studentima
  • Odjel za izravne potpore studentima i studentsko predstavljanje

Sektor za kvalitetu visokog obrazovanja, međunarodnu suradnju i europske poslove

 • Služba za kvalitetu visokog obrazovanja
  • Odjel za osiguravanje i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja
  • Odjel za hrvatski kvalifikacijski okvir
    
 • Služba za strategiju visokog obrazovanja, međunarodnu suradnju i europske poslove
  • Odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove
  • Odjel za strategiju i razvoj visokog obrazovanja

Uprava za odgoj i obrazovanje

Uprava za odgoj i obrazovanje obavlja upravne i stručne poslove vezane uz provođenje zakona i drugih propisa iz područja odgoja i obrazovanja, te izradu stručnih podloga za nacrte strategija, zakona i provedbenih propisa iz svoje nadležnosti; prati, predlaže i provodi mjere za unaprjeđenje stanja u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja; razvija sustav osiguranja kvalitete u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom sustavu, te izrađuje prijedloge procedura za razvoj sustava kvalitete; priprema i prati međuresorne programske okvire; prati i vrednuje programe u sklopu sektorske nadležnosti; sudjeluje u izradi analiza i prijedloga javnih politika kojima se uređuje i unaprjeđuje sustav odgoja i obrazovanja; surađuje s drugim institucijama i socijalnim partnerima kao i s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim tijelima, agencijama, institucijama i ustanovama u dijelu poslova koje obavlja Uprava; obavlja poslove praćenja, nadzora, razvoja, održavanja i nadogradnje informacijskih sustava koji pružaju podršku poslovnim procesima u odgojno-obrazovnim ustanovama. Uprava obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Pomoćnik ministra

Sektor za predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje

 • Služba za predškolski odgoj i obrazovanje
 • Služba za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje

Sektor za srednjoškolski odgoj i obrazovanje

 • Služba za srednje škole i učeničke domove
  • Odjel za gimnazije, umjetničke škole i učeničke domove
  • Odjel za strukovno obrazovanje
  • Odjel za cjeloživotno učenje
    
 • Služba za razvoj i informacijsku infrastrukturu sustava odgoja i obrazovanja
  • Odjel za osiguranje kvalitete
  • Odjel za razvoj i informacijsku infrastrukturu sustava odgoja i obrazovanja

Uprava za standard, strategije i posebne programe

Uprava za standard, strategije i posebne programe obavlja poslove suradnje s državnim i međunarodnim tijelima i institucijama te stručnim međuresornim tijelima, institucijama i ustanovama na izradi strateških okvira i programskih dokumenata za razvoj obrazovanja; obavlja poslove praćenja i nadzora ostvarenja ciljeva i sastavnica nacionalnog kurikuluma i školskih kurikuluma; sudjeluje u izradi kurikuluma za predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje; provodi upravni postupak odobravanja udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava. Uprava obavlja upravne i stručne poslove vezane uz praćenje javnih potreba u tehničkoj kulturi; obavlja poslove vezane uz sufinanciranje, praćenje, vrednovanje i izvještavanje o provedbi projekata i programa udruga koje djeluju u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja; obavlja poslove međunarodne obrazovne suradnje u području obrazovanja, te vodi brigu o hrvatskoj nastavi u inozemstvu; obavlja poslove vezane uz programe školovanja nacionalnih manjina, a osobito poslove vezane uz provedbu zakona i drugih propisa iz područja školovanja nacionalnih manjina, praćenje stanja na području predškolskog odgoja i naobrazbe, osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja nacionalnih manjina; prati i analizira stanje u svezi s odgojem i obrazovanjem djece s posebnim potrebama (daroviti i teškoće u razvoju); obavlja poslove nadzora provedbe mjera utvrđenih državnim pedagoškim standardima u predškolskom odgoju, osnovnoj i srednjoj školi te izrađuje prijedloge normativa i standarda i brine o izvršavanju zakona i drugih propisa u sklopu svoga djelokruga. Uprava surađuje s drugim institucijama i socijalnim partnerima kao i s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, državnim tijelima, agencijama, institucijama i ustanovama u dijelu poslova Uprave. Uprava obavlja poslove usklađivanja nacionalnog sustava obrazovanja sa strateškim dokumentima Europske unije poslove u okviru sektorske nadležnosti upravljanja fondovima Europske unije, poslove prema predviđenim procedurama za provedbu projekata pretpristupnih programa i strukturnih fondova Europske unije, te poslove međunarodne suradnje i sudjelovanja u radu međunarodnih tijela i organizacija u području obrazovanja. Uprava obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

Pomoćnik ministra

Sektor za zajedničke poslove i programe

 • Služba za posebne programe, strategije i međunarodnu suradnju
 • Služba za manjine i učenike s posebnim potrebama

