Uputa o načinu popunjavanja i predaji obrasca Izvještaj o obvezama

U prosincu 2015. godine objavljene su druge izmjene Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 135/15; dalje u tekstu: izmjene Pravilnika) koje se prvi put primjenjuju pri sastavljanju i predaji financijskih izvještaja za razdoblja od 1. siječnja 2016. godine.

Prema izmjenama Pravilnika, proračunski korisnici državnoga proračuna više ne sastavljaju mjesečne izvještaje o obvezama, nego izvještaje za razdoblja:od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. siječnja do 30. lipnja, od 1. siječnja do 30. rujna i za proračunsku godinu.

Prilikom popunjavanja obrasca Izvještaj o obvezama, objavljenog na web stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, bitno je točno popuniti tražene podatke kako u zaglavlju tako i u samome izvještaju te tako popunjen obrazac poslati u prilogu e-mail-a na adresu fi@mzo.hr do desetoga u mjesecu izvještajno razdoblje koje mu prethodi.

S obzirom na uočene nepravilnosti pri iskazivanju podataka u prethodnim izvještajnim razdobljima, napominjemo da se u obrascu Izvještaj o obvezama, pod kategorijom dospjelih obveza iskazuju isključivo one obveze koje su dospjele u razdoblju za koje se podnosi izvještaj. Tako, primjerice, plaća za prosinac nije dospjela obveza u izvještaju za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca jer dospijeva tek u siječnju iduće godine i kao takva se vodi kao nedospjela obveza.

Također je bitno napomenuti da u cilju osiguranja praćenja promjena obveza tijekom 2016. godine, proračunski korisnici državnog proračuna na AOP 001 (Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja) u svim izvještajnim razdobljima 2016. godine ne unose stanje iskazano na AOP-u 038 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja Obrasca: Obveze za prosinac 2015., nego podatak iskazan na AOP-u 163, umanjen za podatak iskazan na AOP-u 221 Obrasca: BILANCA za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. , promjene u stanju obveza iskazivat će se od 1. siječnja 2016. kumulativno, uvijek u odnosu na 1. siječnja, a ne kao do sada u odnosu na početak mjeseca, odnosno tromjesečja.