Sektor za potporu sustavu i programe Europske unije

 • Služba za kurikulum, udžbenike i standard
 • Služba za programe i projekte Europske unije
  • Odjel za pripremu programa Europske unije
  • Odjel za praćenje provedbe programa Europske unije
  • Odjel za procjenu projekata iz programa Europske unije

Samostalni sektor za inspekcijski nadzor

Samostalni sektor za inspekcijski nadzor obavlja poslove inspekcijskog nadzora vezanog uz primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuje ustroj i način rada predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova te drugih ustanova i pravnih osoba koje odgojno-obrazovnu djelatnost ili dio te djelatnosti obavljaju na osnovi odobrenja, dopusnice, suglasnosti ili drugoga odgovarajućeg akta Ministarstva. Samostalni sektor za inspekcijski nadzor provodi nadzor vezan i uz primjenu pravnih pravila kolektivnih ugovora kojima se zakonom ili drugim propisom daje pravo uređenja pojedinih pitanja u sklopu nadležnosti prosvjetne inspekcije te rješava o žalbama protiv rješenja nadziranih ustanova donesenih u obavljanju javnih ovlasti kada je za rješavanje nadležno Ministarstvo.

 • Služba prosvjetne inspekcije - Zagreb
 • Služba prosvjetne inspekcije - Područna jedinica u Splitu
 • Služba prosvjetne inspekcije - Područna jedinica u Rijeci
 • Služba prosvjetne inspekcije - Područna jedinica u Osijeku

Samostalna služba za unutarnju reviziju

Samostalna služba za unutarnju reviziju obavlja poslove unutarnje revizije u Ministarstvu i u korisnicima proračuna u nadležnosti Ministarstva izuzev onih koji unutarnju reviziju uspostavljaju sukladno propisanim kriterijima za uspostavljanje unutarnje revizije kod korisnika proračuna, izrađuje Povelju unutarnjih revizora, izrađuje Strateški plan unutarnje revizije za trogodišnje razdoblje, izrađuje Godišnji plan unutarnje revizije, obavlja pojedinačne unutarnje revizije poslovnih procesa, izrađuje izvješća o obavljenim pojedinačnim unutarnjim revizijama, daje preporuke s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja, prati provedbu preporuka danih u prethodno obavljenim revizijama, izrađuje izvješća o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije, izrađuje Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za revidirana područja koje je sastavni dio Izjave o fiskalnoj odgovornosti, organizira i prati kvalitetu rada te izrađuje i provodi Program osiguranja kvalitete i unapređenja rada unutarnje revizije, predlaže i prati stručno usavršavanje unutarnjih revizora, surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija, surađuje s Državnim uredom za reviziju, Agencijom za reviziju sustava provedbe programa Europske unije i drugim institucijama. Samostalna služba obavlja isključivo poslove unutarnje revizije i ne može biti uključena u obavljanje izravnih funkcija. Samostalna služba u svom radu djeluje samostalno. Samostalna služba obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

 

Samostalni sektor za pravne poslove

Samostalni sektor za pravne poslove priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; upućuje nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva u proceduru Vladi Republike Hrvatske; daje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga drugih tijela državne uprave; prati primjenu i provedbu zakona i drugih propisa u području znanosti, obrazovanja i sporta; prati promjene u zakonodavstvu Republike Hrvatske i usklađuje propise iz djelokruga Ministarstva s propisima iz djelokruga drugih tijela državne uprave; priprema i izrađuje nacrte propisa koje donosi ministar; izrađuje upute, stručna mišljenja i objašnjenja u vezi s primjenom i provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva; priprema odgovore na zastupnička pitanja; izrađuje nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Ministarstva; daje mišljenja na nacrte ugovora i sporazuma iz djelokruga Ministarstva drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; izrađuje odgovore i mišljenja na upite i predstavke građana u vezi primjene propisa iz djelokruga Ministarstva; izrađuje nacrte rješenja u upravnom postupku u prvom stupnju, te izrađuje nacrte rješenja u drugostupanjskom upravnom postupku iz nadležnosti Ministarstva koji izrijekom nisu stavljeni u nadležnost drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva; priprema odgovore na tužbe u upravnim sporovima; priprema stručne upute za nadležno Državno odvjetništvo kada zastupa Republiku Hrvatsku u sudskim postupcima; pruža pravnu pomoć drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva u pripremi izvješća Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskome saboru, te pri izradi složenijih pravnih akata i pravnih stajališta iz djelokruga drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva. Samostalni sektor obavlja poslove upravnog nadzora nad zakonitošću rada i općih akata visokih učilišta i drugih znanstvenih organizacija, državnih upravnih organizacija i javnih instituta iz djelokruga Ministarstva koji nisu stavljeni u nadležnost drugih ustrojstvenih jedinica Ministarstva.

Služba za normativne poslove Službe

 • Odjel za izradu normativnih akata
 • Odjel za praćenje primjene i provedbe propisa

Služba za upravno-pravne poslove i upravni nadzor Službe

 • Odjel za upravno-pravne poslove
 • Odjel za upravni nadzor